Alle ansatte i Safetec som jobber for sikre og effektive operasjoner gjennom risikovurderinger, god sikkerhetskultur og god ledelse.
Safetec

Om oss

Safetec er et ledende uavhengig konsulentselskap som tilbyr spesialisttjenester innenfor risikostyring, miljø, og optimalisering på tvers av energibransjer, inkludert fornybar, samferdsel, maritime industri, landindustri og offentlig sektor.

Vi analyserer tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold for å løse komplekse problemstillinger. Dette bidrar til å gi kunden en helhetlig forståelse av risikobildet, og hjelper kunden å balansere mellom sikker drift og optimale resultater.

Helt siden oppstarten i 1984 har Safetec jobbet for å gjøre en positiv forskjell for sine kunder og samfunnet.

Fra kontorer i Norge, Sverige, Storbritannia, Australia og Singapore samarbeider Safetec med noen av verdens ledende selskaper. Safetec har hovedkontor i Trondheim, Norge. Detaljer om Safetecs kontorplasseringer finner du her.

Norge

7 kontor

Sverige

1 kontor

UK

3 kontor

Australia

1 kontor

Singapore

1 kontor

Safetec har som mål å operere som ett:
Et enkelt globalt partnerskap, forent av et robust sett med verdier, inkludert et dypt engasjement for mangfold og å ha en positiv sosial innvirkning gjennom arbeidet selskapet gjør og hvordan det drives.

Safetecs ansatte dekker et bredt spekter av faglig bakgrunn og har sluttet seg til Safetec for muligheten til å bruke sine talenter på komplekse, viktige utfordringer.

Vårt formål, visjon og verdier

Safetecs visjon om å være en innovativ og foretrukket partner for sikker og bærekraftig verdiskapning setter retningen for virksomheten. Engasjementet til kunder, hele Safetec og partnere er styrt av formålet om å beskytte liv, eiendeler og miljøet. Veiledet av disse verdiene, streber Safetec etter å gjøre de riktige tingene og gjøre ting riktig.

Safetecs visjon er å være kundenes foretrukne partner – det åpenbare valget. Det er også en forpliktelse til å bruke innovasjon og kompetanse for å tilby tjenester og løsninger som gir merverdi for kundene. Innovasjoner inkluderer også forbedringer. Vi i Safetec forstår at vi kontinuerlig må utvikle oss, prestere og levere optimalt.

Vi ønsker å bygge et enda sterkere Safetec. Sammen skal vi ta selskapet til neste nivå!

Safetecs verdier:
Integritet – Mot – Entusiasme – Ansvar
Sammen skaper vi suksess!

Bærekraft

Safetecs tilnærming til bærekraft er integrert i selskapets strategi, formål og visjon. For Safetec innebærer bærekraft både muligheter og ansvar.

Safetec har vært medlem av FNs Global Compact siden 2020 og jobber for å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Safetec har inkludert FNs Global Compacts 10 prinsipper, som dekker menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og anti-korrupsjon, i selskapets strategier, retningslinjer og daglige operasjoner. Safetecs årlige bærekraftrapporter gjenspeiler tidligere resultater, men vurderer også fremtidige initiativer.

Safetec er forpliktet til å bruke sine ressurser ansvarlig for å støtte en langsiktig bærekraftig verdiskapning og ta vare på det globale miljøet der Safetec og dets kunder lever og opererer. Safetec streber etter å minimere sin egen virksomhets negative påvirkning og øke den positive, og fremme sitt renommé som ledende innenfor bærekraft i bransjene de opererer i.

Som en ledende leverandør av risikostyringstjenester er den viktigste nytten Safetec kan gi, gjennom tjenestene og løsningene de tilbyr og prosjektene de leverer. Hos Safetec tror man at fremtiden tilhører de som kan drive vekst som er både bærekraftig og inkluderende – og Safetec jobber målrettet med spørsmål fra avkarbonisering til mangfold for å gjøre den fremtiden til en realitet.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i sine leverandørkjeder.

Safetec er medlem av UN Global Compact (UNGC) og våre etiske retningslinjer omfatter UNGCs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene omfatter også selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i Åpenhetsloven.

