Paul gilmore r0 J9s GBWF Oc unsplash
Tjänster

Safetec är en ledande leverantör av konsulttjänster inom riskhantering och riskbaserat beslutsstöd.

Ledning, organisation och säkerhet

Safetec bistår svenska och internationella företag att utreda och förstå verksamhetens riskbild inom gränssnitten människa, teknik och organisation. Vi har bred kompetens från ett flertal olika branscher och lång erfarenhet av att kartlägga, analysera samt visualisera hur olika faktorer påverkar den totala riskbilden.

Utredning och expertrådgivning

Safetec genomför årligen ett antal utredningar av händelser och allvarliga olyckor. Vi kan erbjuda utredningsledare, expertkunskap, samt fulla utredningsteam och bidrar till att direkta och bakomliggande orsaker blir identifierade. Vi bistår även med att ta fram förebyggande åtgärder.

Safetec erbjuder även utredningar inom säkerhet- och riskstyrning, exempelvis hur organisatioriska ändringar kan påverka verksamhetens riskbild.

Krisberedskap

Företag med riskpotential måste vara beredda att hantera oönskade incidenter. Safetec har lång och bred erfarenhet av arbete med krisberedskap. Vi hjälper våra kunder att kartlägga och förstå sin egen riskbild och använder denna som utgångspunkt för att analysera och planera lämplig krisberedskap.

Säkerhet

Har du vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda ditt företags tillgångar mot oönskade, avsiktliga handlingar?

Safetec hjälper företag att få en överblick över sina egna tillgångar och identifiera eventuella hot mot dem. God säkerhet för tillgångar kräver digitala, personalmässiga och fysiska åtgärder samt god interaktion mellan människor, teknik och organisation. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig och potent kombination av praktisk erfarenhet, teoretisk förståelse och mänsklig och teknisk expertis.

HSSEQ och hållbarhet

Trygga, säkra och hållbara lösningar är viktigt för både projektbaserad och operativ verksamhet.

Genom en god övergripande förståelse för såväl tekniska lösningar som lagkrav hjälper Safetec kunderna att bättre förstå och hantera HSE-krav och etablera hållbara lösningar i projekt och verksamheter.

För att en lösning ska vara hållbar måste ekonomiska intressen, sociala förhållanden och miljön skyddas. Hållbara lösningar främjas bland annat genom certifieringar så som BREEAM Infrastructure och ISO-standarder.

Teknisk och operativ säkerhet

Har eran verksamhet kontroll på säkerhetsbarriärer och faktorer som påverkar riskbilden?

Riskanalys

Safetec har lång erfarenhet av olika metoder för riskanalys och hantering av risker. Vi hjälper våra kunder att använda riskanalys som ett verktyg för verksamheten, från planering och genomförande till implementering och uppföljning av resultaten för att skapa ett säkrare system och verksamhet.

Konsekvensanalys

Safetec har lång erfarenhet av att genomföra simuleringar samt konsekvensanalys relaterat till brand, explosioner och gasspridning.

Pålitlighet och optimering

För att förhindra att en händelse eller incident tillåts eskalera är det avgörande att ha ett fungerande och pålitligt säkerhetssystem på plats. Samtidigt är det viktigt för verksamheten att onödig stopptid kan undvikas eller minimeras för att begränsa de ekonomiska förlusterna.

Båda dessa aspekter är beroende av pålitliga komponenter och av att system finns tillgängliga för kontroll av risk för påverkan på liv och hälsa, ekonomi, miljö och företagets anseende. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att få kontroll på pålitlighet och förväntad stopptid, och därmed kunna säkra drift och tillgänglighet och minimera kostnaderna.

