Teknisk og operasjonell sikkerhet
Tjenester

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Har du kontroll på barrierer og faktorer som påvirker risikoen?

Barrierestyring

Kontroll på barrierene kan være avgjørende for å unngå en hendelse eller begrense konsekvensen av en uønsket hendelse.

Barrierer mot større ulykker har alltid vært på plass i energisektoren. Prinsippene for barrierestyring kan derimot også benyttes i andre bransjer, f.eks. transportsektoren. Våre tverrfaglige team består av eksperter innen ingeniørfag, samfunnsfag, organisasjonspsykologi og drift, og hjelper kundene med å vurdere, forstå og utvikle sin barrierestyring for å redusere risiko og oppnå sikker og effektiv drift.

Typiske tiltak kan være
 • Etablere en barrierefilosofi
 • Fastsette barrierefunksjoner
 • Lage oversiktlige illustrasjoner av barrierefunksjoner
 • Fastsette ytelsesskrav
 • Implementere barrierestyringssystem
 • Implementere overvåkingstiltak
 • Involvere organisasjonen i barrierestyring, f. eks. gjennom kurs og opplæring

Bowtie

BowTie-analyse dokumenterer barrierestyringen i en virksomhet og gir god oversikt over risikostyring og barrierestyring.

Det er således velegnet for fremvisning ved tilsyn. BowTie er et godt verktøy for å visualisere risikobildet og for bevisstgjøring av barrierenes og den enkeltes rolle i sikkerhetsarbeidet. Det er et anerkjent verktøy og kan anvendes i alle virksomheter; det omtales blant annet i NVEs veiledning til risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftbransjen.

Kontakt oss om Bowtie
Elisabeth Rudaa
Elisabeth Rudaa

Senior sikkerhetsrådgiver
elisabeth.rudaa@safetec.no

Fordeler og nytte
 • Integrert og systematisk håndtering av risiko
 • Visualisering av barrierer
 • Forbedre medarbeidernes forståelse og bevissthet
 • Identifiserer eventuelle manglende/svake barrierer
 • Utgangspunkt for vedlikeholdsplanlegging

HAZOP

HAZOP er en systematisk metode for å identifisere og dokumentere farlige hendelser og operative forhold.

Safetec har erfarne eksperter innenfor prosessikkerhet og teknisk sikkerhet som kan lede og dokumentere HAZOP.

Vi har utstrakt erfaring med å gjennomføre HAZOP i forbindelse med design og modifikasjon av prosessanlegg. Safetec fasiliterer HAZOP som en uavhengig tredjepart. Vi leverer også kurs til personell i anvendelse av HAZOP-metodikk.

Kontakt oss om HAZOP
Christer H Livermore
Christer Honoré-Livermore

Principal sikkerhetsrådgiver
christer.honore-livermore@safetec.no

En typisk HAZOP-studie vil bestå av følge steg
 • Forberedelse og gjennomgang av bakgrunnsinformasjon
 • Planlegging av arbeidsmøter
 • Gjennomføring av HAZOP ved arbeidsmøter
 • Dokumentasjon av observasjoner og aksjonspunkter
 • Utarbeidelse av leveranse til kunde

Ytelsesstandarder

Vi har lang og bred erfaring med utvikling og oppdatering av ytelsesstandarder (Performance standards), med særlig vekt på ytelseskrav i barrierestyring

Tradisjonelt har ytelsesstandarder vært begrenset til tekniske barrieresystemer, men de siste årene har det også blitt vanlig å inkludere operasjonelle og organisatoriske barriereelementer. Mens tekniske barrierer testes og verifiseres gjennom integrity management systems, kan operasjonelle og organisatoriske barriereelementer testes og verifiseres gjennom oppfølging av sikkerhetsindikatorer og gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner.

Kontakt oss om Ytelsesstandarder
Johan Erik Grefstad
Johan Erik Grefstad

Spesialistingeniør
johan.erik.grefstad@safetec.no

Etablering av ytelseskrav gir verdifulle bidrag til
 • Designutvikling
 • Valg av utstyr i designfasen
 • Verifikasjon av barriereelementer i driftsfasen