Systemoptimalisering

Får du høyest mulig ytelse fra ditt system til en lavest mulig pris? Ved å benytte moderne modellerings- og simuleringsteknikker kan vi hjelpe deg å optimalisere dine prosesser.

Hvorfor optimalisere?

Hvordan balansere konstruksjon og operasjonelle kostnader med forventet ytelse og omsetning? Dette er det grunnleggende spørsmålet i optimalisering. Investeringer for å øke ytelsen kan vise seg å være ulønnsomme. Safetec kan bistå med å utarbeide et grunnlag som man kan basere slike beslutninger på. Beslutningene kan gjøres i en tidlig prosjektfase, der ulike designalternativer blir vurdert, eller beslutningene kan inntreffe i en senere fase, der oppgraderinger, utvidelser eller andre nye beslutninger vurderes. Det kan være flaskehalser i ditt system, med tilhørende potensiale for en markant økning i systemets yteevne til en relativt liten kostnad. Eller det kan være overkapasitet i ditt system, slik at det er potensiale for store kostnadskutt uten stor negativ effekt på ytelsen.

Fordelene ved modellering

Det kan være vanskelig å evaluere fremtidige driftskostnader og effektivitet til et system som ennå ikke er bygget og satt i drift. Etter at driften er satt i gang, kan det være for sent å oppdage at systemets design ikke er optimalt. Å endre på et design som allerede er bygd, eller drifte et ikke-optimalisert system, vil være kostbart. En rimeligere løsning er å utvikle en modell som inkluderer alle relevante aspekter av systemet. Basert på simuleringer vil man avdekke forventet ytelse til det framtidige systemet. Simuleringsteknologien muliggjør utvikling av svært detaljerte og nøyaktige modeller, noe operatører i industrien kan nyte stor gevinst av.

Hva vi kan tilby

Vi kan optimalisere prosesser eller systemer innen et bredt utvalg av industrier. Mulige områder for optimalisering og vår erfaring, inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Drikkevann og avfallsvannsystemer
  • Produksjonsprosesser
  • Strømnett
  • Olje og gass verdikjeder
  • Transportsystemer (jernbane, vei, shipping)
  • Lufthavnlogistikk

Vi er bevisste på at resultatene fra en optimaliseringsmodell er avhengige av modellens antagelser og input. Vi sørger for et tett samarbeid med deg for å forstå ditt system. I tillegg gjennomfører vi sensitivitetsanalyser for å evaluere effekten av endret input til modellen. Dette vil gi deg en bedre forståelse av ditt system.

Kontakt oss

Ta kontakt for å lære mer om hvordan vi kan optimalisere dine systemer til maksimal effektivitet.