Safetecs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven for 2023 er tilgjengelig her:

Rapport Åpenhetsloven 2023

Henvendelser angående Safetecs etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til: transparency@safetec.no

Safetec sin konsernledelse

Stein Eggan
Stein Eggan

Konsernsjef
stein.eggan@safetec.no

Trond S Johansen
Trond Stillaug Johansen

Director Nordic Operations
trond.stillaug.johansen@safetec.no

Jørgen Tegdan
Jørgen Tegdan

Økonomisjef
jorgen.tegdan@safetec.no

Babak Alnasser Colour Seious Large
Babak Alnasser

Direktør - UK
babak.alnasser@safetec-group.com

Marit Misje Vaage
Marit Misje Vaage

HR-leder
marit.misje.vaage@safetec.no

Frank3 1
Frank Bolstad

Kvalitets-, sikrings-, bærekrafts- og tilbudsleder
frank.bolstad@safetec.no

Ingar Fossan
Ingar Fossan

Innovation and Development Manager
ingar.fossan@safetec.no

Lise
Lise Kristine Isdahl Moe

Administrasjons - og rekrutteringsleder
lise.kristine.isdahl.moe@safetec.no

Våre viktigste bransjer

Fornybar shield green RGB

Fornybar energi

Safetec har mange års erfaring og spisskompetanse innenfor fornybar energi og energibærere. Vi jobber for å muliggjøre ny teknologi og nye konsepter på en sikker måte. Innenfor fornybarsegmentet i Safetec jobber vi med:

  • Alternative energibærere og energilagring som hydrogen, ammoniakk, e-fuel og batterier
  • Fornybar energi som vind- og solkraft
  • Karbonfangst og lagring

Safetec er involvert i flere R&D/innovasjonsprosjekt med formål om å øke kunnskapsnivået innenfor fornybar energi. SAFEN (Safe Energy Carriers) er et innovasjonsprosjekt ledet av Safetec med 14 industripartnere. Formålet er å lukke relevante kunnskapshull for sikkerheten av hydrogen-, ammoniakk- og CCS-anlegg.

Safetec har bistått med risikoanalyser, sikkerhetsvurderinger og teknisk sikkerhet for mange hydrogen-, ammoniakk og CCS-anlegg. Vi bistår også med regelverkskompetanse og i prosesser med myndigheter og kommune. Eksempler på kunder vi har jobbet for er Equinor, Gen2 Energy, Statkraft og Origin Energy. Innenfor batterisikkerhet har vi blant annet jobbet med Beyonder.

Videre har vi utført beredskapsanalyser for flere havvindkonsepter, blant annet Odfjell Oceanwind og Beacon & Empire wind. Vi har også utført HAZID og risikoanalyser på en rekke HVDC plattformer knyttet til havvind.

Vi har et tungt og tverrfaglig fagmiljø innenfor fornybar, som suppleres av personell med lang operativ erfaring. Dette gjør oss i stand til å hjelpe kundene med å løse utfordringene de står ovenfor.

Havbruk shield green RGB

Havbruk

Havbruksnæringen møter en rekke utfordringer knyttet til sikkerhet og beredskap.

Nye konsepter og oppdrett i eksponerte farvann endrer risikobildet, blant annet med hensyn til risiko for rømming.

Safetec hjelper virksomheter med å kartlegge, beskrive og vurdere slik risiko. Vi har for øvrig lang erfaring med helhetlig styring av sikkerhet og kan bistå med alt fra risikoanalyser av nye prosjekter til vurderinger av arbeidsoperasjoner, beredskapsplanlegging, krisehåndtering samt kurs og trening.

Helse shield green RGB

Helse

Safetec bistår helsesektoren med et bredt spekter av tjenester. Vi er et av landets største rådgivingsmiljøer innen styring av sikkerhet og risiko, og har den siste tiden gjennomført flere spennende prosjekter mot helsevesenet.

Vi har kartlagt pålitelighet og sårbarhet i forbindelse med økning av produksjon av én-dose medisiner for Sykehusapotekene Midt-Norge, vi har hjulpet norske sykehus med å gjennomføre ROS-analyser i forbindelse med innføring av nytt redningshelikopter (AW101) og vi har planlagt og gjennomført en serie arbeidsmøter med Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (UKOM) i forbindelse med metodikk for gransking av hendelser. Høsten 2022 skal vi hjelpe Helse Midt-Norge RHF med å gjennomføre en regional risikovurdering.

Helsevesenet i Norge arbeider hele tiden med å pasientsikkerhet og kvalitet. Safetec har arbeidet med disse temaene i over 30 år, og har som klar strategisk målsetting å bidra med vår kompetanse inn mot sektoren.  

Maritim shield green RGB

Maritim

Safetec leverer et bredt spekter av tjenester til den maritime bransjen. Vi har i samarbeid med Blå Mediamentor lang fartstid i kartlegging og bygging av sikkerhetskultur og formidling av treningsprogrammer, blant annet for Frontline, Hurtigruten, Knutsen OAS, Solvang, BW og OSM. Vi har også rutine på ulykkesgranskning og har nylig bistått både Klaveness, OSM og Trondheim havn med granskinger.

