Sikkerhetskultur

Forstå hvordan organisasjonskulturen påvirker sikkerheten

Sikkerhetskultur er den delen av organisasjonskulturen som har innvirkning på sikkerheten. Sikkerhetskultur omfatter hvordan folk oppfatter risiko samt hvordan de handler, samhandler og kommuniserer med hverandre. Safetec er en ledende leverandør av sikkerhetskulturtjenester overfor olje- og gassnæringen, transportbransjen og maritime næringer.

Hvorfor sikkerhetskultur?

En dysfunksjonell sikkerhetskultur har vært en medvirkende årsak i flere store ulykker. Gjennom å arbeide systematisk med sikkerhetskultur, kan organisasjoner få innsikt og forståelse i samspillet mellom individuelle, teknologiske og organisatoriske faktorer og hvordan dette påvirker sikkerhet.

Hva vi gjør

Våre tverrfaglige prosjektgrupper jobber tett mot våre kunder i sikkerhetskulturprosjekter. Vi ser på utviklingen av sikkerhetskultur som prosesser som må involvere hele organisasjonen over en viss periode.

Typiske prosjektaktiviteter omfatter bl.a.:

Dialog med toppledelse og tillitsvalgte og andre interessenter

  • Sikre at forankring og eierskap, samt forståelse for at sikkerhetskulturprosjekter må ha et langsiktig perspektiv – det finnes få «quick-fixes».

Vurdering og kartlegging

  • Forstå den enkelte organisasjonens oppbygning
  • Intervjuer for å forstå interessenter og grensesnitt
  • Undersøkelser i forkant av hendelser

Utvikling av en felles forståelse av veien videre

  • Avklare forventninger og mål blant organisasjonens ledelse og ansatte
  • Identifisere hvilke verktøy som bør brukes for å utvikle sikkerhetskulturen

Utvikling og styring

  • Organisasjonen må selv utvikle seg – vi kan ikke gjøre det på deres vegne
  • Safetec bruker et stort utvalg av verktøy for å utvikle sikkerhetskultur, f.eks. workshops, opplæring og coaching av ledelse, kursing av ansatte og forbedring av organisatoriske læringsprosesser

Fordeler og nytte

Vår strukturerte tilnærming til utvikling av sikkerhetskultur vil gi deg og din organisasjon unik innsikt i organisasjonens styrker og svakheter. I tillegg til å ha en innvirkning på sikkerheten, vil disse styrkene og svakhetene også påvirke andre prosesser. Dette gjør sikkerhetskulturen til et ideelt verktøy for å bedre organisasjonens generelle ytelse.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan arbeid med sikkerhetskultur kan være til hjelp for din organisasjon.