Samling2022 1
Safetec

Om oss

Safetec är ett ledande och oberoende konsultföretag som erbjuder specialisttjänster inom bland annat riskhantering, miljö, tillgångsförvaltning och optimering. Safetec är verksamt inom ett flertal olika marknader, bland annat hela energisektorn inklusive förnybar energi, transport och kollektivtrafik, sjöfartsindustri, processindustri samt inom den offentliga sektorn.

Genom branschkunskap och expertis inom interaktion mellan människa, teknik och organisation hjälper vi våra kunder att lösa komplexa problemställningar samt få en helhetsförståelse av riskbilden. Vi hjälper våra kunder att hitta balansen mellan en säker verksamhet och optimala resultat.

Sedan starten 1984 har Safetec arbetat för att göra en positiv skillnad för sina kunder och för samhället.

Safetec samarbetar med några av världens ledande företag, via våra kontor i Norge, Sverige, Storbritannien, Australien och Singapore. Safetecs huvudkontor ligger i Trondheim, Norge. Information om Safetecs kontor hittar du här.

Safetec har som mål att verka som

– ett enda globalt partnerskap, med en robust uppsättning av gemensamma värderingar som innefattar ett djupt engagemang för mångfald och positiv social inverkan genom det arbete företaget utför och genom hur företaget styrs.

Safetecs medarbetare täcker ett brett spektrum av yrkesbakgrunder och de har sökt anställning på Safetec för att få möjligheten att tillämpa sina kunskaper inom komplexa och viktiga utmaningar.

Norge

7 kontor

Sverige

1 kontor

Storbritannien

3 kontor

Australien

1 kontor

Singapore

1 kontor

Vårt mål, vision och värderingar

Safetecs vision om att vara en innovativ och föredragen partner för säkert och hållbart värdeskapande präglar verksamhetens inriktning. Kundernas, hela Safetecs och dess partners engagemang styrs av målet om att skydda liv, egendom och miljö. Genom dessa värderingar strävar Safetec efter att göra rätt saker på rätt sätt.

Safetecs vision är att vara kundernas föredragna partner – det självklara valet. Det finns också en hög ambition att genom innovation och expertis tillhandahålla tjänster och lösningar som ger ett mervärde för kunderna. Innovation omfattar här också förbättringar. Inom Safetec förstår vi behovet av ständig utveckling för att kunna prestera och leverera optimalt.

Vi vill bygga ett ännu starkare Safetec. Tillsammans kommer vi ta företaget till nästa nivå!


Safetecs verdier:

Integritet – Mod – Entusiasm – Ansvar

Tillsammans skapar vi framgång!

Hållbarhet

Safetecs hållbarhetsarbete är integrerat i företagets strategi, mål och vision. För Safetec innebär hållbarhet både möjligheter och ansvar.

Safetec har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2020 och arbetar för att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål. Safetec har i sin strategi, policy och dagliga verksamhet införlivat FN:s Global Compacts 10 principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Safetecs årliga hållbarhetsrapporter speglar tidigare resultat, men tar även med framtida initiativ inom hållbarhet.

Safetec har åtagit sig att använda sina resurser på ett ansvarsfullt sätt för att stödja ett långsiktigt och hållbart värdeskapande samt för att ta hand om den globala miljö i vilken Safetec och dess kunder bor och verkar. Safetec strävar efter att minimera sin egen verksamhets negativa miljöpåverkan och i stället öka dess positiva påverkan, samt att främja sitt rykte som ledande inom hållbarhet i de branscher där företaget är verksamt.

Som en ledande leverantör av riskhanteringstjänster är det viktigaste bidraget Safetec kan erbjudade tjänster och lösningar som Safetec tillhandahåller genom de olika projekt företaget arbetar med. Inom Safetec tror vi att framtiden tillhör dem som kan driva tillväxt som är både hållbar och inkluderande – Safetec arbetar därför målmedvetet med frågor alltifrån utfasning av fossila bränslen till mångfald för att kunna göra den framtiden till verklighet.

Ledning

Safetec leds globalt av bolagets valda styrelse på koncernnivå, koncernledningen och ledningsgrupperna i de länder där Safetec verkar.

