Safetec bilde58
Tjänster

Säkerhet

Har du vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda ditt företags tillgångar mot oönskade, avsiktliga handlingar?

Safetec hjälper företag att få en överblick över sina egna tillgångar och identifiera eventuella hot mot dem. God säkerhet för tillgångar kräver digitala, personalmässiga och fysiska åtgärder samt god interaktion mellan människor, teknik och organisation. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig och potent kombination av praktisk erfarenhet, teoretisk förståelse och mänsklig och teknisk expertis.

Säkerhets- och riskanalys

För att kunna välja lämpliga säkerhetsåtgärder krävs en god och aktuell överblick över verksamhetens tillgångar och sårbarheter.

Förluster och skador på tillgångar kan påverka företagets produktion, konkurrenskraft samt dess anseende. Sådana tillgångar kan omfatta bland annat följande:

 • Anställda som har den kompetens och erfarenhet som företaget är beroende av
 • Känslig eller konfidentiell information
 • Byggnader, utrustning, IKT-system och annan infrastruktur

En säkerhets- och riskanalys kartlägger systematiskt tillgångar, hot och sårbarheter. Bedömningarna omfattar digital säkerhet (IKT), fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Våra analyser baseras på best practice och etablerade standarder, till exempel relevanta ISO-standarder och vägledningar från nationella säkerhetsmyndigheter.

Kontakta oss om Säkerhets- och riskanalys
JCH
Jens Christian Holst

Specialist Adviser
jens.christian.holst@safetec.no

En säkerhets- och riskanalys ger en grundläggande översikt över följande:
 • Företagets kritiska tillgångar
 • Hot mot kritiska tillgångar
 • Sårbarheter som kan exponera tillgångar för hot
 • Prioriterade åtgärder

Analys av kritiska tillgångar

Alla företag har tillgångar som behöver skyddas. Förluster och skador på tillgångar kan påverka företagets produktion, konkurrensförmåga samt företagets anseende.

En tillgång kan ses som en resurs som, om den utsätts för oönskad påverkan eller förlust, får negativa konsekvenser för den som äger, förvaltar eller på annat sätt drar fördel av resursen.

En analys av företagets tillgångar har syftet att identifiera, bedöma och rangordna de tillgångar som företaget äger eller förvaltar för andras räkning.

Tillgångar kan omfattas av följande:

 • Anställda med kompetens och erfarenhet som företaget är beroende av
 • Känslig eller konfidentiell information
 • Byggnader, utrustning, IKT-system och annan infrastruktur
 • Ekonomi


Kontakta oss om Analys av kritiska tillgångar
Christina Thingvold
Christina Thingvold

Senior Safety Adviser
christina.thingvold@safetec.no

Analysen kan ge företaget en överblick över:
 • Tillgångar
 • Graden av beroende
 • En utgångspunkt för sårbarhetsbedömning och hantering av säkerhetsrisker
 • Prioritera åtgärder och resursanvändning

Informationssäkerhet

Safetec har en grupp av experter som kan bidra i arbetet att skydda företagsinformation, både mot avsiktliga och oavsiktliga handlingar.

Safetecs expertis omfattar information och informationssystem, och våra rådgivare arbetar både med fysisk informationssäkerhet och logisk säkerhet för IKT-system (digital/cybersäkerhet). Detta inkluderar beredskapsanalyser samt utarbetning av planverk knutet till informationssäkerhetsincidenter.

Utöver IKT-säkerhet har Safetec även expertis inom säkring av driftstekniska system (OT). Tillsammans med våra partners kan Safetec även erbjuda penetrationstestning av IT/OT-system för att upptäcka sårbarheter i systemen samt incidenthantering i samband med digitala/cyber-incidenter.

Kontakta oss om Informationssäkerhet
JCH
Jens Christian Holst

Specialist Adviser
jens.christian.holst@safetec.no

Arbetet med informationssäkerhet kan omfatta bland annat:
 • All relevant information som företaget har till sitt förfogande, både fysisk och digital, inklusive fysiska dokument, digitala och maskinläsbara signaler, film, ljudinspelningar och muntlig information etc
 • Alla informationssystem som samlar in, lagrar, bearbetar, överför och presenterar informationen (fysisk och digital)
 • Informationens kritikalitet, integritet och tillgänglighet
 • Att nödvändiga analyser och bedömningar av informationsskyddet uppdateras regelbundet för att på så sätt säkerställa att skyddet är anpassat och lämpligt med hänsyn till hotbilden
 • Att alla åtgärder och hinder är satta under nödvändig förvaltning för att säkerställa att dessa alltid fungerar som avsett

Hamnsäkerhet

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS ) trädde i kraft 2004 och fastställer krav för att säkra hamnar och hamnanläggningar som hanterar internationell trafik.

Safetec är erkänd leverantör av säkerhetstjänster (RSO - Recognized Security Organization), godkänd av den norska kustförvaltningen, och följer ISPS-koden.

Kontakta oss om Hamnsäkerhet
Tine Vivoll
Tine Vivoll

Senior Safety Adviser
tine.vivoll@safetec.no

Våra tjänster inom hamnsäkerhet omfattar följande:
 • Analyser av säkerhets- och riskhantering
 • Säkerhetsplaner
 • Beredskapsplaner
 • Stöd och vägledning i ISPS-relaterade ansökningsprocesser

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se