Tjenester

Risikoanalyse

Safetec har lang erfaring i å planlegge, utføre og implementere risikoanalyser som et verktøy for å styre risikoen.

EL-HAZID

EL-HAZID er en strukturert, systematisk metode for å identifisere og dokumentere hvilke farlige hendelser og operative forhold som kan oppstå. EL-HAZID går ofte også under navnene ELHAZ, SAFOP, Electrical HAZOP, og eHAZOP.

Vi har erfaring med å gjennomføre EL-HAZID i forbindelse med design og modifisering av elektriske systemer. EL-HAZID metodikken er designet for å gjennomgå potensielle feilmoder, operasjonelle forhold og filosofier, og systemdesign. Safetec fasiliterer EL-HAZID som en uavhengig tredjepart.

Kontakt oss om EL-HAZID
Askild Underbakke
Askild Underbakke

Sikkerhetsrådgiver
askild.underbakke@safetec.no

En typisk EL-HAZID vil bestå av følgende steg
 • Forberedelse og gjennomgang av bakgrunnsinformasjon
 • Planlegging av arbeidsmøte
 • Gjennomføring av studie ved arbeidsmøte
 • Dokumentasjon av observasjoner og aksjonspunkter som oppstår i møte
 • Utarbeidelse av leveranse til kunder

HAZID og andre fareidentifikasjonsmetoder

Safetec er en ledende leverandør av HAZID og andre fareidentifikasjonstjenester.

Vi utfører et stort antall HAZIDer årlig for mange forskjellige kunder, både i forbindelse med risikoanalyser og enkeltoperasjoner.

Safetec bidrar med høyt kompetent personell med ekspertise innenfor tekniske systemer og operasjonelle og organisatoriske forhold. Vi kan sette sammen team med riktig kompetanse og erfaring for hver HAZID slik at vi kan bidra til risikoidentifisering og dokumentering på best mulig måte. I tillegg til å fasilitere HAZID-møter, leverer vi også kursing av personell i HAZID-metodikk.

Kontakt oss om HAZID og andre fareidentifikasjonsmetoder
Stig Stangeland
Stig B. Stangeland

Principal sikkerhetsrådgiver
stig.b.stangeland@safetec.no

En typisk HAZID-studie vil bestå av følgende steg
 • Forberedelse og gjennomgang av bakgrunnsinformasjon
 • Planlegging av arbeidsmøter i samarbeid med kunde
 • Gjennomføring av HAZID gjennom arbeidsmøter
 • Dokumentasjon av observasjoner og anbefalinger
 • Utarbeidelse av leveranse til kunde

Kvantitativ risikoanalyse (QRA)

Kvantitativ risikoanalyse er en veletablert metode for beslutningsstøtte og for å kunne måle risikonivået mot forhåndsdefinerte kriterier.

Vi har gjennomført mange kvantitative risikoanalyser av varierende størrelse og omfang, for ulike anlegg og installasjoner, i henhold til gjeldende regelverk, standarder og selskapsspesifikke krav/retningslinjer.

En kvantitativ risikoanalyse (QRA) bør bli utført i ulike faser av et prosjekt fra konseptvalg, gjennom designutvikling, utbygging, drift, vedlikehold og modifikasjoner, til avvikling og fjerning.

Kontakt oss om Kvantitativ risikoanalyse (QRA)
Jan Dahlsveen
Jan Dahlsveen

Sjefrådgiver
jan.dahlsveen@safetec.no

Metodene og verktøyene Safetec bruker kan inkludere
 • Frekvensberegninger for alle alvorlige hendelser
 • Konsekvensvurderinger (brann- og eksplosjonslaster, røyk- og gasspredning)
 • Tap av sikkerhetsfunksjoner
 • Kvantifisering av risiko for personell, miljø og materielle verdier

RAMS

RAMS-prosessen sikrer egenskaper for et infrastrukturprosjekt relatert til sikkerhet, tilgjengelighet og punktlighet.

I tillegg til å oppfylle aktuelle regelverk, gir en god RAMS-prosess kosteffektive løsninger for vei og bane med høy sikkerhet og tilgjengelighet.

Safetec er et ledende fagmiljø med høy kompetanse og stor kapasitet. Våre rådgivere ivaretar alle steg i RAMS-prosessen fra å etablere planer i tidlig fase til endelig sikkerhetsbevis er utarbeidet. Dette gir våre kunder dokumentasjon på at valgte løsninger er risikovurdert og at alle relevante krav og mål er oppfylt.

