Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å forebygge og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Dette krever systematisk arbeid for å hindre at uønskede hendelser inntreffer, og beredskapstiltak for å stå bedre rustet til å håndtere det uønskede.

I Stortingsmelding nr. 5 (2020-2021), kap 4 skriver Regjeringen:  «Det er verken ønskelig eller mulig å skape et risikofritt samfunn» Dette innebærer at de ansvarlige  må  ta stilling til hva som er akseptabel risiko.

Safetec er ett av landets ledende rådgivingsmiljøer innen samfunnssikkerhet. Vi bistår offentlige og private aktører med å få oversikt over risikobildet og iverksette forebyggende, skadebegrensende og bærekraftige tiltak. Vi utfører årlig et stort antall risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskapsanalyser og sikringsrisikoanalyser. Vi har rammeavtaler med en rekke offentlige aktører og vi er aktive deltagere i innovasjons- og forskningsprosjekter.

Safetec har mer enn 35 års erfaring med sikkerhetsrådgivning, og vårt tverrfaglige miljø sikrer tilgang til kompetanse innen sikkerhet, sikring, beredskap og helhetlig risikostyring.

Vil du vite mer? Ta kontakt med avdelingsleder Jens Christen Rolfsen på tlf. 97 01 44 08 eller e-mail jens.christen.rolfsen@safetec.no