Mobbing og trakassering blant sjøfolk øker risikoen for de sjøansattes sikkerhet.
Referanser

Mobbing: En alvorlig sikkerhetsutfordring

På oppdrag for Sjøfartsdirektoratet har Safetec avdekket at mobbing og trakassering er et utstrakt problem på norske fartøy, og dette har også store negative konsekvenser for sjøansattes sikkerhet.

Safetec gjennomførte tidligere i år «Spørreundersøkelsen om Maritim Sikkerhet» blant sjøansatte på norskregistrerte fartøy. Sjøfartsdirektoratet gjennomfører undersøkelsen annet hvert år, og omtrent 8000 sjøansatte svarte på årets undersøkelse. Dette er trolig er den største undersøkelsen av sitt slag,

For første gang er mobbing og trakassering adressert som et tema i undersøkelsen. Resultatene viser et utstrakt problem med mobbing om bord på norske fartøy. I tillegg avdekker undersøkelsen en tydelig sammenheng mellom mobbing og sikkerhet.

Leif inge Sørskår

Dette er en farlig cocktail. Trolig inntreffer langt flere alvorlige ulykker på sjøen hvert år med årsak i dårlig arbeidsmiljø enn hva som tidligere er avdekket i empiriske undersøkelser.

– Leif Inge K. Sørskår, principal sikkerhetsrådgiver i Safetec

Mobbing påvirker sikkerheten

I spørreundersøkelsen stilles en rekke spørsmål om opplevd sikkerhet og egen sikkerhetsatferd om bord. Deler vi besvarelsene mellom de som har opplevd én eller flere former for mobbing siste 12 måneder, og de som ikke har, så er det en betydelig forskjell i resultater mellom disse to gruppene.

– Blant de som har opplevd mobbing er det omtrent dobbelt så mange som har opplevd situasjoner som utviklet seg til en alvorlig ulykke eller kunne ha utviklet seg til en alvorlig ulykke sammenlignet med de som ikke har opplevd mobbing, forklarer Leif Inge K. Sørskår i Safetec.

I undersøkelsen blir de sjøansatte spurt om å oppgi hvorvidt de har vært involvert i én eller flere situasjoner som utviklet seg – eller kunne utviklet seg – til en alvorlig ulykke siste 12 måneder. Her er det også stor forskjell i besvarelsene til de som har opplevd mobbing og ikke opplevd mobbing:


De som har opplevd mobbing har vært involvert i flere farlige situasjoner enn de som ikke har opplevd mobbing.
De som har opplevd mobbing har vært involvert i flere alvorlige ulykker enn de som ikke har opplevd mobbing.


– I gruppen som har opplevd mobbing er det gjennomgående mer negative svar på spørsmålene som direkte eller indirekte angår sikkerheten for de ansatte om bord. Dette er statistisk signifikant, sier Sørskår.

Slik fordeler et utvalg av svarene seg:

Utvalg av spørsmål relatert til sikkerhet som viser forskjellen på de som har opplevd mobbing og de som ikke har det.


Høye tall på mobbing og trakassering

I undersøkelsen ble sjøansatte bedt om å svare ut om de har opplevd ulike former for mobbing, herunder utestengelse, personrettet kritikk, gjentatte påminnelser om tidligere feil, vedvarende kritikk av arbeidsinnsats, upassende morsomheter på egen bekostning, og baksnakking/ryktespredning på arbeidsplassen i en lengre periode i løpet av de siste 12 månedene. I tillegg ble de også spurt om de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet siste 12 måneder.

27% har opplevd mobbing det siste året


  • Blant 6700 besvarelser som har respondert på spørsmål om mobbing oppgir 1800 at de har opplevd én eller flere former for vedvarende mobbing siste 12 måneder. Dette utgjør 27% av alle besvarelser.
  • Det er liten forskjell mellom aldersgrupper, med unntak av de over 56 år som i mindre grad rapporterer opplevd mobbing (21%).
  • Det er større forskjeller basert på kjønn: 26% menn angir at de har blitt mobbet eller trakassert siste 12 måneder. 39% av kvinner angir det samme. 391 kvinner deltok i undersøkelsen.
  • Mobbing er mest utbredt blant ansatte i forpleining og lærlinger, med henholdsvis 35% og 32%.
  • Resultatene viser at omfanget av mobbing er omtrent like stort mellom de ulike fartøytypene fiskefartøy, lastefartøy og passasjerskip.

I undersøkelsen oppgir 85% at de overnatter om bord på fartøyet, og dermed oppholder mange sjøansatte seg med de samme personene døgnet rundt i arbeidsperioder. Dette er et aspekt som forsterker alvorligheten av mobbing, ettersom man i de fleste andre yrker reiser hjem etter endt arbeidsdag.

Mobbing mer utbredt på sjøen

At 27% av sjøfolkene i undersøkelsene har opplevd mobbing, indikerer at utfordringene på norske fartøy er større enn i øvrig arbeidsliv.

Til sammenligning oppgir Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) følgende i en artikkel fra september 2018:
«I Norge opplever til enhver tid rundt fem prosent av arbeidstakere seg mobbet på jobben. I tillegg er det rundt 15 prosent som er utsatt for systematisk trakassering i jobbsammenheng uten at de nødvendigvis vil bruke merkelappen mobbing på det de opplever.»

Jens C Rolfsen

Vi i Safetec mener at myndigheter og næringen må jobbe enda mer systematisk og målrettet for å bedre arbeidsmiljøet om bord på norske fartøy. Både for å ivareta den enkelte sjøansattes velvære om bord og for å bedre sikkerheten i den norske flåten.

– Jens Christen Rolfsen, avdelingsleder i Safetec
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!