Safetec bilde84
Tjenester

Beredskap

Virksomheter med risikopotensial må være forberedt på å håndtere uønskede hendelser.

Safetec har lang og bred erfaring med beredskapsarbeid. Vi hjelper våre kunder med å kartlegge og forstå eget risikobilde og bruker dette som utgangspunkt til å analysere og planlegge hensiktsmessig beredskap.

Beredskapsanalyser

Beredskapsanalysen hjelper oss til å forstå hva vi trenger for å håndtere potensielle hendelser og hvordan virksomhetens beredskap må planlegges og dimensjoneres.

Med en risikoanalyse som utgangspunkt vil en virksomhet ha et prioritert grunnlag for å forutsi hvilke hendelser som kan ramme og hva det må planlegges å ha beredskap for. Beredskapsanalysen hjelper oss til å forstå hva vi trenger for å håndtere disse hendelsene og planlegge virksomhetens beredskap på en fornuftig og god måte.

Kontakt oss om Beredskapsanalyser
Øystein Skogvang
Øystein Skogvang

Principal sikkerhetsrådgiver
oystein.skogvang@safetec.no

Beredskapsanalyser gir blant annet:
 • Oversikt over dimensjonerende fare- og ulykkeshendelser (DFUer)
 • Oversikt over tilgjengelige beredskapsressurser; både materielt og i organisasjonen
 • Forventningsavklaringer mellom aktører som har ulike roller i en beredskapssituasjon

Beredskapsplaner

Vet alle hva de skal gjøre når en kritisk hendelse oppstår? Riktig og rask respons kan både redde liv og minimere skadene av en uønsket hendelse.

Målet med beredskapsplaner er å sikre at alt personell som har en rolle i beredskap skal ha en tilgjengelig, hensiktsmessig og oppdatert oversikt over hva som skal gjøres ved definerte beredskapshendelser. Alle deler av planverket bygges opp så enkelt som mulig og inneholder kun den informasjonen som er nødvendig for å oppnå hensikten.

Kontakt oss om Beredskapsplaner
Åshild
Åshild Baldersheim

Senior sikkerhetsrådgiver
ashild.baldersheim@safetec.no

Beredskapsplaner gir blant annet oversikt over:
 • Organisering og roller
 • Varslingsrutiner
 • Metodikk for håndtering av beredskapssituasjoner
 • Konkrete aksjoner for personell med beredskapsroller

Spesialiserte beredskapsstudier for offshorenæringen

Norsk olje- og gassindustri er verdensledende på sikkerhet og har gjennom flere tiår utviklet et rammeverk med egne krav og føringer knyttet til beredskap.

Safetec har vært sentral i denne utviklingen og kjenner regelverket, aktørene og utfordringene svært godt.

Vi utfører beredskapsstudier for alle typer olje- og gassinnretninger. Våre tjenester dekker alle prosjektfaser fra konseptvalg, gjennom design, bygging, drift, modifikasjoner og fjerning.

Vår strukturerte metodikk ivaretar gjeldende regelverk og hjelper kundene å gjøre effektive beslutninger og sikre robust beredskap.

Kontakt oss om Spesialiserte beredskapsstudier for offshorenæringen
Stine Ranum
Stine Albertsen Ranum

Principal sikkerhetsrådgiver
stine.albertsen.ranum@safetec.no

Tjenester som leveres inkluderer:
 • Beredskap i arktisk miljø
 • Beredskapsanalyser
 • Beredskapsplaner
 • Dimensjoneringsanalyser
 • Evakueringsanalyser
 • Lokasjonsspesifikke analyser
 • Områdeberedskap
 • Sammenstillingsanalyse

Kurs, trening og øvelser

Øvelser følger som en naturlig del etter opplæring og trening.

Hensikten med øvelser er å samtrene beredskapsledelsen på de elementene opplæringen og treningen har gitt hver enkelt funksjon i håndteringen av en uønsket hendelse. Øvelser bidrar også til å teste at planverket man har etablert er hensiktsmessig.

Kontakt oss om Kurs, trening og øvelser
Martin Hassel
Martin Hassel

Principal sikkerhetsrådgiver
martin.hassel@safetec.no

Vi har lang erfaring med:
 • Skrivebordsøvelser
 • Input-responsøvelser
 • Fullskalaøvelser

Vi leverer tjenester til alle bransjer

Fornybar shield green RGB

Fornybar energi

Safetec har mange års erfaring og spisskompetanse innenfor fornybar energi og energibærere. Vi jobber for å muliggjøre ny teknologi og nye konsepter på en sikker måte. Innenfor fornybarsegmentet i Safetec jobber vi med:

 • Alternative energibærere og energilagring som hydrogen, ammoniakk, e-fuel og batterier
 • Fornybar energi som vind- og solkraft
 • Karbonfangst og lagring

Safetec er involvert i flere R&D/innovasjonsprosjekt med formål om å øke kunnskapsnivået innenfor fornybar energi. SAFEN (Safe Energy Carriers) er et innovasjonsprosjekt ledet av Safetec med 14 industripartnere. Formålet er å lukke relevante kunnskapshull for sikkerheten av hydrogen-, ammoniakk- og CCS-anlegg.

Safetec har bistått med risikoanalyser, sikkerhetsvurderinger og teknisk sikkerhet for mange hydrogen-, ammoniakk og CCS-anlegg. Vi bistår også med regelverkskompetanse og i prosesser med myndigheter og kommune. Eksempler på kunder vi har jobbet for er Equinor, Gen2 Energy, Statkraft og Origin Energy. Innenfor batterisikkerhet har vi blant annet jobbet med Beyonder.

Videre har vi utført beredskapsanalyser for flere havvindkonsepter, blant annet Odfjell Oceanwind og Beacon & Empire wind. Vi har også utført HAZID og risikoanalyser på en rekke HVDC plattformer knyttet til havvind.

Vi har et tungt og tverrfaglig fagmiljø innenfor fornybar, som suppleres av personell med lang operativ erfaring. Dette gjør oss i stand til å hjelpe kundene med å løse utfordringene de står ovenfor.

Havbruk shield green RGB

Havbruk

Havbruksnæringen møter en rekke utfordringer knyttet til sikkerhet og beredskap.

Nye konsepter og oppdrett i eksponerte farvann endrer risikobildet, blant annet med hensyn til risiko for rømming.

Safetec hjelper virksomheter med å kartlegge, beskrive og vurdere slik risiko. Vi har for øvrig lang erfaring med helhetlig styring av sikkerhet og kan bistå med alt fra risikoanalyser av nye prosjekter til vurderinger av arbeidsoperasjoner, beredskapsplanlegging, krisehåndtering samt kurs og trening.

Helse shield green RGB

Helse

Safetec bistår helsesektoren med et bredt spekter av tjenester. Vi er et av landets største rådgivingsmiljøer innen styring av sikkerhet og risiko, og har den siste tiden gjennomført flere spennende prosjekter mot helsevesenet.

Vi har kartlagt pålitelighet og sårbarhet i forbindelse med økning av produksjon av én-dose medisiner for Sykehusapotekene Midt-Norge, vi har hjulpet norske sykehus med å gjennomføre ROS-analyser i forbindelse med innføring av nytt redningshelikopter (AW101) og vi har planlagt og gjennomført en serie arbeidsmøter med Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (UKOM) i forbindelse med metodikk for gransking av hendelser. Høsten 2022 skal vi hjelpe Helse Midt-Norge RHF med å gjennomføre en regional risikovurdering.

Helsevesenet i Norge arbeider hele tiden med å pasientsikkerhet og kvalitet. Safetec har arbeidet med disse temaene i over 30 år, og har som klar strategisk målsetting å bidra med vår kompetanse inn mot sektoren.  

Maritim shield green RGB

Maritim

Safetec leverer et bredt spekter av tjenester til den maritime bransjen. Vi har i samarbeid med Blå Mediamentor lang fartstid i kartlegging og bygging av sikkerhetskultur og formidling av treningsprogrammer, blant annet for Frontline, Hurtigruten, Knutsen OAS, Solvang, BW og OSM. Vi har også rutine på ulykkesgranskning og har nylig bistått både Klaveness, OSM og Trondheim havn med granskinger.

Vi er et av landets sterkeste fagmiljøer innen risikovurdering og risikomodellering og har levert slike tjenester for havnemyndigheter, Sjøfartsdirektoratet og utstyrsleverandører som Kongsberg Maritime. Safetec har for eksempel 30 års fartstid på analyse av AIS data til kollisjonsstudier.

