Verdikjede- modellering

Hva er den forventede ytelsen og de mulige svake leddene i din verdikjede? Den kostbare måten å finne ut av dette på er ved å prøve og feile. Modellering og simulering tilbyr en mye rimeligere løsning.

Hvorfor verdikjedemodellering?

Verdikjeder finnes i mange industrier og omfatter den komplette prosessen fra råmaterialer og til ferdig produkt hos forbruker. Verdikjedene består av ulike steg som produksjon, prosessering, lagring, transportering og handel. Mange av disse stegene er vanligvis evaluert som egne, isolerte systemer. Et forsøk på å optimalisere kun et ledd i verdikjeden vil kunne resultere i et kostbart tiltak uten effekt, da flaskehalsen kan være et annet sted. Når de ulike leddene i verdikjeden blir analysert som egne, isolerte systemer, blir de matematisk behandlet som uavhengige av hverandre. Dette kan medføre feilaktige beregninger der noen effekter blir inkludert flere ganger, andre effekter blir feilaktig utelatt, det blir benyttet ulik basis for antagelser og inkonsekvente datasett.

Hva vi tilbyr?

I en verdikjede vil det være avhengigheter mellom de ulike leddene i kjeden. Istedenfor å analysere hvert ledd for seg og kombinere resultatene, tilbyr vi å modellere den komplette verdikjeden der alle leddene i verdikjeden, og avhengigheter mellom de ulike stegene, inngår. Dette gir et mye bedre grunnlag for nøyaktige resultater. Med vår ekspertise, kunnskap og tilgjengelige verktøy, er vi i stand til å kombinere alle relevante aspekter i verdikjeden, som logistikk, pålitelighet, prosessflyt, ressursstyring etc. i en simuleringsmodell. På denne måten kan vi optimalisere den komplette verdikjeden ved å identifisere flaskehalser og evaluere effekten av ulike designløsninger og nøkkelparametere.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan optimalisere din verdikjede.