Safetec bilde84
Tjänster

Krisberedskap

Företag med riskpotential måste vara beredda att hantera oönskade incidenter. Safetec har lång och bred erfarenhet av arbete med krisberedskap. Vi hjälper våra kunder att kartlägga och förstå sin egen riskbild och använder denna som utgångspunkt för att analysera och planera lämplig krisberedskap.

Beredskapsanalys

Krisberedskapsanalysen hjälper oss att förstå vad som krävs för att hantera kriser och nödsituationer samt hur den aktuella verksamhetens krisberedskap bör planeras och dimensioneras.

Med en riskanalys som utgångspunkt får företaget ett underlag för att kunna förutse vilka händelser som kan inträffa samt vilken krisberedskap som erfordras.

En krisberedskapsanalys hjälper oss att förstå vad som behövs för att hantera dessa händelser och visar även hur företagets krisberedskap bör byggas upp.

Krisberedskapsanalysen ger bland annat följande:
 • Översikt över dimensionering av risk- och olyckshändelser (DFU)
 • Översikt över tillgängliga resurser för krisberedskap, både materiellt och inom organisationen
 • Förtydligande av förväntningar mellan aktörer som har olika roller i en nödsituation

Specialiserade beredskapsstudier för offshore-industrin

Den norska olje- och gasindustrin är världsledande när det gäller säkerhet och har under decennier utvecklat ett ramverk med krav och riktlinjer gällande krisberedskap.

Safetec har varit central i denna utveckling och känner väl till regelverk, aktörer samt de utmaningar som kan uppstå.

Vi utför krisberedskapsstudier för nödsituationer för alla typer av olje- och gasanläggningar. Våra tjänster omfattar alla projektfaser från val av koncept, konstruktion, byggnation, drift, modifikationer till avlägsnande.

Vår strukturerade metodik uppfyller gällande regelverk samt hjälper kunderna att fatta effektiva beslut. Därutöver säkerställer metodiken en robust krisberedskap.

De tjänster som tillhandahålls omfattar:
 • Krisberedskapsanalyser
 • Krisberedskapsplaner
 • Dimensioneringsanalyser
 • Områdesberedskap
 • Krisberedskap i arktisk miljö
 • Evakueringsanalys
 • Kombinationsanalyser
 • Ortsspecifika analyser

Beredskapsplaner

Vet alla vad de ska göra om en nödsituation inträffar? En korrekt och snabb reaktion kan rädda liv och minimera skadorna av en oönskad händelse.

Krisberedskapsplaner syftar till att säkerställa att all personal som har en roll i krishanteringsorganisationen har en aktuell översikt tillgänglig över vad som ska göras vid definierade incidenter i samband med beredskap.

Krisberedskapsplanerna ger en översikt över:
 • Organisation och roller
 • Rutiner
 • Metodik för hantering av nödsituationer
 • Särskilda åtgärder för personal med en ansvarsroll i krishanteringsarbetet

Kurser, träning och övningar

Övningar följer som en naturlig del efter genomförd utbildning. 

Syftet med övningar är att befästa kunskap, upptäcka brister i beredskapsplaner och ge dem med krishanteringsansvar inom organisationen erfarenhet av att omsätta planer i praktiken.

Safetec har omfattande erfarenhet av:
 • Skrivbordsövningar
 • Övningar för insatsrespons
 • Fullskaliga övningar

Vi leverer tjenester til alle bransjer

Fornybar shield green RGB

Förnybar energi

Safetec har många års erfarenhet och spetskompetenser inom förnybar energi samt lagring och transport av energi. Vi jobbar för att möjliggöra ny teknologi och nya koncept på ett säkert sätt. Inom förnybar energi jobbar Safetec med:

 • Alternativa energibärare så som vätgas, ammoniak, e-fuel och batterier
 • Förnybar energi som vind- och solkraft
 • Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

Safetec är involverad i flera R&D- och innovationsprojekt inom förnybar energi. SAFEN (Safe Energy Carriers) är ett innovationsprojekt lett av Safetec som utförs tillsammans med 14 andra industripartners. Målet med detta projekt är att upptäcka och hantera relevanta kunskapsbrister inom säkerhet för vätgas-, ammoniak- och CCS-anläggningar.