Det er viktig med tidlig involvering med kvalitative RAMS-vurderinger i prosjekteringsaktiviteter. Da oppnår vi gode RAMS-egenskaper gjennom hele driftsfasens levetid - og dette gjelder både for ny eller vesentlig endret infrastruktur.

Kontakt oss om RAMS
Karen Ranestad
Karen Ranestad

Senior sikkerhetsrådgiver
karen.ranestad@safetec.no

En hensiktsmessig RAMS-prosess sikres ved å gjennomføre følgende hovedaktiviteter:
 • RAMS-plan
 • Systembeskrivelser
 • Risiko- og RAM-vurderinger av alternative løsninger og valgt konsept i et livsløpsperspektiv
 • Register for farer og RAM-forhold, både generelle og prosjektspesifikke
 • Involvere RAMS som en integrert del av prosjekterings og driftsaktiviteter
 • Verifisere og validere
 • Utarbeide sikkerhetsbevis

ROS-analyse

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) handler om å identifisere hendelser som kan skje, og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsene.

ROS-analyse er basert på en allsidig metodikk, og brukes innen flere områder. ROS-analyse er forankret i ulike lover og forskrifter.

Som oftest fokuserer ROS-analysen på mulige uønskede hendelser (farer og trusler).

Kontakt oss om ROS-analyse
Øystein Skogvang
Øystein Skogvang

Principal sikkerhetsrådgiver
oystein.skogvang@safetec.no

Eksempler på lover og forskrifter hvor ROS-analyser er forankret
 • Sivilbeskyttelsesloven (helhetlig ROS)
 • Plan- og byningsloven (ROS i arealplanlegging)
 • Forskrift om kommunal beredskapsplikt:
  § Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Skipstrafikkdata og kollisjonsanalyser

I 30 år har Safetec hjulpet en rekke kunder med ulike risikovurderinger relatert til skipstrafikk og kollisjon.

Eksempler på risikoanalyser er kollisjonsrisiko for innretninger til havs, rørledninger, trafikk i led, akvakultur og lokasjonsklarering, havner, brygger nær bebyggelse og broprosjekter.

I våre analyser anvender vi modelleringsverktøy for beregning av kollisjonsrisiko mot ulike enheter til havs, som for eksempel vindmøller, merder og innretninger. Safetec har kompetanse til å utføre skreddersydde analyser av skipstrafikkdata tilpasset kundens behov.

Kontakt oss om Skipstrafikkdata og kollisjonsanalyser
Christian S Madsen
Christian Skogheim Madsen

Senior sikkerhetsrådgiver
christian.skogheim.madsen@safetec.no

Eksempler på modelleringsverktøy/analyser
 • COAST: GIS-verktøy for analyse av AIS-data
 • COLLIDE: Modelleringsverktøy for kollisjonsrisiko til havs. Benytter lokasjonsspesifikk informasjon fra COAST, værdata, osv.

Tunnelsikkerhet

Safetec har lang erfaring innen tunnelsikkerhetsarbeid, både for veitunneler og jernbanetunneler.

Vi har et sterkt fagmiljø som har svært god kjennskap og kompetanse innen risikoanalyse, RAM- og LCC-vuderinger, beredskapsanalyse og beredskapsplan for tunneler.

Vi anvender anerkjent analysemetodikk både for å følge lovkrav og normaler/håndbøker, men også for å utfordre etablerte sannheter. Safetec har erfaring med sette ulike konsepter opp mot hverandre for å se hvilke nytteeffekter og betydning disse har for risikonivået.

Eksempler på dette er; betydningen ved å redusere tunnelprofil fra T10,5 til T9,5, transport av farlig gods, egnet system for brannvann/slokkevann i tunnel og etablering av evakueringsrom/tilfluktsrom.

Kontakt oss om Tunnelsikkerhet
Øystein Skogvang
Øystein Skogvang

Principal sikkerhetsrådgiver
oystein.skogvang@safetec.no

Metodene, verktøyene, lover og forskrifter vi jobber etter:
 • Kvalitativ risikoanalysemetodikk (NS 5814 Krav til risikovurderinger)
 • Tunnelsikkerhetsforskriften
 • Vegnormal N500 Vegtunneler
 • Vegnormal N301 Arbeid på og ved veg