Barrierestyring

Økt sikkerhet gjennom barrierestyring

Ifølge det norske Petroleumstilsynet (PTil) er formålet med barrierestyring “å etablere og opprettholde barrierer slik at en til enhver tid håndterer risikoen en står ovenfor, gjennom å forhindre at uønskede hendelser eller skader inntreffer eller begrense konsekvensene dersom de inntreffer”. Safetec er en ledende leverandør av barrierestyring mot olje- og gassindustrien. Prinsippene for barrierestyring kan også benyttes i andre sektorer, f.eks. transportsektoren. Et av Safetecs fortrinn er at vi har en helhetlig tilnærming til tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer.

Hvorfor barrierestyring?

Barrierer mot større ulykker har alltid vært på plass i olje- og gassindustrien. Flere alvorlige hendelser har imidlertid ført til økt oppmerksomhet mot hvordan disse barrierene forstås og følges opp av organisasjonen. Våre tverrfaglige team hjelper kundene med å vurdere, forstå og utvikle sin barrierestyring for å redusere risiko og oppnå sikker og effektiv drift.

Hva vi gjør

Safetec har en stor stab av eksperter innen ingeniørfag, samfunnsfag, organisasjonspsykologi og drift som jobber tett sammen med våre kunder. Dette er spesielt viktig ved etablering av barrierestyring, siden barrierer er tekniske, operasjonelle og organisatoriske, og implementeringen også kan medføre endrede arbeidsprosesser. En klar filosofi og strategi innen barrierestyring er ikke alene nok til å forbedre sikkerheten; risikoen reduseres først når barrierestyringen er implementert og blir fulgt opp i den daglige driften.

Typiske tiltak kan være å:

 • Etablere en barrierefilosofi for selskapet/operatøren
 • Etablere en barrierestrategi for hver enkelt ressurs:
 • Basert på risikobildet fra risikoanalyser (QRA) eller safety case
 • Sløyfediagram eller risikoidentifisering for å identifisere barrierer
 • Fastsettelse av områdespesifikke barrierefunksjoner
 • Involvering av operativ stab og støttefunksjoner
 • Oversiktlige illustrasjoner av barrierefunksjoner
 • Fastsettelse av ytelsesskrav og verifikasjonsaktiviteter
 • Implementing av barrierestyringssystem:
  • Fastsettelse av arbeidsprosesser for å følge opp barrierestatus
  • Fastsettelse av overvåkingstiltak
  • Visuell oppfølging av barrierestatus i egne paneler
  • Gjennomførong av utbedringstiltak
  • Opplæring og kursing

Fordeler og nytte

Vår systematiske tilnærming til barrierestyring vil gi deg og din organisasjon en unik innsikt i barrierene som beskytter bedriften mot alvorlige ulykker. Du vil være i stand til å overvåke og følge opp disse barrierene på en ryddig og oversiktlig måte. Barrierestyringen gjør driften sikrere, og gir organisasjonen en bedre og felles forståelse av risiko.

Prosjekter

Olje og gass; borerigger, faste og flytende produksjonsenheter, jernbanesektoren.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan barrierestyring kan forbedre sikkerhetsnivået i din organisasjon.