Samfunnssikkerhet

Regjeringen definerer samfunnssikkerhet som samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utga i februar 2019 rapporten «Analyse av krisescenarier», en analyse av alvorlige hendelser som kan ramme Norge. Her finner vi blant annet hendelser som ekstremvær, flom og skred, brann i skog og mark og jordskjelv. Andre hendelser er direkte menneskeskapte, som kjemikaliehendelser, eksplosjoner, atomhendelser, offshoreulykker, transportulykker og forsyningssvikt. Sikkerhetspolitiske konflikter og tilsiktede handlinger, som vold og digitale angrep kan også true samfunnet.

Safetec er en aktiv bidragsyter til samfunnssikkerhet gjennom analyser, rådgiving og kommunikasjon. Vi samarbeider med en rekke aktører som samlet utgjør samfunnssikkerhetskjeden, inkludert offentlige aktører på ulike forvaltningsnivå, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Vi har bred erfaring innen blant annet:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for kommuner og fylker
  • Kvantitative og kvalitative risikoanalyser
  • Beredskapsanalyser, beredskapsplanlegging og øvelser
  • Sikringsrisikoanalyser
  • Risikovurderinger av strukturelle endringer
  • Prosessrådgivning og møteledelse

Safetec bidrar også til samfunnssikkerheten gjennom Safetec Insight, hvor vi blant annet tar temperaturen på kommunenes modenhet innen risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskap. Velkommen inn for å se og få oversikt!

For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Jens Rolfsen på tlf. 97 01 44 08 eller e-mail jens.christen.rolfsen@safetec.no.

Du kan lese DSB rapporten her.