Tjänster

Riskanalys

Safetec har lång erfarenhet av olika metoder för riskanalys och hantering av risker. Vi hjälper våra kunder att använda riskanalys som ett verktyg för verksamheten, från planering och genomförande till implementering och uppföljning av resultaten för att skapa ett säkrare system och verksamhet.

QRA – Kvantitativ riskanalys

Kvantitativ riskanalys är en väletablerad metod för beslutsstöd och för att kunna mäta risknivån mot fördefinierade kriterier

Safetec har utfört många kvantitativa riskanalyser av varierande storlek och omfattning, enligt rådande bestämmelser, standarder och företagsspecifika krav/riktlinjer för olika anläggningar och installationer. En kvantitativ riskanalys bör utföras i flera faser av ett projekt, från val av koncept, designutveckling, utbyggnad, drift, underhåll och ändringar till avveckling och skrotning.

De metoder och verktyg som vi använder kan omfatta följande:
 • Frekvensberäkningar för alla allvarliga incidenter
 • Konsekvensbedömningar (brand- och explosionsbelastning, rök- och gasspridning)
 • Förlust av säkerhetsfunktioner
 • Kvantifiering av risker för personal, miljö och materialtillgångar

RSA-analys

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) handlar om att identifiera möjliga incidenter och bedöma de risker och sårbarheter som är förknippade med dessa incidenter.

RSA:er bygger på en mångsidig metodik som används inom flera områden och har sin grund i olika lagar och förordningar. De fokuserar ofta på potentiella skadliga händelser.

Exempel på lagar och förordningar där sårbarhetsanalyser är förankrade:
 • Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (RSA på kommunal och regional nivå).
 • MSB:s föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för myndigheter och på kommunal samt regional nivå

HAZID (Hazard Identification) och andra metoder för riskanalys

Safetec är en ledande leverantör av HAZID och andra metoder för identifiering och kartläggning av risker.

Safetec hjälper årligen många kunder med att identifiera riskkällor med hjälp av HAZID och/eller andra metoder. Safetec bidrar med kompetent personal med expertis inom tekniska system och operativa och organisatoriska frågor. Vi kan sätta ihop team med rätt kompetens och erfarenhet för varje HAZID så att vi kan bidra till riskidentifiering och dokumentation på bästa möjliga sätt. Förutom att understödja HAZID-möten så erbjuder vi även utbildning för personal i HAZID-metodik.

En typisk HAZID-studie består av följande steg:
 • Förberedelse och granskning av bakgrundsinformation
 • Planering och arbetsmöten i samarbete med kunden
 • Genomförande av HAZID genom arbetsmöten
 • Dokumentation av observationer och åtgärdspunkter
 • Förberedelser för leverans till kunden

Fartygstrafik och kollisionsanalyser

Safetec hjälpt en mängd kunder med riskbedömningar relaterat till fartygstrafik och fartygskollisioner i över 30 års tid.

Exempel på riskbedömningar inom detta område är bland annat kollisionsrisker för offshore-anläggningar, rörledningar, ledningsbundna transporter, vattenbruk och lokaliseringsröjning, samt hamnar och bryggor i närheten av byggnader och broprojekt. Safetec har den nödvändiga expertisen för att utföra skräddarsydda analyser av fartygstrafikdata som är anpassade till kundens behov. I våra analyser använder vi modelleringsverktyg för att beräkna kollisionsrisker mot olika enheter till havs, t.ex. vindkraftverk, burar och anläggningar.

Exempel på modelleringsverktyg/analyser
 • COAST: GIS-verktyg för analys av AIS-data
 • COLLIDE: Ett modelleringsverktyg för kollisionsrisker till sjöss. Använder platsspecifik information från COAST, väderdata osv.

RAMS (Reliability, availability, maintainability and safety)

RAMS-processen säkerställer egenskaper för infrastrukturprojekt relaterat till säkerhet, tillgänglighet och punktlighet. I tillägg till att uppfylla gällande regelverk så ger RAMS-processen kostnadseffektiva lösningar för väg och järnväg med hög säkerhet och tillgänglighet.

Safetec är ett ledande företag med hög kompetens och stor kapacitet inom RAMS. Våra rådgivare tar hand om alla steg i RAMS-processen, från upprättandet av planer i den tidiga fasen till dess att det slutliga säkerhetscertifikatet har utarbetats.

Detta ger kunden dokumentation som påvisar att valda lösningar har riskbedömts och att alla relevanta krav och mål har uppfyllts.

En lämplig RAMS-process säkerställs genom att följande huvudsakliga aktiviteter utförs:
 • RAMS-plan
 • Systembeskrivningar
 • Risk- och RAM-bedömningar av alternativa lösningar och valda koncept i ett livscykelperspektiv
 • Register för risker och RAM-förhållanden, både allmänna och projektspecifika
 • Involvera RAMS som en integrerad del av konstruktions- och driftverksamheten
 • Verifiering och validering
 • Utarbetning av säkerhetsintyg

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se