20230723 180556
Referanser

Norgeshistoriens største miljøprosjekt

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell på Svalbard er unikt. Siden 2019 har Safetec bistått Store Norske med å tilbakeføre gruvesamfunnet til en villmarkspreget tilstand etter mer enn 100 års industrivirksomhet.

I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvevirksomhetene i Svea og Lunckefjell på Svalbard. Store Norske er byggherre for miljøprosjektet som har pågått i over fem år, og de siste arbeidene ble avsluttet i september 2023. Alle bygg og all infrastruktur er nå fjernet, og området fremstår i dag som villmarkspreget. Dette er et av verdens største prosjekter for naturrestaurering som så langt er gjennomført.

Miljøprosjektet, var i utgangspunktet vurdert å være et tradisjonelt anleggsprosjekt, men Store Norske konstaterte tidlig at prosjektet inneholdt andre farer enn ved anleggsprosjekter på fastlandet. En del av disse farene er spesielle for Svalbard, og de måtte hensyntas i både plan- og gjennomføringsfasen. Blant flere andre tilbydere i 2019 valgte Store Norske å samarbeide med Safetec om oppfølgingen av HMS-arbeidet.

Både SHA og ytre miljø

Safetec sitt oppdrag var knyttet til SHA-arbeid (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), og oppfølging av ytre miljø (YM).

– Her var det snakk om oppfølging av sikkerhet, risikoreduksjon og forebyggende rutiner, forurensingsproblematikk, kulturminner, naturmiljø og landskap. Safetec har ikke bare vært sentral i søknadsprosesser, nødvendige avklaringer og dokumentasjon opp mot myndigheter når det gjelder ytre miljø, men også i utarbeidelse av sluttrapportene og overvåkningsprogrammet som gjelder alle fagområder, sier Gudmund Løvli, prosjektdirektør i Store Norske.

Han er svært fornøyd med Safetecs bidrag i prosjektet.

– De ansatte fra Safetec har vist god oppgaveforståelse, høy faglig kompetanse og svært god evne til å samarbeide på tvers i prosjektet, både internt, så vel som mot både entreprenører og ulike myndighetsorganer. Safetec vant tillit hos alle involverte, noe som var særdeles viktig for å nå de ambisiøse målene for prosjektet., sier Løvli.

Gudmund Løvli er prosjektdirektør i Store Norske

Safetec har vært en viktig bidragsyter til at prosjektet ble en suksess, og at det nå også høster stor annerkjennelse internasjonalt.

– Gudmund Løvli, prosjektdirektør Store Norske

På størrelse med Ring 3

Dersom man legger kartet over anleggsområdet over et kart av Oslo, vil det dekke mesteparten av arealet innenfor Ring 3. Mer enn 100 bygninger (42 000 m2), 27 km med veier, milevis med tunneler og gruveganger, en flyplass (som i en periode var en av Norges travleste småflyplasser), to kaianlegg, flere kraftstasjoner og mye annet er nå revet og fjernet. I tillegg er flere millioner kubikkmeter masser gravd, transportert, arrondert og terrengtilpasset.

Med bistand fra to rådgivere fra Safetec ble det tidlig satt søkelys på risikostyring, og det ble definert ambisiøse mål for både SHA og ytre miljø for prosjektgjennomføringen.

Ove Haugen, Safetec Arctic

Underveis har HMS til enhver tid vært prioritert over kvalitet, økonomi og fremdrift, og prosjektet er gjennomført med svært få personskader og uten miljøhendelser av betydning.

– Ove Haugen, avdelingsleder Safetec Arctic

Den kvalitative måloppnåelsen i prosjektet er god, og prosjektet er ferdigstilt innenfor tidsrammene til en betydelig lavere kostnad enn forventet (NOK 1.6 vs. 2.4 MRD).

Svært strenge miljøkrav

Ifølge Haugen er Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell unikt i global sammenheng, og erfaringsgrunnlaget fra sammenlignbare prosjekter var derfor mangelfullt.

– Det var satt store krav til risikostyring og kvalitet, og det har vært svært strenge miljøkrav fra myndighetene. I tillegg ligger anleggsområdet i et både ekstremt og sårbart miljø, med store naturverdier og krevende logistikk, sier han.

– Vi i Safetec er stolte over å ha vært en del av prosjektgruppen. Det har vært høy profesjonalitet hos alle involverte, og vi har gjort oss mange nyttige erfaringer som vil komme fremtidige restaureringsprosjekter til gode. Jeg vil særlig trekke frem det tette og gode samspillet mellom byggherre, rådgivergruppen, entreprenørene og Sysselmesteren på Svalbard som et av de viktigste suksesskriteriene, sier Ove Haugen.

Prosjektet får stor oppmerksomhet

Miljøprosjektet er en stor investering for Norge og finansieres årlig over statsbudsjettet frem mot 2024. Prosjektet vil ha en signifikant positiv innvirkning på de sårbare økosystemene på Svalbard. Med unntak av enkelte gjenværende kulturminneobjekter fremstår området nå som upåvirket, og store deler av anleggsområdet er nå blitt en del av Van Mijenfjorden nasjonalpark. Prosjektet kan knyttes opp mot FNs bærekraftmål #12, #14 og #15.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell får også stor oppmerksomhet fra omgivelsene. NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) har publisert flere vitenskapelige artikler om restaureringsarbeidet, og det har vært mange nyhetsoppslag i både nasjonale og internasjonale medier. I 2024/2025 kommer en dokumentar om restaureringsprosjektet i Svea laget av YLE i samarbeid med NRK og DR.

Er du interessert i å lese mer om miljøprosjektet? Sjekk ut disse linkene:

Før og etter tilbakeføringen av Svea sentrum.
Før og etter opprydningen av Svea sentrum.
Safetecs Ove Haugen og Magnus Jakola-Fjeld hos Sysselmesteren på Svalbard. Foto: Simo Sipola/YLE

Safetecs Ove Haugen og Magnus Jakola-Fjeld hos Sysselmesteren på Svalbard. Foto: Simo Sipola/YLE

Les mer om våre tjenester

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet