Enscape 2023
Referanser

Oppgraderer Majorstuen T-banestasjon

På oppdrag fra Sporveien bistår Safetec med å ivareta sikkerheten for Sporveiens personell, reisende og forbipasserende i forbindelse med oppgradering av Majorstuen T-banestasjon.

Oppgradering av Majorstuen stasjon er et stort prosjekt som vil berøre hverdagen til mange mennesker som bruker og ferdes rundt stasjonen daglig. Safetec samarbeider med andre rådgivende ingeniørselskap og arkitekter i sammenslutningen Team Major, som planlegger, prosjekterer og gir føringer for bygging av den oppgraderte stasjonen.

Safetec bistår med risikoanalyser for å sikre at stasjonen og området rundt er tilgjengelig og sikker for fotgjengere, syklister og bilister både i byggetiden, men også når stasjonen er ferdig oppgradert.


Marte Mikalsen

Teamet fra Safetec har spilt en avgjørende rolle i prosjektet ved å gjennomføre grundige analyser innen RAM, sikkerhet og sikring. Deres ekspertise på de forskjellige fagområdene og nøyaktighet har gitt et godt grunnlag for RAMS-arbeidet.

– Marte Mikalsen, RAMS-leder Sporveien

Majorstuen stasjon, en T-banestasjon med 11 millioner reisende i året, skal bygges om samtidig med at området i stor grad skal være åpent og tilgjengelig for publikum. Reisende skal kunne ta T-banen og ferdes i området som vanlig, like sikkert som før. Det samme gjelder for driftspersonell og næringsdrivende som benytter seg av området.

Vekting mellom sikkerhet og tilgjengelighet

For å kunne gjøre endringer på stasjonen må deler av området stenges av. Samtidig er det et mål for prosjektet å sørge for tydelig informasjon og tilrettelegge for trygge ferdselsårer for fotgjengere, syklister og bilister. Derfor gjennomfører Safetec risikoanalyser for å identifisere potensielle farer og konflikter mellom eksempelvis anleggsarbeid og T-banedriften, samt mellom anleggsarbeid og personer som ferdes i området.

Hensiktsmessige tiltak

I risikoanalysene tas det utgangspunkt i både fremdriftsplaner, tegninger og 3D-modeller for å avdekke konflikter og finne hensiktsmessige tiltak. Prosjektet samarbeider tett med aktører som Ruter og Oslo kommune for å sikre at tilgjengeligheten for reisende ivaretas, uten at dette går på bekostning av sikkerheten. Disse avveiningene er noen ganger krevende som følge av konflikterende behov. En god og tett dialog mellom aktører hos Sporveien, Ruter og Oslo kommune med flere, sørger allikevel for at foreslåtte tiltak innføres på en helhetlig og praktisk gjennomførbar måte.

Roger Johansen

RAMS- og risiko-delen i prosjektet er krevende, og det har vært høyt fokus på enkelte deler som ansees å ha svært høy risiko ved gjennomføringen. Safetec har vært en god bidragsyter gjennom sitt arbeid og gjennomføring av analyser.

– Roger Johansen, Oppdragsleder i Team Major

– Safetecs arbeid har bidratt til å berolige vår Oppdragsgiver og fortsatt holde denne prosjekt-risikoen på et akseptabelt nivå. Etter at vi nå er helt i slutten av forprosjektfasen kan jeg konkludere med at Safetec har levert som jeg forventet, og mine forventninger til Safetec er høye, sier Johansen.

Neste planfase starter rett over sommerferien i 2023.

Bruker MTO-perspektiv

I prosjektet tar Safetec utgangspunkt i et design og forslag til løsning, og fasiliterer analysemøter for å identifisere potensielle farer for de som jobber med T-banen, de som tar toget og naboer til T-banen.

Karen Ranestad 1

Vårt fokus er å se på T-banen i et MTO-perspektiv (menneske, teknologi og organisasjon) for å sikre at banen blir designet og bygget på en slik måte at vi minimerer risikoen for personskader og ulykker.

– Karen Ranestad, Disiplinleder Sikkerhet i Team Major

Fakta:

  • Prosjekt: Oppgradert Majorstuen stasjon.
  • Oppdragsgiver: Sporveien
  • Oppdraget: Prosjektet inkluderer blant annet utretting av eksisterende plattformer, etablering av ny gang- og sykkelbru over sporområdet og etablering av ny likeretter for T-banen.
  • Mål: Prosjektets mål er å redusere stasjonsoppholdstiden for å tilrettelegge for økt togfrekvens ved innføring av Fornebubanen.
  • RAMS: Står for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. RAMS er egenskaper ved jernbanen som søkes ivaretatt gjennom en prosess der risikovurderinger gir innspill til prosjektering (design) av oppgradert Majorstuen stasjon.

Les mer om prosjektet her.

Les mer om Safetecs tjenester innenfor:

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!