NVE Renewable mix

Riskbaserad tillsynsplanering

16.02.2023

Efter en tillsyn av norska Riksrevisionen hade NVE (Norges vassdrags- och energidirektorat) behov av att förbättra sina metoder för urval av tillsynsobjekt. Tillsammans med Erik Vinnem (Preventor) har Safetec utvecklat en modell som kommer att stödja NVE framåt i sitt urval av tillsynsobjekt.

– Vi hjälper tillsynsmyndigheter med att göra viktiga och riktiga prioriteringar», säger Terje Dammen på Safetec.

Riskbaserad tillsynsplanering handlar om att ha en uppsättning relevanta kriterier för att prioritera vilka objekt som det skall utövas tillsyn över. Objekt med hög risk skall prioriteras framför objekt med låg risk. Brist på kunskap om tillsynsobjektet medför osäkerhet.

Terje Dammen utvecklar:

– Det finns minst tre goda skäl till att ha en riskbaserad tillsynsplanering:

  • En riskbaserad tillsynsplanering ger myndigheterna ett bättre underlag för urval av tillsynsobjekt och inte minst bättre insikt om riskfokus hos ägarna av objekten.
  • Tillsynsverksamhet blir på grund av detta ett viktigt verktyg för tillsynsmyndighetens egen kvalitets- och effektivitetsutveckling, inklusive gränsöverskridande lärande mellan avdelningar och inte minst fördjupad kunskap inom fackområdet.
  • Uppföljning av data från interna datakällor ger möjlighet att höja kvaliteten i tillsynsarbetet, och förväntas också bidra till att tillsynsobjekten i ett förebyggande syfte får större uppmärksamhet kring viktiga aspekter.

Fokus på förebyggande arbete

Strömförsörjningen i Norge är kritisk infrastruktur, och är nödvändig för att funktionen i dagens samhälle skall vara tillfredsställande. NVE utövar tillsyn över säkerhet och beredskap i strömförsörjningen och ser till att miljön tas tillvara i energi- och vattenkraftsanläggningar.

Utgångspunkten för detta projekt var att det för NVE är särskilt viktigt att i sin verksamhet lägga vikt på det förebyggande arbetet.

Jan Erik Vinnem genomförde hösten 2020 ett förprojekt för NVE. Från och med 2021 blev Safetec engagerat i att hjälpa till med utveckling av en modell för riskbaserat urval av tillsynsobjekt inom NVE:s tillsynsansvar.

Arbetet har pågått till och med 2022 och omfattar alla tillsynssektioner inom NVE. Safetec har lämnat förslag till modeller som använder tillgängliga data och har testat modellerna för olika tillsynsområden inom NVE.

Flera användningsområden för modellen

Arbetet för NVE representerar en fortsättning på arbetet som Preventor och Safetec startade åt ”Petroleumstilsynet” år 1999. Det svarar upp mot Riksrevisionens "uppmaning" till de centrala tillsynsorganen om att urval av tillsynsobjekt ska vara riskbaserat så långt det är praktiskt möjligt.

– Vi har från NVE uppfattat att den riskbaserade modellen ger ett användbart underlag för att kunna se viktiga skillnader och för att kunna konkretisera potentiella svagheter hos tillsynsobjekten, säger Jan Erik Vinnem på Preventor.

– Det här uppdraget har varit spännande för Safetec på flera sätt. NVE har en viktig roll inom säkerheten för kritisk infrastruktur i Norge. Samtidigt kan modellen vi har utvecklat åt NVE också vara användbar för aktörer i andra branscher, säger Terje Dammen.
Sådana modeller ger ett bra underlag för att utvärdera tillstånden inom områdena som kontrolleras.

Terje Dammen

Med enkla anpassningar kan detta verktyg användas i liknande tillsynsaktiviteter – inte bara av tillsynsmyndigheter, utan också av företag som utför interna kontroller för att följa upp exempelvis interna enheter.

– Terje Dammen, Chief Adviser, Safetec
Hydrogen molekyl green

Innovationsprojekt inom vätgassäkerhet

Pegasus

Säkerhetslyft för norska helikoptrar

Credit Copyright Equinor Northern Lights CO2 permanently stored reservoir 3270904

Safetec bidrar till säker och effektiv koldioxidavskiljning och -lagring