Safetec har bistått med riskanalyser, säkerhetsutvärderingar och teknisk säkerhet för flera vätgas-, ammoniak samt CCS-anläggningar. Vi bistår även med kompetens inom regelverk och i processer med myndigheter och kommuner. Exempel på kunder vi arbetat för är Equinor, Gen2 Energy, Statkraft och Origin Energy. Inom batterisäkerhet har vi bland annat arbetat med Beyonder.

Safetec har utfört beredskapsanalyser för flera koncept inom hav och vind, bland annat Odfjell Oceanwind, Beacon samt Empire Wind.
Vi har även utfört HAZID samt riskanalyser på en rad HVDC plattformar kopplat till hav och vind.

Vi har en tung och tvärvetenskaplig kompetens inom förnybar energi, som kompletteras av personal med lång operativ erfarenhet. Detta möjliggör för oss att kunna hjälpa kunder med de utmaningar de står inför.

Helse shield green RGB

Hälsa

Safetec erbjuder en bred och diversifierad projektportfolio inom hälsosektorn.

Safetec har nyligen genomfört ett flertal spännande projekt inom norska hälsosektorn.

Bl.a. har vi kartlagt pålitlighet och sårbarhet i samband med produktionsökning av singeldosmediciner för sjukhusapoteken i Mitt-Norge, hjälpt norska sjukhus med genomförandet av ROS-analyser i samband med introduktion av ny ambulanshelikopter (AW101) samt planlagt och genomfört en serie arbetsmöten med norska Statens undersökningskommission för hälsa- och omsorgstjänster (UKOM) tillsammans med metodik för granskning av incidenter. Under hösten 2022 hjälpte vi även “Hälsa Mitt-Norge" (RHF) med att genomföra en regional riskutvärdering.

Hälsosektorn arbetar kontinuerligt med patientsäkerhet och kvalitet. Safetec har över 30 års erfarenhet inom dessa områden, och har som strategisk målsättning att fortsätta bidra med vår kompetens inom hälsosektorn.

Maritim shield green RGB

Maritim industri

Safetec erbjuder ett brett spektrum av tjänster för den maritima industrisektorn. I samarbete med Blå Mediamentor har vi en lång erfarenhet inom kartläggning och uppbyggnaden av säkerhetskultur samt förmedling av kurser och övningsprogram, bland annat för Frontline, Hurtigruten, Knutsen OAS, Solvang, BW och OSM. Vi har även goda kunskaper inom haveriutredningar och har nyligen bistått bl.a. Klaveness, OSM och Trondheim hamn med utredningar.

Safetec arbetar även med nya lösningar för transport och lagring av energi till havs och leder ett Joint Industry Project – SAFEN – som undersöker riskbaserade metoder för vätgas, ammoniak och CCS. Vi har även rådgivare med god kunskap om industrin och dess unika utmaningar, problem, regelverk och möjligheter.


Offentligsektor shield green RGB

Offentlig sektor

Safetec arbetar inom den offentliga sektorn mot både kommunal och statlig förvaltning.


Vi erbjuder tjänster i syfte att stärka och förbättra samhällssäkerheten. Detta innefattar arbete för departement och regering, tillsynsmyndigheter, kommuner, regioner, universitet och högskolor, samt även statliga och kommunala företag.

Safetec har bland annat bidragit med en underlagsrapport om beredskapslagring av läkemedel, utrustning för kontroll av infektioner samt medicinskteknisk utrustning i samband med den första rapporten till (norska) Coronakommissionen.

Vidare har vi även utfört risk-, beredskap- och säkerhetsanalyser för en rad universitet, högskolor och forskningsmiljöer.

