Safetecs innovasjonskomité.

– Styrker vår innovasjonskultur

16.05.2023

Den aller første "Safetec Innovation Week" er nå historie. Hele organisasjonen tar med seg frisk kunnskap, nye ideer og ikke minst glødende engasjement videre i eksisterende og nye prosjekter med våre kunder.

Safetecs Innovasjonskomité, med Karen Ranestad og Johan Fredrik Stoud Platou som prosjektledere, er godt fornøyd med gjennomføring av en uke helt utenom det vanlige i Safetec.

Målet med uken var å skape engasjement, gi ny kunnskap og liv til nye idéer, samt bygge videre på innovasjonskulturen i Safetec. Ifølge "innovasjonssjefen", Trond Magne Målsnes, har Safetec Innovation Week lagd et bredt og godt grunnlag for flere nye løsninger framover.

Trond Magne Målsnes

Innovasjonsuken har gitt et ytterligere løft på innovasjons-arbeidet i Safetec. Entusistiske medarbeidere har sørget for en aktiv og produktiv uke med innovasjonsaktiviteter innen bærekraft, helse og digitalisering.

– Trond Magne Målsnes, innovasjonsleder i Safetec

Innovasjonskomiteen har fokusert på en leken, informativ og inspirerende uke, og satt sammen et variert program deretter. Det ble gjennomført case-baserte workshops og panelsamtale med hovedvekt på temaene bærekraft, helse og digitalisering. I tillegg ble det arrangert AfterWork, satt opp innovasjonsstand på de ulike kontorene og gjennomført Lunch&Learn.

Bærekraft

Det er viktig for Safetec å ha god innsikt i bærekraftrelaterte utfordringer, da dette gir konsulentene bedre evne til å forstå det totale risikobildet for kundene. For å kunne levere best mulig rådgivning til våre kunder må vi tenke nytt rundt hvordan løse de stadig mer komplekse utfordringene næringslivet står overfor.

Christine Alstad og Trond Magne Målsnes ledet workshops innen bærekraft, der eksisterende Safetec-tjenester ble knyttet opp mot ulike problemstillinger, og deretter stresstestet.

Miro er et nyttig verktøy for å skape interaktive workshops.

Miro er et nyttig verktøy for å skape interaktive workshops.

– Det er fantastisk å se hvor mye gode idéer og forslag som kommer frem på kort tid når vi setter sammen kloke hoder som jobber på tvers av avdelinger og fagfelt for å finne nye løsninger, sier Christine Alstad.

Hun er leder for prosjektgruppen "Grønn omstilling, klimarisiko og bærekraft" i Safetec. I sine workshops brukte hun blant annet webverktøyet Miro.

– Med Miro kunne tilrettelegges i forkant, slik at tiden vi var samlet kunne brukes effektivt til workshopens formål, sier hun.

Muligheter innenfor helse

Safetec ønsker å utforske muligheten for å levere tjenester inn i primærhelsetjenesten. Derfor ble det arrangert en panelsamtale på Safetecs Oslo-kontor med representanter fra Kirkens Bymisjon og Forskningsrådet.

Formålet var å diskutere hvilke muligheter de ser innenfor samskaping mellom offentlig, ideell og privat sektor. Seansen ble streamet til de andre Safetec-kontorene i Norge. Christina Thingvold, bransjeansvarlig for helse i Safetec, ble inspirert av samtalen med Kirkens Bymisjon og Forskningsrådet.

– Dyktige folk med ulik fagbakgrunn, erfaring og tanker gikk i gang for å løse reelle utfordringer i helsesektoren. Her kom både muligheter, utfordringer, spørsmål og diskusjoner på bordet, og vi har fått mange ideer og tanker opp som vi skal jobbe videre med både i prosjekter, videre innovasjonsarbeid og i samtale med potensielle kunder, sier Thingvold.

Panelsamtalen ble fulgt opp gjennom to casebaserte workshoper hvor blant annet problemstillinger knyttet til pasientsikkerhet og effektivisering ble utforsket.

Digitalisering

Askild Underbakke (Safetec) introduserte mulighetene Safetec har med Microsoft 365, og spesielt MS Power Platform. Bedre kunnskap om disse verktøyene kan forenkle og akselerere utviklingen av skreddersydde applikasjoner uten behov for avansert programmeringskunnskap.

Microsoft Power Platform gir Safetecs ansatte muligheten til å løse spesifikke behov raskt og effektivt, og gir også muligheten for automatisering av prosesser og arbeidsflyter internt i organisasjonen.

Det som er så fantastisk med Microsoft 365 er at de har gjort alt det harde grunnarbeidet, slik at vi kan ta i bruk disse verktøyene uten å måtte bruke betydelige ressurser.

– Askild Underbakke, sikkerhetsrådgiver i Safetec

Safetec Innovation Week ble avsluttet med en presentasjon fra det bergenbaserte oppstartsselskapet 7Analytics. De fortalte om hvordan de driver innovasjon i praksis, og muligheter for å bruke verktøyet deres eksempelvis til ROS-analyser i kommunesektoren.

– Det er tøft at de ved hjelp av eksisterende data klarer å lage mye bedre modeller enn de som allerede er tilgjengelig. Det var også kjekt å få et nytt perspektiv på innovasjon, og se likheter og ulikheter med innovasjon i 7Analytics og Safetec, sier Martin Dugstad, inspirert Safetec-deltaker.

After work innovation i Oslo.
Innovasjonsstand på hvert Safetec-kontor i Norge.
Panelsamtale om helse med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
IMG 3217
STIWKO kake TRD
20230508 140713
Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet