SAFEN logo mobil
SAFEN logo

SAFEN

SAFEN er en forkortelse for "Safe Energy Carriers" og er et Joint Industry Project (JIP) initiert og ledet av Safetec.

SAFEN består av en stor gruppe partnere som deler erfaring og samarbeider for å tette kunnskapshull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien knyttet til hydrogen-, ammoniakk- og karbonfangst og -lagringsanlegg.

SAFEN JIP startet i mars 2022. Fase 1 av prosjektet ble fullført i september 2023, tett fulgt av oppstart av Fase 2. Fase 2 er planlagt fullført i utgang av 2025.

Fasene i SAFEN-prosjektet


Målet med SAFEN

De overordnede målene i SAFEN JIP er å etablere nødvendig kunnskap for å utvikle risikobaserte metoder som skal gi konsistent beslutningsstøtte til kostnadseffektive og sikre designløsninger på tvers av fornybarindustrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbondioksid.

Kunnskapen består av kvantitativ kunnskap (f.eks. statistikk over lekkasjehendelser) og kvalitativ kunnskap (f.eks. erfaring fra hendelser eller ekspertkunnskap om feilmekanismer). Dette er grunnlaget for nye og forbedrede modeller for lekkasjefrekvenser for ulike typer utstyr (prosessutstyr, lagertanker, osv.) og fluider, og for sannsynlighetsmodeller for antennelse (hydrogen og ammoniakk).

SAFEN vil gi anbefalinger for bruk av modeller og input til risikostyring og sikkert design og drift av installasjoner, for eksempel input til retningslinjer for design og drift av installasjoner.


Partnere

SAFEN ble initiert og ledes av Safetec. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med konsulentselskapene DNV, Vysus Group, Gexcon og Proactima.

Industrielle partnere inkluderer Aker Horizons, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, GreenH, HYDS, Lloyd's Register, Origin Energy, Sjøfartsdirektoratet, Storegga, Swagelok, Vår Energi og Yara, som bidrar med finansiell støtte, datainngang, systembeskrivelse og bransjeerfaring til prosjektet.

I tillegg har SAFEN de assosierte medlemmene DSB, Energy Institute, World Class Maintenance og RIVM som bidrar med kunnskap og innsikt.

Nyheter om SAFEN
Resultater og rapporter

Fra Fase 1 er de følgende rapporter tilgjengelig for SAFEN-partnere fra SAFEN sine interne prosjektsider:

 • ST-17462-3 SAFEN Database outline: Denne rapporten inneholder definisjoner av sentrale begreper, spesifikasjon av datafeltparametere og forslag til potensielle IT-løsninger for en database over lekkasjehendelser.
 • ST-17462-5 Mapping of failure scenarios in renewable energy technologies: Denne rapporten gir et sammendrag av kunnskapsgrunnlaget om feilmekanismer og -årsaker basert på tilgjengelig statistiske data og beskrivelse av hendelser fra en rekke kilder. Videre beskriver rapporten de dominerende feilscenariene som antas å være relevante for H2-, NH3- og CO2-industrien.
 • ST-17462-6 Human reliability analysis of loading operations: Denne rapporten beskriver metodikk og resultater fra HRA (Human Reliability Analysis) for lasteoperasjoner (shore to ship: råolje lasting fra kaverner på et lager på land til et tankskip gjennom lastearmer).
 • ST-17462-1 Ignition source literature study: Denne rapporten gir en gjennomgang av tennmekanismer og -modeller for hydrogen og ammoniakk.
 • ST-17462-2 Research campaign for ignition mechanisms: Denne rapporten foreslår en eksperimentell kampanje om antenning av hydrogen for å forbedre kunnskapsgrunnlaget om tennmekanismer.
 • ST-17462-4 SAFEN Risk modelling and input to risk management: Denne rapporten beskriver de ulike modellene utviklet i SAFEN Fase 1:
  • Lekkasjemodeller (1. versjon) for hydrogen-, ammoniakk- og CCS-anlegg, inkludert dets grunnleggende prinsipper og basis for: prosessutstyr, lasteoperasjoner, og metode/lekkasjemodell for lagertanker.
  • Sannsynlighetsmodeller for tenning (1. versjon) for hydrogen, inkludert dets grunnleggende prinsipper og basis.
  • Veiledning til risikoanalyser og risikostyring.
  • Anbefalinger for design og drift.

Vil du bli partner? Kontakt oss om SAFEN:

Thomas Welte
Thomas Welte

Principal sikkerhetsrådgiver
thomas.welte@safetec.no

Ingar Fossan
Ingar Fossan

Innovation and Development Manager
ingar.fossan@safetec.no