Safetecs koncernledning

Stein farge høyde 002
Stein Eggan

CEO
stein.eggan@safetec.no

Trond S Johansen
Trond Stillaug Johansen

Director Nordic Operations
trond.stillaug.johansen@safetec.no

Jørgen Tegdan
Jørgen Tegdan

CFO
jorgen.tegdan@safetec.no

Babak Alnasser Colour Seious Large
Babak Alnasser

Managing Director - UK
babak.alnasser@safetec-group.com

Marit Misje Vaage
Marit Misje Vaage

HR Manager
marit.misje.vaage@safetec.no

Ingar Fossan
Ingar Fossan

Innovation and Development Manager
ingar.fossan@safetec.no

Frank3 1
Frank Bolstad

QSS & Bid Manager
frank.bolstad@safetec.no

Lise
Lise Kristine Isdahl Moe

Head of Administration and Recruitment
lise.kristine.isdahl.moe@safetec.no

Våra primära marknader

Fornybar shield green RGB

Förnybar energi

Safetec har många års erfarenhet och spetskompetenser inom förnybar energi samt lagring och transport av energi. Vi jobbar för att möjliggöra ny teknologi och nya koncept på ett säkert sätt. Inom förnybar energi jobbar Safetec med:

  • Alternativa energibärare så som vätgas, ammoniak, e-fuel och batterier
  • Förnybar energi som vind- och solkraft
  • Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

Safetec är involverad i flera R&D- och innovationsprojekt inom förnybar energi. SAFEN (Safe Energy Carriers) är ett innovationsprojekt lett av Safetec som utförs tillsammans med 14 andra industripartners. Målet med detta projekt är att upptäcka och hantera relevanta kunskapsbrister inom säkerhet för vätgas-, ammoniak- och CCS-anläggningar.

Safetec har bistått med riskanalyser, säkerhetsutvärderingar och teknisk säkerhet för flera vätgas-, ammoniak samt CCS-anläggningar. Vi bistår även med kompetens inom regelverk och i processer med myndigheter och kommuner. Exempel på kunder vi arbetat för är Equinor, Gen2 Energy, Statkraft och Origin Energy. Inom batterisäkerhet har vi bland annat arbetat med Beyonder.

Safetec har utfört beredskapsanalyser för flera koncept inom hav och vind, bland annat Odfjell Oceanwind, Beacon samt Empire Wind.
Vi har även utfört HAZID samt riskanalyser på en rad HVDC plattformar kopplat till hav och vind.

Vi har en tung och tvärvetenskaplig kompetens inom förnybar energi, som kompletteras av personal med lång operativ erfarenhet. Detta möjliggör för oss att kunna hjälpa kunder med de utmaningar de står inför.

Helse shield green RGB

Hälsa

Safetec erbjuder en bred och diversifierad projektportfolio inom hälsosektorn.

Safetec har nyligen genomfört ett flertal spännande projekt inom norska hälsosektorn.

Bl.a. har vi kartlagt pålitlighet och sårbarhet i samband med produktionsökning av singeldosmediciner för sjukhusapoteken i Mitt-Norge, hjälpt norska sjukhus med genomförandet av ROS-analyser i samband med introduktion av ny ambulanshelikopter (AW101) samt planlagt och genomfört en serie arbetsmöten med norska Statens undersökningskommission för hälsa- och omsorgstjänster (UKOM) tillsammans med metodik för granskning av incidenter. Under hösten 2022 hjälpte vi även “Hälsa Mitt-Norge" (RHF) med att genomföra en regional riskutvärdering.

Hälsosektorn arbetar kontinuerligt med patientsäkerhet och kvalitet. Safetec har över 30 års erfarenhet inom dessa områden, och har som strategisk målsättning att fortsätta bidra med vår kompetens inom hälsosektorn.

Maritim shield green RGB

Maritim industri

Safetec erbjuder ett brett spektrum av tjänster för den maritima industrisektorn. I samarbete med Blå Mediamentor har vi en lång erfarenhet inom kartläggning och uppbyggnaden av säkerhetskultur samt förmedling av kurser och övningsprogram, bland annat för Frontline, Hurtigruten, Knutsen OAS, Solvang, BW och OSM. Vi har även goda kunskaper inom haveriutredningar och har nyligen bistått bl.a. Klaveness, OSM och Trondheim hamn med utredningar.

Safetec arbetar även med nya lösningar för transport och lagring av energi till havs och leder ett Joint Industry Project – SAFEN – som undersöker riskbaserade metoder för vätgas, ammoniak och CCS. Vi har även rådgivare med god kunskap om industrin och dess unika utmaningar, problem, regelverk och möjligheter.


Offentligsektor shield green RGB

Offentlig sektor

Safetec arbetar inom den offentliga sektorn mot både kommunal och statlig förvaltning.


