Shutterstock
Referanser

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet

Safetec ha nå etablert et ATEX-miljø med flere nye kolleger som har bred erfaring innen ATEX. Det gjør oss enda bedre i stand til å hjelpe våre kunder med problemstillinger knyttet til eksplosjonssikkerhet og dokumentasjonskrav opp mot norske og utenlandske myndigheter.

– Vi ser at det er økende etterspørsel etter ATEX-kompetanse blant våre kunder. Derfor har vi hentet inn ny ekspertkompetanse på disse områdene til Safetec, og det siste halvåret har vi utvidet laget vårt med fire ansatte som har sterk risikofaglig bakgrunn og bred erfaring med ATEX, sier Irene Buan, avdelingsleder i Safetec.

ATEX brukerforskrift gjelder for virksomheter så lenge det blir lagret, produsert eller bearbeidet brennbare materialer som kan danne eksplosjonsfarlige atmosfærer når det blir blandet med luft. Dette gjelder både på land og til havs, og er ikke utelukkende gjeldende for olje og gass sektoren.

Typiske industrier som må forholde seg til ATEX-regelverket er:

  • Olje og gass / offshore og onshore
  • Fornybar
  • Næringsmiddel
  • Oppdrettsnæringen
  • Smelteverksindustrien

Safetec kan ATEX

Safetec ønsker å fremme eksplosjonssikkerhet i industrien og har derfor styrket sine risikoanalyseavdelinger med fire nyansatte med bred erfaring innen ATEX:

Ivar B. Kalvatn

Ivar B. Kalvatn

Ivar Kalvatn er utdannet prosessingeniør med spesialisering i sikkerhetsteknologi som har jobbet med eksplosjonssikkerhet de siste 13 årene. Hans hovedområde er risikovurderinger i henhold til krav i ATEX-direktiv 1999/92/EC, samt produktsertifisering i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU.

Han har også lang erfaring med å utføre fullskala eksplosjonstester og å knytte testresultater til CFD-arbeid og eksplosjonsmodeller. Ivar har også erfaring fra feltarbeid etter å ha jobbet som HVAC-prosjektleder på over ti offshoreplattformer, samt fra befaringer i risikovurderingsprosjekter.

Kjetil Lien Olsen

Kjetil Lien Olsen

Kjetil Lien Olsen er utdannet prosessingeniør med spesialisering i sikkerhetsteknologi som har jobbet med eksplosjonssikkerhet de siste 11 årene. Hans hovedområde er produktsertifisering i henhold til ATEX-direktivet 2014/34/EU og risikovurderinger i samsvar med kravene i ATEX-direktivet 1999/92/EC.

Sammen med Ivar Kalvatn er Kjetil Olsen grunnleggerne av et teknisk kontrollorgan for sertifisering av ATEX/Ex-utstyr og beskyttelsessystemer.

Jorunn Cecilie Johannessen

Jorunn Cecilie Johannessen

Jorunn Cecilie Johannessen er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTNU og har 14 års erfaring med tilsyn, fag og forvaltning i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fagområdet farlige stoffer og industrisikkerhet .

Hun har jobbet med krav til blant annet risikovurderinger, utstyr og anlegg, sikker drift, vedlikehold, tilstandskontroll, beredskapsplaner og internkontroll hos storulykkevirksomheter og andre virksomheter som håndterer farlig stoff.

Jorunn har koordinert tilsynsarbeidet i DSBs seksjon for kjemikaliesikkerhet og har hatt et utstrakt tilsyns- og forvaltningssamarbeid med andre myndigheter

Erol Uddholm

Erol Uddholm

Erol Uddholm er utdannet sivilingeniør i risikostyring og branningeniør med mer enn 10 års erfaring fra ulike bransjer og fagmiljø. Erol har jobbet med risikovurderinger for håndtering av brannfarlig gods samt områdeklassifisering og utarbeiding av eksplosjonsvernsdokument i henhold til krav i ATEX-direktiv 99/92/EC.

Erol har erfaring innen potensielt eksplosive miljøer med både støv og gass, og har jobbet med kunder innen additiv produksjon, matvarer, legemidler, energi og kjølesystemer.

Nye tjenester i Safetec

Safetec veileder og assisterer virksomheter med å oppfylle myndighetskrav og løse problemstillinger knyttet til tidlig fase, drift og modifikasjon av eksisterende anlegg. Eksempler på tjenester som Safetec jobber opp mot er:

  • Gjennomføre og dokumentere ATEX risikoanalyser med etablering av områdeklassifisering av potensielt eksplosjonsfarlige områder. Hjelpe kunder med å velge korrekt utstyr til spesifikke arbeidsoppgaver, og fastsette grenser for hva som vil være ansett som sikkert område eller potensielt eksplosjonsfarlig område.
  • Utarbeide eksplosjonsvernsdokument for virksomheter.
  • Assistere produsenter av ATEX utstyr med dokumentgjennomgang for godkjenningsprosesser for ATEX utstyr.
  • Assistere virksomheter som skal modifisere allerede installert utstyr i eksplosjonsfarlige områder, for eksempel om modifikasjonen eller oppgraderingen kan innføre nye mulige tennkilder.

Hvorfor ATEX?

ATEX er en forkortelse for ATmosphères EXplosibles (fransk), og benyttes som en betegnelse for to europeiske direktiver som er implementert i norsk lovgivning via to forskrifter.

ATEX brukerforskrift setter krav til hvordan en arbeidsgiver skal verne personell mot hendelser knyttet til eksplosjonsrisiko.

– Viktige punkt vil blant annet være å vurdere hvor i anlegget det kan oppstå eksplosive atmosfærer og eventuelle konsekvenser dersom denne eksplosive atmosfæren kommer i kontakt med en tenndyktig tennkilde. Dette blir dokumentert i en risikoanalyse som inkluderer en områdeklassifisering for eksplosjonsfarlige områder i anlegget, forklarer Kjetil Lien Olsen, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Shutterstock


En områdeklassifisering er en beskrivelse av sannsynligheten for at en eksplosiv atmosfære bestående av enten brennbare væsker, gasser eller støv blandet med luft vil kunne oppstå, og varigheten av denne. Anleggseier skal dokumentere hvordan risikoen knyttet til potensielt eksplosjonsfarlige områder er handtert i et eksplosjonsverndokument. Arbeidstilsynet og Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet) er tilsynsmyndigheter i Norge for denne forskriften, og vil etterspørre dette under eventuelle tilsyn.

ATEX produktforskriften beskriver hvordan produsenter av ATEX/Ex-utstyr skal sørge for at utstyret er trygt å benytte i potensielt eksplosjonsfarlige områder (som angitt i ATEX brukerforskrift).

– Hovedmålet med ATEX utstyr er å forhindre antenning av eksplosive atmosfærer, eventuelt å begrense konsekvensene dersom denne eksplosive atmosfæren blir antent, forklarer Ivar Kalvatn, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec.

Det er strenge tekniske og administrative regler som produsenter av slikt utstyr må etterleve. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tilsynsmyndighet for produsenter av ATEX-utstyr.

Astrid Rydock1
Astrid Rydock

Avdelingsleder
astrid.rydock@safetec.no

Kjetil Lien Olsen
Kjetil Lien Olsen

Senior sikkerhetsrådgiver
kjetil.olsen@safetec.no

Mer om Safetecs tjenester på disse områdene:

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!