Tjenester

Konsekvensanalyser

Safetec har lang erfaring med å gjennomføre simuleringer og vurdere konsekvenser knyttet til brann, eksplosjoner og gasspredning.

Brannmodellering

Hvorfor modellere brannforløp?

Der det finnes brennbar gass eller væske er det mulighet for antenning og brann. I et brannscenarie utvikles både røyk og varme som kan gjøre stor skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Å vite mest mulig om effektene er en viktig del av å være forberedt på håndtering av slike situasjoner.

Kunnskap om mulige konsekvenser kan brukes til å iverksette tiltak for å begrense skadene. Vi kan bistå med å beregne sannsynlighet for at en brann oppstår, simulere nivåene og konsekvensene av stråling og røyk, og kartlegge hvordan alternative scenarier utvikler seg over tid.

Kontakt oss om Brannmodellering
Rune Kleiveland
Rune Kleiveland

Principal sikkerhetsrådgiver
rune.kleiveland@safetec.no

Programmeringsverktøy Safetec bruker:
  • KFX
  • CFX
  • Phast

Eksplosjonsmodellering

Hvorfor modellere eksplosjonsrisiko?

I alle områder med brennbare gasser eller aerosoler vil det være mulighet for eksplosjon dersom en gass slippes ut og antennes. Vi vurderer årsaker og sannsynlighet for eksplosjon og kan skissere mulige hendelsesforløp.

Safetec har gjennom en årrekke opparbeidet seg inngående erfaring med avansert modellering av eksplosjoner. Vi bruker beste tilgjengelige programvarer, kombinert med ekspertvurderinger og detaljerte 3D-modeller av anlegget til å gi innsikt i hvilke konsekvenser en eksplosjon kan gi for mennesker og/eller økonomiske verdier.

Kontakt oss om Eksplosjonsmodellering
Jon Tolaas
Jon Tolaas

Senior sikkerhetsrådgiver
jon.tolaas@safetec.no

Simuleringsverktøy Safetec bruker:
  • FLACS

Strømnings- og spredningsanalyser

Hvorfor modellere gass- og væskespredning?

Eksos eller giftig/brennbar gass kan utgjøre en fare for både personell, miljø og materielle verdier dersom den sprer seg til uønskede områder.

Ved å utføre strømnings- og spredningsmodellering får man et klart bilde av spredning innendørs eller ute under ulike værforhold. Spredning av væske og spredning i væske kan modelleres på lignende måte.

Vi bruker den beste programvaren kombinert med detaljerte modeller av innretningen, utendørs topografi, vær- eller ventilasjonsforhold, og opparbeidet kunnskap for gi en pålitelig prediksjon av spredning og tilhørende konsekvenser.

Kontakt oss om Strømnings- og spredningsanalyser
Rune Kleiveland
Rune Kleiveland

Principal sikkerhetsrådgiver
rune.kleiveland@safetec.no

Simuleringsverktøy Safetec bruker:
  • FLACS
  • KFX
  • CFX
  • OpenFoam