Services

HMS og bærekraft

Sikre, trygge og bærekraftige løsninger er viktig både for prosjektbaserte og operasjonelle aktiviteter.

Gjennom god overordnet forståelse av teknologiske løsninger benyttet i utførelse av ulike operasjoner, bistår Safetec kunder i å bedre forstå og håndtere HMS-krav og etablere bærekraftige løsninger i prosjekter og operasjoner.

For at løsninger skal være bærekraftige så må økonomiske interesser, sosiale forhold og miljø beskyttes. Bærekraftige løsninger fremmes blant annet gjennom sertifiseringer som BREEAM Infrastruktur og ISO standarder.

HMS i byggefase: Internkontrollforskriften

Bygg- og anleggsnæringen er preget av strenge krav til økonomi og fremdrift. Dette resulterer ofte i lange kontraktskjeder hvor det benyttes underentreprenører og innleid arbeidskraft.

Dynamiske arbeidsplasser, stor flyt av virksomheter og ulike yrkesgrupper, krevende fysisk arbeid, og utfordrende klima gjør næringen svært kompleks, og risikobildet stort. For å håndtere kompleksiteten er det lovpålagt for alle virksomheter å jobbe systematisk med HMS for å forebygge helseskader på arbeidstakere, i tillegg til å innlemme byggherres SHA-plan i eget system.

Gjennom informasjon, kommunikasjon og opplæring hjelper vi i Safetec våre kunder med å utvikle gode systemer og rutiner i byggefasen som til enhver tid tilfredsstiller gjeldende lover og krav fra byggherre.

Kontakt oss om HMS i byggefase: Internkontrollforskriften
Trond Magne Målsnes
Trond Magne Målsnes

Principal sikkerhetsrådgiver
trond.magne.malsnes@safetec.no

Våre tjenester inkluderer:
 • HMS-ledelse
 • HMS-rådgivning
 • Se utvidet oversikt over våre tjenesteområder

SHA i prosjektering: Byggherreforskriften

Alle bygg- og anleggsprosjekter er unike, og for å kunne verne arbeidstakere mot farer på egen arbeidsplass er det avgjørende å ta hensyn til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø (HSA) i prosjektets tidligfase.

Gjennom metodikk og systematikk hjelper vi i Safetec våre kunder med å etterleve kravene som stilles i byggherreforskriften, slik at man sammen bidrar til å eliminere eller redusere risiko tilknyttet det aktuelle prosjektet gjennom identifisering av tiltak i planlegging, prosjektering og utførelse.

Målet til Safetec er alltid å gi gode innspill til eller å utarbeide en SHA-plan som avdekker risikoforhold tilpasset det aktuelle prosjektet. Safetecs erfaringer er at informasjon, erfaringsutveksling, kommunikasjon og motivasjon er viktige faktorer til suksess i utarbeidelsen av planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Våre tjenester inkluderer:
 • SHA-rådgivning
 • SHA-KP
 • Oppfølging av risikovurdering og overføring til byggherre
 • Oppfølging av risikovurdering og overføring til HMS-ansvarlig i utførelse
 • Se utvidet oversikt over våre tjenesteområder

Utvidet oversikt over tjenesteområder

I tillegg til tjenestene nevnt over tilbyr Safetec tjenester innen:


Bærekraft

 • Bistand til miljøsertifisering gjennom BREEAM Infrastruktur (tidligere CEEQUAL) og BREEAM
 • Rådgivning/pre-scoping for vurdering av BREEAM Infrastruktur-sertifisering

Compliance

 • Miljøledelse, miljørådgivning og fagansvarlig for bærekraftig infrastruktur
 • Utvikling og gjennomgang av planverk, godkjenninger, respons og revisjonsprosedyrer
 • Beredskap (dokumentasjon, opplæring, øvelser og evaluering)
 • Rådgivning knyttet til compliance gjennom alle prosjektets faser

Avfallshåndtering

 • Utvikling av planer og system for avfallshåndtering knyttet til konstruksjon, drift og avvikling
 • Gjennomgang av og innspill til avviklingsprosjekter
 • RAMS- og beredskapsworkshops
 • Rapportering og mottaks- og myndighetsdialog knyttet til avfallshåndtering

Miljøledelse

 • Risikovurderinger og compliance
 • Internrevisjon
 • Kurs, opplæring og workshops
 • Støtte til ledelsens gjennomgang

Miljøplanlegging

 • Miljøpåvirkningsanalyser (EIA)
 • Miljøkonsekvensvurderinger
 • Vurdering av avviklingsprogrammer

Miljøgodkjenninger

 • Godkjenningsrådgivning og -støtte gjennom hele prosjektprosessen
 • Støtte til ISO-sertifiseringer
 • Bistand til miljøsertifisering gjennom BREEAM Infrastruktur (tidligere CEEQUAL) og BREEAM
 • Rådgivning/pre-scoping for vurdering av BREEAM Infrastruktur-sertifisering

Avvikling og nedrigging

 • Tredjepartsverifikasjon (FSA)
 • Regulatorisk rådgivning og compliance
 • Evaluering av samtidige operasjoner (SIMOP)
 • Støtte til avvikling og avfallshåndtering
 • HAZID og HAZOP workshops