Tjenester

Gransking og ekspertrådgiving

Safetec gjennomfører årlig et antall undersøkelser av hendelser og alvorlige ulykker. Vi kan tilby granskingsledere, ekspertbistand og fulle granskingsteam og bidrar til at relevante direkte og bakenforliggende forhold blir identifisert. Vi bistår også med utarbeidelse av tiltak. Safetec gjennomfører også utredninger innen sikkerhet og risikostyring, for eksempel hvordan organisatoriske endringer kan påvirke risikobildet.

Sakkyndighet

En sterk og uavhengig fagperson kan være avgjørende i rettslige konflikter.

Safetec er anerkjent som et sterkt fagmiljø innen våre tjenesteområder. Vi blir ofte bedt om å fungere som sakkyndige i situasjoner hvor det er oppstått uenighet eller konflikt mellom parter, eller i situasjoner hvor et uavhengig eksternt blikk skaper merverdi.

Kontakt oss om Sakkyndighet
Stig Stangeland
Stig B. Stangeland

Principal sikkerhetsrådgiver
stig.b.stangeland@safetec.no

Eksempler på sakkyndighet
 • Fageksperter i rettslige konflikter
 • Ekspertrolle i utredninger
 • Ekstern bistand i innkjøpsprosesser

Ulykkes- og hendelsesundersøkelser

Ulykker og hendelser er ofte tragiske. Det er enda mer tragisk å ikke lære av dem.

Safetec bidrar til at organisasjoner lærer av hendelser og ulykker, og gir tydelige råd for hva som må til for at de ikke skjer igjen. Våre tverrfaglige undersøkelsesgrupper har kompetanse og erfaring fra ulike industrier og virksomheter, og sikrer at direkte og bakenforliggende forhold blir identifisert og adressert. Vi unngår enkle svar av typen “ulykken skyldtes menneskelig svikt” og bidrar til forståelse og innsikt.

Kontakt oss om Ulykkes- og hendelsesundersøkelser
Sturle Danielsen Tvedt ekspert på gransking og undersøkelser i Safetec.
Sturle Danielsen Tvedt

Sjefrådgiver
sturle.danielsen.tvedt@safetec.no

Vi tilbyr
 • Kurs i ulykkesgransking
 • Komplette undersøkelsesteam
 • Granskingsledere
 • Ekspertbistand inn i pågående undersøkelser
 • Revisjon / gjennomgang av utførte undersøkelser

Utredninger

Safetec bidrar til læring og til å utvikle metoder og kunnskap om sikkerhetsstyring.

Safetec har lang erfaring med å gjennomføre ulike typer utredninger. Våre tverrfaglige team kombinert med vår dybdekompetanse på vurdering av risiko, gjør oss til en ettertraktet leverandør av prosjekter som styrker samfunnets kunnskap og kompetanse om styring av risiko.

Kontakt oss om Utredninger
Gunnar Hauland 1
Gunnar Hauland

Sjefrådgiver
gunnar.hauland@safetec.no

Eksempler på utredninger Safetec har gjennomført
 • Kartlegging av sikkerhet – innlands helikopteroperasjoner (Luftfartstilsynet)
 • Risikovurdering av jernbanereformen (Samferdselsdepartementet)
 • Evaluering av NTNU sin håndtering av Covid-19
 • Endrede rammebetingelser og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Ptil)