Tjänster

Utredning och expertrådgivning

Safetec genomför årligen ett antal utredningar av händelser och allvarliga olyckor. Vi kan erbjuda utredningsledare, expertkunskap, samt fulla utredningsteam och bidrar till att direkta och bakomliggande orsaker blir identifierade. Vi bistår även med att ta fram förebyggande åtgärder.

Safetec erbjuder även utredningar inom säkerhet- och riskstyrning, exempelvis hur organisatioriska ändringar kan påverka verksamhetens riskbild.

Olycks- och tillbudsutredning

Olyckor och tillbud är ofta tragiska. Det är ännu mer tragiskt att inte lära sig av dem.

Safetec hjälper organisationer att lära sig av tillbud och olyckor och ger tydliga råd om vad som krävs för att förhindra att de inträffar igen. Våra tvärvetenskapliga forskningsgrupper har expertis och erfarenhet från olika branscher och företag och ser till att direkta och underliggande riskförhållanden identifieras och åtgärdas. Vi undviker enkla svar av typen "olyckan berodde på den mänskliga faktorn" och bidrar i stället till en djupare förståelse och insikt.

Kontakta oss om Olycks- och tillbudsutredning
Sturle D Tvedt
Sturle Danielsen Tvedt

Chief Adviser
sturle.danielsen.tvedt@safetec.no

Vi erbjuder:
 • Kurser i olycksutredning
 • Kompletta utredningsgrupper
 • Undersökningsledare
 • Experthjälp i pågående utredningar
 • Revidering/granskning av genomförda utredningar

Sakkunnig expertis

En stark och oberoende yrkesperson kan vara avgörande i rättstvister.

Safetec är en stark aktör på marknaden inom våra tjänsteområden. Vi ombeds ofta att agera som sakkunnig expert i situationer där oenighet eller konflikt har uppstått mellan parter, och i situationer där en oberoende extern syn skapar mervärde.

Exempel på sakkunnig kompetens:
 • Experter inom rättsliga konflikter
 • Expertroller inom utredningar
 • Externt stöd i inköpsprocesser

Utredningar

Safetec bidrar till lärande och till att utveckla metoder och kunskap om säkerhetshantering.

Safetec har stor erfarenhet av att genomföra olika typer av utredningar. Våra tvärvetenskapliga team i kombination med vår djupa expertis inom riskbedömning gör oss till en efterfrågad leverantör av projekt som stärker samhällets kunskaper och kompetens inom riskhantering.

Exempel på studier som Safetec har genomfört:
 • Kartläggning av säkerheten för norsk nationell helikopterverksamhet (Luftfartstilsynet)
 • Riskbedömning av norska järnvägsreformen (Samferdselsdepartementet)
 • Utvärdering av NTNU:s hantering av Covid-19
 • Förändrade ramvillkor och konsekvenser för arbetsmiljö och säkerhet inom petroleumverksamheten (Ptil)

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se