Safetec jobber også med nye energibærere og er leder for et Joint Industry Project – SAFEN som tar for seg risikobaserte metoder for hydrogen, ammoniakk og CCS. Vi har rådgivere som kjenner bransjen med dens unike sett av utfordringer, problemstillinger, rammer og muligheter.

Offentligsektor shield green RGB

Offentlig sektor

Safetec jobber innen offentlig sektor opp mot både statsforvaltningen og kommuneforvaltningen.

Vi er opptatt av å tilby tjenester som styrker offentlig sektor og samfunnssikkerheten, både internt og i samvirke med andre. Dette innebærer arbeid for departementer og regjering, direktorater og tilsynsmyndigheter, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler, samt forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av stat/kommune.

Safetec bisto blant annet Koronakommisjonen med en rapport om beredskapslagring av legemidler, smittevernutstyr og medisinskteknisk utstyr. Mange universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer bruker vår kompetanse på risiko-, beredskaps- og sikringsanalyser.

Safetec har også vært en viktig bidragsyter i granskninger, utredninger, evalueringer og utvikling av veiledere tilknyttet direktorater og tilsynsmyndigheter. De siste årene har vi blant annet bistått Petroleumstilsynet med gjennomføring av spørreundersøkelsen «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP.)

Vi har ansatte med erfaring fra et bredt spekter av offentlig sektor, både fra kommune, stat og forsvar. Dette gjør oss godt rustet til å forstå de ulike utfordringene offentlig sektor står i, samt premissene de må løses innenfor.Oljegass shield green RGB

Olje & gass

Innenfor olje- og gassektoren bidrar Safetec med sine tjenester i alle prosjektfaser, fra konsept til operasjon og fjerning. Safetec har omfattende erfaring fra et variert sett av tjenester innenfor fagfeltet risiko- og sikkerhetsstyring.

Safetec gjennomfører ulike studier knyttet til alt fra detaljerte analyser av komplekse installasjoner eller operasjoner til analyser av spesifikke operasjoner. Typiske tjenester er knyttet til risikoanalyser, sikring og beredskap, barrierestyring, teknisk sikkerhet, HAZID og HAZOP, pålitelighet, RAM, human factors, sikkerhets- og sikringskultur og trening.

Våre ansattes ulike bakgrunn og vår multi-disiplinære tilnærming sørger det for at alle aspekter av menneskelig adferd, organisasjonsstruktur og det tekniske systemet er vurdert.

Safetec har inngående kjennskap av olje- og gassindustrien og Petroleumstilsynets (Ptil) krav og forventninger. Vi kjenner Ptil godt gjennom flere års arbeid med blant annet RNNP og andre utredninger. Safetec har god kjennskap til de myndighetskrav som stilles og relevante NORSOK-standarder. Safetec har hatt en viktig rolle i utviklingen av NORSOK Z-013.

I tillegg til å forstå kundens behov, følger vi med og deltar i industrienes metode- og verktøysutvikling. Safetec deltar i og leder flere industriprosjekt hvor målet er å forbedre kvaliteten på verktøy og metoder. Safetec har dyp fenomenforståelse av ulike gassutslipp samt branner og eksplosjoner. Vi har et stort team med eksperter som bruker modelleringsverktøy som Kameleon FireEx KFX® and FLACS.

Samferdsel shield green RGB

Samferdsel

Safetec har mange års erfaring med små og store prosjekter knyttet til infrastruktur for vei og bane, og leverer tjenester både til byggherrer, rådgiverselskaper og entreprenører.

Vårt fagmiljø består i dag av en rekke rådgivere med lang og solid erfaring, de fleste med tverrfaglig akademisk kompetanse supplert av personell med lang operativ erfaring. Denne sammensetningen gir oss en unik mulighet til å bistå våre kunder med god rådgivning innenfor risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte, alt fra tidlig planleggingsfase til drift.

Safetec har ambisjon om å vokse, og vår satsning innen samferdselssektoren er helt sentral i den strategien. Vi har rammeavtaler med flere av de store byggherrene og samarbeidsavtaler med større rådgivende ingeniørselskaper innenfor samferdsel.