Vi levererar tjänster till alla branscher

Fornybar shield green RGB

Förnybar energi

Safetec har många års erfarenhet och spetskompetenser inom förnybar energi samt lagring och transport av energi. Vi jobbar för att möjliggöra ny teknologi och nya koncept på ett säkert sätt. Inom förnybar energi jobbar Safetec med:

  • Alternativa energibärare så som vätgas, ammoniak, e-fuel och batterier
  • Förnybar energi som vind- och solkraft
  • Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)

Safetec är involverad i flera R&D- och innovationsprojekt inom förnybar energi. SAFEN (Safe Energy Carriers) är ett innovationsprojekt lett av Safetec som utförs tillsammans med 14 andra industripartners. Målet med detta projekt är att upptäcka och hantera relevanta kunskapsbrister inom säkerhet för vätgas-, ammoniak- och CCS-anläggningar.

Safetec har bistått med riskanalyser, säkerhetsutvärderingar och teknisk säkerhet för flera vätgas-, ammoniak samt CCS-anläggningar. Vi bistår även med kompetens inom regelverk och i processer med myndigheter och kommuner. Exempel på kunder vi arbetat för är Equinor, Gen2 Energy, Statkraft och Origin Energy. Inom batterisäkerhet har vi bland annat arbetat med Beyonder.

Safetec har utfört beredskapsanalyser för flera koncept inom hav och vind, bland annat Odfjell Oceanwind, Beacon samt Empire Wind.
Vi har även utfört HAZID samt riskanalyser på en rad HVDC plattformar kopplat till hav och vind.

Vi har en tung och tvärvetenskaplig kompetens inom förnybar energi, som kompletteras av personal med lång operativ erfarenhet. Detta möjliggör för oss att kunna hjälpa kunder med de utmaningar de står inför.

Helse shield green RGB

Hälsa

Safetec erbjuder en bred och diversifierad projektportfolio inom hälsosektorn.

Safetec har nyligen genomfört ett flertal spännande projekt inom norska hälsosektorn.

Bl.a. har vi kartlagt pålitlighet och sårbarhet i samband med produktionsökning av singeldosmediciner för sjukhusapoteken i Mitt-Norge, hjälpt norska sjukhus med genomförandet av ROS-analyser i samband med introduktion av ny ambulanshelikopter (AW101) samt planlagt och genomfört en serie arbetsmöten med norska Statens undersökningskommission för hälsa- och omsorgstjänster (UKOM) tillsammans med metodik för granskning av incidenter. Under hösten 2022 hjälpte vi även “Hälsa Mitt-Norge" (RHF) med att genomföra en regional riskutvärdering.

Hälsosektorn arbetar kontinuerligt med patientsäkerhet och kvalitet. Safetec har över 30 års erfarenhet inom dessa områden, och har som strategisk målsättning att fortsätta bidra med vår kompetens inom hälsosektorn.

Maritim shield green RGB

Maritim industri

Safetec erbjuder ett brett spektrum av tjänster för den maritima industrisektorn. I samarbete med Blå Mediamentor har vi en lång erfarenhet inom kartläggning och uppbyggnaden av säkerhetskultur samt förmedling av kurser och övningsprogram, bland annat för Frontline, Hurtigruten, Knutsen OAS, Solvang, BW och OSM. Vi har även goda kunskaper inom haveriutredningar och har nyligen bistått bl.a. Klaveness, OSM och Trondheim hamn med utredningar.

Safetec arbetar även med nya lösningar för transport och lagring av energi till havs och leder ett Joint Industry Project – SAFEN – som undersöker riskbaserade metoder för vätgas, ammoniak och CCS. Vi har även rådgivare med god kunskap om industrin och dess unika utmaningar, problem, regelverk och möjligheter.


Offentligsektor shield green RGB

Offentlig sektor

Safetec arbetar inom den offentliga sektorn mot både kommunal och statlig förvaltning.


Vi erbjuder tjänster i syfte att stärka och förbättra samhällssäkerheten. Detta innefattar arbete för departement och regering, tillsynsmyndigheter, kommuner, regioner, universitet och högskolor, samt även statliga och kommunala företag.

Safetec har bland annat bidragit med en underlagsrapport om beredskapslagring av läkemedel, utrustning för kontroll av infektioner samt medicinskteknisk utrustning i samband med den första rapporten till (norska) Coronakommissionen.

