Fiskeoppdrett bilde
Referanser

Helhetlig risikostyring i oppdrettsbransjen

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Safetec utviklet «Fiskeoppdrett i balanse – en veileder i helhetlig risikostyring». Dette er et håndfast virkemiddel som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring til oppdrettsbransjen i Norge.

Akvakulturnæringen skaper enorme verdier hvert år for det norske samfunn. Samtidig er næringen eksponert for mange ulike farer, og det er et stort behov for helhetlig risikostyring. Hvordan skapes god HMS i oppdrettsnæringen – og hvordan går vi fram i praksis?

Dette er viktige spørsmål for både myndighetene og aktørene i bransjen. Fiskeridirektoratet ga derfor Safetec oppdraget med å utvikle «Fiskeoppdrett i balanse – en veileder i helhetlig risikostyring».

Målet er at veilederen skal gi bedre forståelse for å implementere helhetlig risikostyring og bidra til at næringen fortsetter å bevege seg i riktig retning.

Drahjelp fra myndigheter og bransjeaktører

Veilederen er utviklet av en tverrfaglig prosjektgruppe i Safetec med lang erfaring i helhetlig risikostyring og innsikt i prosesser og verktøy som må til for å lykkes med risikostyring – og ikke minst god kjennskap med næringen.

Bjørn Bjørstad i Miljødirektoratet

Vi i Miljødirektoratet synes dette er en veldig god og viktig veileder. Jeg er helt sikker på at denne vil bli nyttig for både næringen og myndighetene fremover.

– Bjørn Bjørnstad, fagdirektør i Miljødirektoratet

Veilederen har blitt til med god drahjelp fra både myndigheter og aktører i bransjen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Fiskeridirektoratet og referansegruppen med representanter fra næringen, og fått mange gode innspill fra de ulike myndighetsorganene, sier prosjektleder Leif Inge K. Sørskår i Safetec.

Fiskeridirektoratet er fornøyd med å ha fått veilederen på plass og mener den blir et godt og nyttig verktøy.

– Vi håper og tror at ulike virksomheter vil finne tips og råd som kan tilpasses hver enkelt virksomhet og bidra til forbedringer i risikostyringsarbeidet. Vi takker Safetec for samarbeidet og gode diskusjoner i prosessen som har ledet fram til denne veilederen, sier Kjellaug Eik Litland seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Lansering på webinar

Fiskeridirektoratet arrangerte et webinar for næringen 4. mai for å lansere veilederen. Safetec presenterte veilederen, og både Mattilsynet, Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet bidro med innlegg.

Det var stor interesse for webinaret og 177 deltakere møtte opp vituelt for å få vite mer om den nye veilederen og stille spørsmål.

  • Fiskeridirektoratet har lagt ut webinaret i opptak – se det her:


Et nyttig verktøy for bransjen

De siste årene har vist at det er store muligheter innen oppdrettsnæringen, men aktørene er også eksponert for et vidt spekter av farer – alt fra prissvingninger i markedet til operasjoner i utfordrende værforhold.

Det er en næring som må forholde seg til en rekke myndighetsorganer med hensyn til arbeidsmiljø, personsikkerhet, produktkvalitet, fiskehelse- og velferd, fartøysikkerhet og ytre miljø.

Leif inge Sørskår

Oppdrettsnæringen er mangfoldig, og det er komplekse utfordringer og mye å ta hensyn til for aktørene. Mitt håp er derfor at denne veilederen blir et nyttig verktøy for å oppnå mer effektiv og sikker virksomhetsstyring.

– Leif Inge K. Sørskår, prosjektleder i Safetec

Veilederen handler om å få til gode beslutninger – på alle nivåer i organisasjonen – ved bruk av prinsipper for helhetlig risikostyring.

Den kan hjelpe ledelsen i en virksomhet til å forstå sin egen rolle og ansvar bedre, og dermed sette operatørene på merdkanten opp "for suksess".

Her er tre viktige grep som utdypes i veilederen:

  • Systematisk tilnærming
    Ved å bygge gode arbeidsprosesser som er tilpasset virksomheten, ivaretas risikostyringen på alle nivå – fra toppledelsen til ute på merdkanten.
  • Bruk styringssystemet
    Styringssystemet bør brukes til å bryte ned barrikader mellom nivåer og personer i virksomheten. Dette sikrer en bedre oversikt over sammenhenger mellom oppgaver, og hvem som skal gjør hva med hvilke verktøy.
  • God kunnskapsdeling
    Det er viktig å dra nytte av egne og andres erfaringer og kunnskap, og lytte når de ansatte forteller «dårlige nyheter».
Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet