Granskning av ulykker

Det å kunne lære av ulykker og uønskede hendelser, er avgjørende for å bedre sikkerheten. Systematisk ulykkesgranskning er et middel for å oppnå dette. Safetec har lang erfaring med å granske ulykker. Vi kan lede granskinger eller delta i granskinger ledet av andre. Vi tilbyr også kurs og opplæring i granskingsmetoder.

Vår tilnærming legger vekt på organisatorisk læring som det viktigste målet for en granskning. Læring krever forståelse. For å identifisere virkemidler som kan forhindre at ulykker eller nestenulykker skjer igjen, må man forstå både hvorfor ulykkene skjedde og hvorfor det gikk som det gjorde. Dette krever innsamling av data om hendelsesforløpet og en systematisk analyse for å identifisere relevante årsaker og forebyggende tiltak. Det er viktig å inkludere både menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold i analysen. Safetec har erfaring med en rekke metoder og verktøy for å oppnå gode resultater av en granskingsprosess.