Safetec har även bidragit i granskningar, utredningar, evalueringar och utveckling av metodik för direktorat och tillsynsmyndigheter.

De senaste åren har vi bland annat bistått norska Petroleumtillsynsmyndigheten med genomförandet av undersökningen “Risknivå i norsk petroleumverksamhet” (RNNP).

Safetec har anställda med bred erfarenhet från offentlig sektor, både från kommuner och statliga organisationer, samt från Försvarsmakten. Detta gör oss väl införstådda i de olika utmaningar den offentliga sektorn står inför, samt inom vilka premisser de måste lösas.
Oljegass shield green RGB

Olja & gas

Safetec har gedigen erferenhet från olje- och gassektorn och levererar tjänster inom alla projektfaser, från koncept till konstruktion, drift och avveckling. Safetec har omfattande erfarenhet inom ett varierat utbud av tjänster inom området risk- och säkerhetsstyrning.

Genom åren har Safetec genomfört en stor mängd studier relaterade till alltifrån detaljerade analyser av komplexa installationer och verksamheter, till analyser av mer specifik verksamhet inom olja och gas. Typiska tjänster där Safetec kan bistå med kompetens och erfarenhet är: riskanalyser, säkerhet och beredskap, barriärhantering, teknisk säkerhet, HAZID och HAZOP, pålitlighet, RAM, Human Factors, säkerhet- och säkerhetskultur samt utbildning och övning.

Tack vare en bred spridning i både bakgrund och discipliner inom Safetecs team så har vi möjlighet att täcka alla aspekter när det kommer till mänskligt beteende, organisationsstruktur samt tekniska system.

Safetec har ingående kunskap om olja- och gasindustrin samt tillsynsmyndighetens krav och förväntningar. Vi har även en god relation med tillsynsmyndigheter efter flera års samarbete. Safetec har mycket god kunskap om de myndighetskrav som ställs, samt relevanta NORSOK-standarder där Safetec haft en viktig roll I utvecklingen av NORSOK Z-013.

Vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov genom att hålla oss uppdaterade samt delta I metod- och verktygsutveckling inom branschen.

Safetec deltar i, samt leder, flera industriprojekt där målet är att förbättra kvalitén på dessa verktyg och metoder.

Safetec har en djup förståelse för de fenomen som uppstår vid tex gasutsläpp, brand och explosioner och har ett stort team med experter som använder modelleringsverktyg som tex Kameleon FireEx KFX® och FLACS.

Samferdsel shield green RGB

Transport

Safetec har många års erfarenhet av både små och stora projekt knutna till spårfordon och infrastruktur för väg och järnväg.

Våra rådgivare har en lång och gedigen erfarenhet, de flesta med branschöverbryggande akademisk kompetens i kombination med personal med lång operativ erfarenhet. Detta ger oss en unik möjlighet att hjälpa våra kunder med god rådgivning avseende riskstyrning och riskbaserat beslutsstöd, förvaltning, drift, och organisation, - allt ifrån tidig planläggningsfas till slutlig drift.

Vi har flertalet stora ramavtal, med både svenska och nordiska aktörer, och inom olika dicipliner.

Vi arbetar inom flertalet svenska fordonsprojekt och förvaltningsorganisationer med bland annat:
Säkerhetsbevisning/säkerhetsgodkännanden, ILS,
RAMS, kvalitet, systemsäkerhet, MTO och utredningar.

Havbruk shield green RGB

Vattenbruk

Vattenbruksnäringen stöter på en mängd utmaningar knutet till säkerhet och beredskap.

Safetec hjälper verksamheter med att kartlägga, beskriva samt utvärdera risker inom Vattenbruksnäringen. Vi har en lång erfarenhet av helhetsstyrning av säkerhet och kan bistå med allt från riskanalyser av nya projekt till utvärderingar av arbetsverksamhet, beredskapsplanläggning, krishantering och utbildning.


Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se