Vidare har vi även utfört risk-, beredskap- och säkerhetsanalyser för en rad universitet, högskolor och forskningsmiljöer.

Safetec har även bidragit i granskningar, utredningar, evalueringar och utveckling av metodik för direktorat och tillsynsmyndigheter.

De senaste åren har vi bland annat bistått norska Petroleumtillsynsmyndigheten med genomförandet av undersökningen “Risknivå i norsk petroleumverksamhet” (RNNP).

Safetec har anställda med bred erfarenhet från offentlig sektor, både från kommuner och statliga organisationer, samt från Försvarsmakten. Detta gör oss väl införstådda i de olika utmaningar den offentliga sektorn står inför, samt inom vilka premisser de måste lösas.
Oljegass shield green RGB

Olja & gas

Safetec har gedigen erferenhet från olje- och gassektorn och levererar tjänster inom alla projektfaser, från koncept till konstruktion, drift och avveckling. Safetec har omfattande erfarenhet inom ett varierat utbud av tjänster inom området risk- och säkerhetsstyrning.

Genom åren har Safetec genomfört en stor mängd studier relaterade till alltifrån detaljerade analyser av komplexa installationer och verksamheter, till analyser av mer specifik verksamhet inom olja och gas. Typiska tjänster där Safetec kan bistå med kompetens och erfarenhet är: riskanalyser, säkerhet och beredskap, barriärhantering, teknisk säkerhet, HAZID och HAZOP, pålitlighet, RAM, Human Factors, säkerhet- och säkerhetskultur samt utbildning och övning.

Tack vare en bred spridning i både bakgrund och discipliner inom Safetecs team så har vi möjlighet att täcka alla aspekter när det kommer till mänskligt beteende, organisationsstruktur samt tekniska system.

Safetec har ingående kunskap om olja- och gasindustrin samt tillsynsmyndighetens krav och förväntningar. Vi har även en god relation med tillsynsmyndigheter efter flera års samarbete. Safetec har mycket god kunskap om de myndighetskrav som ställs, samt relevanta NORSOK-standarder där Safetec haft en viktig roll I utvecklingen av NORSOK Z-013.

Vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov genom att hålla oss uppdaterade samt delta I metod- och verktygsutveckling inom branschen.

Safetec deltar i, samt leder, flera industriprojekt där målet är att förbättra kvalitén på dessa verktyg och metoder.

Safetec har en djup förståelse för de fenomen som uppstår vid tex gasutsläpp, brand och explosioner och har ett stort team med experter som använder modelleringsverktyg som tex Kameleon FireEx KFX® och FLACS.

Samferdsel shield green RGB

Transport

Safetec har många års erfarenhet av både små och stora projekt knutna till spårfordon och infrastruktur för väg och järnväg.

Våra rådgivare har en lång och gedigen erfarenhet, de flesta med branschöverbryggande akademisk kompetens i kombination med personal med lång operativ erfarenhet. Detta ger oss en unik möjlighet att hjälpa våra kunder med god rådgivning avseende riskstyrning och riskbaserat beslutsstöd, förvaltning, drift, och organisation, - allt ifrån tidig planläggningsfas till slutlig drift.

Vi har flertalet stora ramavtal, med både svenska och nordiska aktörer, och inom olika dicipliner.

Vi arbetar inom flertalet svenska fordonsprojekt och förvaltningsorganisationer med bland annat:
Säkerhetsbevisning/säkerhetsgodkännanden, ILS,
RAMS, kvalitet, systemsäkerhet, MTO och utredningar.

Havbruk shield green RGB

Vattenbruk

Vattenbruksnäringen stöter på en mängd utmaningar knutet till säkerhet och beredskap.

Safetec hjälper verksamheter med att kartlägga, beskriva samt utvärdera risker inom Vattenbruksnäringen. Vi har en lång erfarenhet av helhetsstyrning av säkerhet och kan bistå med allt från riskanalyser av nya projekt till utvärderingar av arbetsverksamhet, beredskapsplanläggning, krishantering och utbildning.