Safetec bilde109
Tjänster

Pålitlighet och optimering

För att förhindra att en händelse eller incident tillåts eskalera är det avgörande att ha ett fungerande och pålitligt säkerhetssystem på plats. Samtidigt är det viktigt för verksamheten att onödig stopptid kan undvikas eller minimeras för att begränsa de ekonomiska förlusterna.

Båda dessa aspekter är beroende av pålitliga komponenter och av att system finns tillgängliga för kontroll av risk för påverkan på liv och hälsa, ekonomi, miljö och företagets anseende. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att få kontroll på pålitlighet och förväntad stopptid, och därmed kunna säkra drift och tillgänglighet och minimera kostnaderna.

SIL – Prestanda av instrumenterade säkerhetssystem

Är prestandan hos dina instrumenterade säkerhetssystem tillräcklig?

Instrumenterade säkerhetssystem är viktiga för att kontrollera risken för förlust av tillgångar, liv och hälsa, ekonomi, miljö och anseende. Säkerhetssystemet måste uppfylla kraven på tillfredsställande prestanda under hela sin livscykel. Safetec har mer än 25 års erfarenhet inom olika branscher och kan hjälpa till att fastställa kriterierna för prestanda och se till att kraven uppfylls vid konstruktion och drift. Vi är väl förtrogna med behoven i standarderna IEC 61508/61511 och riktlinjerna från bland annat Norwegian Oil and Gas ("Guideline 070").

Säkerhetssystemens prestanda måste upprätthållas under driftsfasen, och Safetec har utvecklat verktyget SOFUS ("SIL in Operations Follow-Up System") för detta ändamål. Med SOFUS och hjälp från Safetec kan du se till att säkerhetskraven uppfylls och samtidigt minska driftskostnaderna. Safetec är en aktiv deltagare i detta områdes ledande forum i Norge, PDS Forum. Vi har också varit bidragande i framtagningen av guideline 070.

Typiska aktiviteter:
 • Övergripande planering; functional safety management plan
 • Identifiering av funktioner och krav; SIL-målsättning, Layers of Protection Analysis (LOPA), specifikation av säkerhetskrav (SRS)
 • Bedömning/dokumentation av kravuppfyllelse; SIL-Compliance
 • Förberedelse/utvärdering av leverantörsdokumentation; Safety Analysis Report (SAR)
 • Upprättande av ett system för uppföljning av instrumenterade säkerhetssystem i driftsfasen
 • Oberoende bedömning av tredje part, Functional Safety Assessment (FSA)

RAM-analys og systemoptimering

Förbättrad prestanda genom RAM-analys eller systemoptimering

Hur balanserar man konstruktions- och driftskostnader med förväntad prestanda och försäljning? Detta är den grundläggande frågan inom optimering.

Med hjälp av moderna modellerings- och simuleringstekniker kan vi hjälpa dig att optimera dina processer, oavsett om du vill bedöma produktionstillgänglighet, logistikflöde, lagringskapacitet eller andra faktorer. Detta används i många branscher och projektfaser, från den tidiga konstruktionsfasen till modifikationer av anläggningar i drift.

Typiska analyser som vi utför:
 • Tillgänglighet i produktionen
 • Systemoptimering
 • Analys av logistik
 • Modellering av försörjningskedja
 • LCC-analyser

Datainsamling och analys

Känn till och förstå dina data.

Det är viktigt att förstå tidigare, nuvarande och framtida prestanda - inte bara för systemet utan även för de enskilda komponenterna.

Genom att samla in och analysera data inom tillförlitlighet och underhåll kan du bättre förstå systemet och komponenternas prestanda samt identifiera vilka trender, flaskhalsar och faktorer som påverkar produktionen mest.

Varför Safetec?
 • Vi känner till fallgroparna när det gäller att samla in, analysera och använda tillförlitlighetsdata
 • Vi döljer inte tvivelaktiga data bakom svaren utan försöker ge våra kunder en omfattande förståelse för resultaten och bakgrunden
 • Vi har omfattande erfarenhet genom stora datainsamlingsprojekt som OREDA och RNNP

FMEA/FMECA

Hur kan systemet fallera och vilka är konsekvenserna?

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) är en välbeprövad metod för att studera problem som kan uppstå till följd av enskilda fel i tekniska system. Om även påverkan på systemet till följd av feleffekterna analyseras så får man en så kallad FMECA-analys (fault mode, effect and criticality analysis).

Typiska frågor i en FMECA:
 • Vad är komponentens funktion?
 • Hur kan komponenten fallera, vad kan orsaken vara och hur upptäcks felet?
 • Vilka blir konsekvenserna när det gäller systemets syfte, produktion och säkerhet eller miljön?
 • Finns det några möjliga förbättringar av konstruktionen?

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se