Draugen
Referanser

– Forbedringer på Draugen

I 2020 startet samarbeidet mellom OKEA og Safetec om etablering av ytelseskrav for instrumenterte barrierer og oppfølging av disse. Etter flere år med godt samarbeid har de nå fått positiv omtale for forbedringsarbeidet etter et tilsyn på området fra Petroleumstilsynet.

OKEA tok i 2020 kontakt med Safetec for å få råd om hvordan en kunne legge opp et arbeid for å lage et system for ytelseskrav og oppfølging for de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene, som er en viktig del av barrierer mot storulykker. Fra starten av har professor Tor Onshus (NTNU) vært en svært viktig del av Safetec sitt prosjektteam i arbeidet med å løse disse utfordringene.

Gjennom et tett samarbeid med OKEA har Safetec jobbet fram et helhetlig opplegg, der en har hatt som utgangspunkt at Draugen er en eldre innretning som ikke opprinnelig var bygget med krav til «safety integrity level» (SIL).

Anne Lene Rømuld (OKEA)

Det har vært verdifullt at Safetec i samarbeidet har god kunnskap og forståelse for utfordringen med å drifte et eldre anlegg og hvordan dette tilpasses dagens standard og regelverk.

– Anne Lene Rømuld, Manager for Electro, Control & Automation i OKEA

«Storulykketilsyn» våren 2023

Tidligere i år hadde Ptil et «storulykketilsyn» med Draugen, der de blant annet så på opplegget for SIL-oppfølging. I rapporten etter dette tilsynet får OKEA positiv omtale for forbedringsarbeidet de siste årene.

Petroleumstilsynet skriver bl.a.: «Vårt inntrykk er at det de siste årene har vært en positiv utvikling i OKEA, der ulike forbedringsinitiativ har gitt resultater i riktig retning innenfor både teknisk og operasjonell integritet.»

Et av de konkrete punktene som trekkes fram er OKEA sitt eierskap til og oppfølging av resultater fra analyser og verifikasjoner, der de blant annet konkret nevner Safetec sitt arbeid med etablering av SIL-regime på Draugen: «I tilsynet så vi flere eksempler på at OKEA benytter ekstern ekspertise ved behov, for eksempel i forbindelse med større interne verifikasjoner, analyser knyttet til storulykkerisiko og i forbindelse med etablering av SIL-regime på Draugen.».

Ragnar Aarø

Det gode og tette samarbeidet med OKEA har vært spesielt positivt, og det har også vært avgjørende for resultatene vi har oppnådd.

– Ragnar Aarø, Sjefrådgiver i Safetec og prosjektleder

Safetec sitt bidrag

En av de viktigste typene barrierer mot storulykker på en olje- og gassinnretning er de instrumenterte sikkerhetsfunksjonene – typisk prosessikringsfunksjoner i PSD-systemet og funksjoner i brann- og gassystemene (F&G) og i nødavstengingssystemet (ESD). For slike funksjoner er det i dag nødvendig å etablere og følge opp SIL-krav. Funksjonell sikkerhet er den litt mer formelle betegnelsen på dette fagområdet.

Draugen ble opprinnelig ikke bygget med SIL-krav, siden det ikke var krav om det den gangen den ble bygget. Opp gjennom årene har det vært gjennomført modifikasjoner der SIL-krav har vært definert iht til daværende regelverk, men det store flertallet av de instrumenterte funksjonene er fra den opprinnelige byggingen av Draugen og derfor uten definerte SIL-krav.

Safetec sitt arbeid har i stor grad bestått av å definere funksjonene, etablere ytelseskravene (SIL-kravene) og å etablere «SIL-dokumentasjonen». En systematikk for dette er etablert, og prosedyrer for arbeidet med funksjonell sikkerhet på Draugen er utarbeidet.

Det var nødvendig med tverrfaglig kompetanse i alt fra statistikk til å kunne forstå hvordan utstyret virket og hva som må virke ved behov. Her inngår for eksempel virkemåte til transmittere og detektorer og logikk i sikkerhetssystemene. Solenoider, ventilpaneler og ventiler inngår selvsagt, men også spjeld, releer, effektbrytere og tavler må beskrives, dokumentasjon søkes opp og feildata etableres.

– Som en sideeffekt gjennom arbeidet har vi også fått bedre oversikt i den eksisterende dokumentasjonen og det er utarbeidet ny dokumentasjon for SIL-oppfølgingen. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Anne Lene Rømuld i OKEA.


SOFUS: Et Safetec-verktøy

Som en viktig del av leveransene fra prosjektet har Safetec i tillegg konfigurert sitt verktøy for oppfølging i drift; SOFUS («SIL in Operations Follow-Up System») for Draugen.

Safetec har utviklet SOFUS med formål å kunne følge opp ytelsen av sikkerhetssystemene i driftsfasen, og SOFUS er per i dag i aktiv bruk på fire innretninger for tre operatører. I tillegg er Safetec i gang med å implementere SOFUS på en femte innretning. Med SOFUS i bruk på alle disse innretningene framstår verktøyet som en de facto standard på dette området i Norge.

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet