Risikobasert vedlikehold (RCM)

Optimalisering av vedlikeholdsaktiviteter

Er vedlikeholdet i din virksomhet optimalt, eller er det rom for forbedring? Risikobasert vedlikehold er en videreutvikling av den tradisjonelle Reliability Centered Maintenance (RCM) metodikken og gjør deg i stand til å optimalisere vedlikeholdet og holde kostnadene nede.

Hvorfor risikobasert vedlikehold?

Risikobasert vedlikehold er en mye brukt metode for å kostnadsoptimalisere vedlikeholdet, slik at man finner balansen mellom vedlikeholdskostnader og planlagte produksjonsstans og uplanlagte produksjonsstans som følge av feilhendelser. Metoden kan resultere i bestemteforebyggende vedlikeholdsaktiviteter   og –intervaller, vedlikehold basert på monitorert tilstand eller basert på predikert utvikling av tilstand for ulike utstyrsenheter. Et program for forebyggende vedlikehold fra leverandør følger ofte med utstyrsenheter som leveres, men dette programmet er sjeldent basert på en konkret analyse av det systemet komponenten skal settes inn i.

Risikobasert vedlikehold gir virksomheten et underlag for å definere et godt vedlikeholdsregime og vurderer samtidig kostnadseffektiviteten til nåværende praksis. Viktige faktorer som forventet levetid (frekvens for svikt), mulige årsaker til svikt og konsekvenser for systemet ved utstyrssvikt tas da i betraktning. Når dette sees i systemsammenheng kan man legge en strategi for forebyggende vedlikehold som ivaretar hele systemet fremfor fokus på hver enkelt komponent.

En god risikobasert vedlikeholdsstrategi har som utgangspunkt at forebyggende vedlikehold betraktes som en investering som skal gi økonomisk avkastning i form av økt produksjonstilgjengelighet og samtidig ivareta personsikkerhet. Mange virksomheter gjennomfører vedlikehold «slik det alltid har blitt gjort» fordi det synes å fungere bra, uten å vite at der kan finnes et forbedringspotensial. For mange virksomheter utgjør vedlikehold en stor andel av kostnadsbildet og selv små prosentvise reduksjoner vil kunne gi store besparelser.

Hva vi gjør

Safetec er godt kjent med internasjonale standarder innen risikobasert vedlikehold som kan brukes for alle virksomheter med teknisk utstyr som krever vedlikehold. Utgangspunktet er ofte informasjon fra en FMECA  eller historiske data. Analysen vurderer kostnader og forbedringer som oppnås ved endringer i vedlikeholdsstrategien. Dette inkluderer aspekter som:

  • Balanse mellom forebyggende og korrektivt vedlikehold
  • Intervall for forebyggende vedlikehold
  • Tilstandsbasert vedlikehold
  • Prediktivt vedlikehold
  • Spesifikke vedlikeholdsaktiviteter for å forhindre kritiske feilmekanismer

Hvorfor Safetec?

Vi har svært erfarne medarbeidere som har kunnskap om både komponenter, sviktmekanismer, og evnen til å anvende denne kunnskapen til å vurdere hvordan vedlikehold på komponentnivå påvirker påliteligheten og sikkerheten til systemet som en helhet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for å undersøke hvordan risikobasert vedlikehold kan brukes i din virksomhet for å sikre kostnadseffektiv og sikker drift.