Vi erbjuder tjänster i syfte att stärka och förbättra samhällssäkerheten. Detta innefattar arbete för departement och regering, tillsynsmyndigheter, kommuner, regioner, universitet och högskolor, samt även statliga och kommunala företag.

Safetec har bland annat bidragit med en underlagsrapport om beredskapslagring av läkemedel, utrustning för kontroll av infektioner samt medicinskteknisk utrustning i samband med den första rapporten till (norska) Coronakommissionen.

Vidare har vi även utfört risk-, beredskap- och säkerhetsanalyser för en rad universitet, högskolor och forskningsmiljöer.

Safetec har även bidragit i granskningar, utredningar, evalueringar och utveckling av metodik för direktorat och tillsynsmyndigheter.

De senaste åren har vi bland annat bistått norska Petroleumtillsynsmyndigheten med genomförandet av undersökningen “Risknivå i norsk petroleumverksamhet” (RNNP).

Safetec har anställda med bred erfarenhet från offentlig sektor, både från kommuner och statliga organisationer, samt från Försvarsmakten. Detta gör oss väl införstådda i de olika utmaningar den offentliga sektorn står inför, samt inom vilka premisser de måste lösas.
Oljegass shield green RGB

Olja & gas

Safetec har gedigen erferenhet från olje- och gassektorn och levererar tjänster inom alla projektfaser, från koncept till konstruktion, drift och avveckling. Safetec har omfattande erfarenhet inom ett varierat utbud av tjänster inom området risk- och säkerhetsstyrning.

Genom åren har Safetec genomfört en stor mängd studier relaterade till alltifrån detaljerade analyser av komplexa installationer och verksamheter, till analyser av mer specifik verksamhet inom olja och gas. Typiska tjänster där Safetec kan bistå med kompetens och erfarenhet är: riskanalyser, säkerhet och beredskap, barriärhantering, teknisk säkerhet, HAZID och HAZOP, pålitlighet, RAM, Human Factors, säkerhet- och säkerhetskultur samt utbildning och övning.

Tack vare en bred spridning i både bakgrund och discipliner inom Safetecs team så har vi möjlighet att täcka alla aspekter när det kommer till mänskligt beteende, organisationsstruktur samt tekniska system.

Safetec har ingående kunskap om olja- och gasindustrin samt tillsynsmyndighetens krav och förväntningar. Vi har även en god relation med tillsynsmyndigheter efter flera års samarbete. Safetec har mycket god kunskap om de myndighetskrav som ställs, samt relevanta NORSOK-standarder där Safetec haft en viktig roll I utvecklingen av NORSOK Z-013.

Vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov genom att hålla oss uppdaterade samt delta I metod- och verktygsutveckling inom branschen.

Safetec deltar i, samt leder, flera industriprojekt där målet är att förbättra kvalitén på dessa verktyg och metoder.

Safetec har en djup förståelse för de fenomen som uppstår vid tex gasutsläpp, brand och explosioner och har ett stort team med experter som använder modelleringsverktyg som tex Kameleon FireEx KFX® och FLACS.

Samferdsel shield green RGB

Transport

Safetec har många års erfarenhet av både små och stora projekt knutna till spårfordon och infrastruktur för väg och järnväg.

Våra rådgivare har en lång och gedigen erfarenhet, de flesta med branschöverbryggande akademisk kompetens i kombination med personal med lång operativ erfarenhet. Detta ger oss en unik möjlighet att hjälpa våra kunder med god rådgivning avseende riskstyrning och riskbaserat beslutsstöd, förvaltning, drift, och organisation, - allt ifrån tidig planläggningsfas till slutlig drift.

Vi har flertalet stora ramavtal, med både svenska och nordiska aktörer, och inom olika dicipliner.

Vi arbetar inom flertalet svenska fordonsprojekt och förvaltningsorganisationer med bland annat:
Säkerhetsbevisning/säkerhetsgodkännanden, ILS,
RAMS, kvalitet, systemsäkerhet, MTO och utredningar.

Havbruk shield green RGB

Vattenbruk

Vattenbruksnäringen stöter på en mängd utmaningar knutet till säkerhet och beredskap.

Safetec hjälper verksamheter med att kartlägga, beskriva samt utvärdera risker inom Vattenbruksnäringen. Vi har en lång erfarenhet av helhetsstyrning av säkerhet och kan bistå med allt från riskanalyser av nya projekt till utvärderingar av arbetsverksamhet, beredskapsplanläggning, krishantering och utbildning.