Vi er et av landets sterkeste fagmiljøer innen risikovurdering og risikomodellering og har levert slike tjenester for havnemyndigheter, Sjøfartsdirektoratet og utstyrsleverandører som Kongsberg Maritime. Safetec har for eksempel 30 års fartstid på analyse av AIS data til kollisjonsstudier.

Safetec jobber også med nye energibærere og er leder for et Joint Industry Project – SAFEN som tar for seg risikobaserte metoder for hydrogen, ammoniakk og CCS. Vi har rådgivere som kjenner bransjen med dens unike sett av utfordringer, problemstillinger, rammer og muligheter.

Offentligsektor shield green RGB

Offentlig sektor

Safetec jobber innen offentlig sektor opp mot både statsforvaltningen og kommuneforvaltningen.

Vi er opptatt av å tilby tjenester som styrker offentlig sektor og samfunnssikkerheten, både internt og i samvirke med andre. Dette innebærer arbeid for departementer og regjering, direktorater og tilsynsmyndigheter, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler, samt forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av stat/kommune.

Safetec bisto blant annet Koronakommisjonen med en rapport om beredskapslagring av legemidler, smittevernutstyr og medisinskteknisk utstyr. Mange universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer bruker vår kompetanse på risiko-, beredskaps- og sikringsanalyser.

Safetec har også vært en viktig bidragsyter i granskninger, utredninger, evalueringer og utvikling av veiledere tilknyttet direktorater og tilsynsmyndigheter. De siste årene har vi blant annet bistått Petroleumstilsynet med gjennomføring av spørreundersøkelsen «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP.)

Vi har ansatte med erfaring fra et bredt spekter av offentlig sektor, både fra kommune, stat og forsvar. Dette gjør oss godt rustet til å forstå de ulike utfordringene offentlig sektor står i, samt premissene de må løses innenfor.Oljegass shield green RGB

Olje & gass

Innenfor olje- og gassektoren bidrar Safetec med sine tjenester i alle prosjektfaser, fra konsept til operasjon og fjerning. Safetec har omfattende erfaring fra et variert sett av tjenester innenfor fagfeltet risiko- og sikkerhetsstyring.

Safetec gjennomfører ulike studier knyttet til alt fra detaljerte analyser av komplekse installasjoner eller operasjoner til analyser av spesifikke operasjoner. Typiske tjenester er knyttet til risikoanalyser, sikring og beredskap, barrierestyring, teknisk sikkerhet, HAZID og HAZOP, pålitelighet, RAM, human factors, sikkerhets- og sikringskultur og trening.

Våre ansattes ulike bakgrunn og vår multi-disiplinære tilnærming sørger det for at alle aspekter av menneskelig adferd, organisasjonsstruktur og det tekniske systemet er vurdert.

Safetec har inngående kjennskap av olje- og gassindustrien og Petroleumstilsynets (Ptil) krav og forventninger. Vi kjenner Ptil godt gjennom flere års arbeid med blant annet RNNP og andre utredninger. Safetec har god kjennskap til de myndighetskrav som stilles og relevante NORSOK-standarder. Safetec har hatt en viktig rolle i utviklingen av NORSOK Z-013.

I tillegg til å forstå kundens behov, følger vi med og deltar i industrienes metode- og verktøysutvikling. Safetec deltar i og leder flere industriprosjekt hvor målet er å forbedre kvaliteten på verktøy og metoder. Safetec har dyp fenomenforståelse av ulike gassutslipp samt branner og eksplosjoner. Vi har et stort team med eksperter som bruker modelleringsverktøy som Kameleon FireEx KFX® and FLACS.

Samferdsel shield green RGB

Samferdsel

Safetec har mange års erfaring med små og store prosjekter knyttet til infrastruktur for vei og bane, og leverer tjenester både til byggherrer, rådgiverselskaper og entreprenører.

Vårt fagmiljø består i dag av en rekke rådgivere med lang og solid erfaring, de fleste med tverrfaglig akademisk kompetanse supplert av personell med lang operativ erfaring. Denne sammensetningen gir oss en unik mulighet til å bistå våre kunder med god rådgivning innenfor risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte, alt fra tidlig planleggingsfase til drift.

Safetec har ambisjon om å vokse, og vår satsning innen samferdselssektoren er helt sentral i den strategien. Vi har rammeavtaler med flere av de store byggherrene og samarbeidsavtaler med større rådgivende ingeniørselskaper innenfor samferdsel.