Sikkerhetsrevisjoner

Safetec har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre sikkerhetsrevisjoner. Vi legger vekt på å forstå samspillet mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, og vet at sikkerhetsrevisjoner er et godt verktøy for å overvåke og følge opp status på indikatorer og risikopåvirkende faktorer. Vi utfører også revisjoner rettet mot overholdelse av offentlige forskrifter og bransjestandarder.

Hvorfor sikkerhetsrevisjoner?

Storulykkesrisiko påvirkes av en rekke faktorer. Noen av disse faktorene overvåkes kontinuerlig, for eksempel gjennom vedlikeholdsprogram og / eller i form av nøkkelindikatorer. Det finnes imidlertid faktorer som endres langsomt, for eksempel den strukturelle integriteten til prosessutstyr eller sikkerhetskulturen i organisasjonen. Disse faktorene er mer utfordrende å overvåke kontinuerlig og følges best opp gjennom sikkerhetsrevisjoner.

Hva vi gjør

Safetec kan utføre uavhengige revisjoner eller utføre revisjoner med et tredjepartsperspektiv. Vårt team av rådgivere består av eksperter med ulik fagbakgrunn (f.eks. ingeniører, psykologer og samfunnsvitere). Vi kan dermed utføre revisjoner innenfor et bredt spekter av områder, fra verifikasjon av tekniske sikkerhetssystemer til revisjon av sikkerhetskultur og hvordan sikkerhetskritiske oppgaver utføres..

Metoder som brukes i våre revisjoner er:

  • Undersøkelser / spørsmål
  • Intervjuer
  • Dokumentgjennomganger

Vi er også kjent med kravene i relevante ISO og NORSOK-standarder.

Fordeler og nytte

Sikkerhetsrevisjoner vil kunne hjelpe organisasjonen til å overvåke og følge opp tilstanden til ulike typer risikopåvirkende faktorer, fra sikkerhetskritiske tekniske komponenter til generell organisatorisk ytelse. Dette vil gjøre det mulig å få et tidlig varsel om avtagende ytelse, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes før ulykken inntreffer. Dersom revisjon gjennomføres med jevne mellomrom og resultatene følges opp over tid, vil dette ha en tendens til å forbedre resultatene.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan sikkerhetsrevisjoner kan forbedre sikkerhetsnivået i din organisasjon.