Salmon Farm

Sikker sameksistens

09.02.2024

Hva er de viktigste sikkerhetsaspektene når nye næringer vil etablere seg? Hvor store avstander bør fiskeri og havbruk til havs ha til havvindområder? Dette er blant vurderingene Safetec har bistatt Fiskeridirektoratet med.

Før jul utarbeidet Safetec en utredning for Fiskeridirektoratet på temaet «sikkerhetsaspekter mellom havvind, fiskeri og havbruk til havs».

Bakgrunnen for oppdraget er en økende interesse for de norske havområdene, der nye næringer som havbruk til havs og havvind ønsker å etablere seg i havområder som tidligere har vært dominert av fiskeri, skipsfart og petroleum.

Safetec har i denne utredningen brukt sin kompetanse innen sikkerhets- og risikostyring for å kartlegge farer, ulykkessituasjoner og risikoaspekter på ulike eksisterende og fremvoksende næringer på norsk sokkel.

– Et sentralt spørsmål i utredningen var hvordan ulike næringer påvirker hverandre. Hovedfokus i utredningen var på sikkerhetsaspekter mellom havvind og havbruk til havs, og havvind og fiskeri, sier prosjektleder Thomas Welte.

Et sammensatt risikobilde

Welte forklarer at Safetec har tatt utgangspunkt i klassiske metodiske tilnærminger fra sikkerhetsfaget i prosjektet. I utredningen er det identifisert og beskrevet definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er) for havvind, havbruk og fiskeri.

Thomas Welte

Utfordringen i slike tverrfaglige prosjekter er å få systematisert hendelser, sammenhenger og effekter/konsekvenser. Det kan være et sammensatt risikobilde.

– Thomas Welte, prosjektleder i Safetec

Prosjektet har hatt en kort tidsramme, og innenfor denne rammen klarte Safetec å stable på beina tre workshoper med ulike aktører og fageksperter fra fiskeri, havbruk, havvind, petroleum, skipsfart, ytre miljø, sikkerhetsfagene og kystforvaltning.

Tverrfaglig ekspertise

– Workshopgruppene hadde en interessant tverrfaglig sammensetning. Dette ga oss verdifullt faglig innsikt som måtte sorteres og vurderes. Metodikken vi brukte har vist seg å være en effektiv tilnærming til å skaffe en oversikt over relevante sikkerhetsrelaterte problemstillinger i de ulike næringene, forklarer prosjektlederen.

Rapporten tar for seg hvordan næringene påvirker hverandre sikkerhetsmessig, og hvordan tiltak som for eksempel sikkerhetsavstander kan bidra til å redusere risikoen. Istedenfor å stenge av store arealer for fiskeri, anbefales det å opprette aktsomhetsområder eller sikkerhetssoner rundt havvindkraftanlegg og turbiner, som hensyntar lokasjonsspesifikke forhold.

– Disse områdene vil synliggjøre arealer med mulige farer, hvor fiskerne bør være aktsomme eller ikke skal ferdes eller fiske, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen til Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Rapporten fremhever også flere mulige synergier med hensyn til sikkerhet.

– Vi i Safetec håper at resultatene og anbefalingene som har kommet ut av utredningen følges opp i det videre arbeidet på sameksistens på sokkelen, sier Thomas Welte i Safetec.

Illustrasjonsfoto: Hvordan sikre trygg sameksistens for ulike næringer i samme havområde?
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!