Beredskapsanalyse

Sikre god håndtering av uønskede hendelser

Safetec tilbyr skreddersydde løsninger for å sikre god beredskap hos aktører i offentlige og i privat sektor. Våre metoder bidrar til å etablere en solid risikoforståelse og sikre et godt beslutningsgrunnlag for beredskap.

Hvorfor beredskap?

Myndighetene pålegger offentlige organer og andre offentlige tjenesteytere å etablere en oversikt over risikobildet før en beredskapsplan utarbeides. Stadig strengere myndighetskrav kombinert med økende erstatningsutbetalinger ved ulykker bidrar til at behovet for å kunne forstå og kontrollere hvilken risiko en virksomhet representerer er sterkt økende. Man ser derfor en økende interesse for å forsterke innsatsen for å hindre ulykker, og hvis det verste likevel skulle skje – kunne begrense og håndtere skadevirkningene.

Gjennom en risikokartlegging identifiseres fare- og ulykkessituasjoner som kan skade mennesker, miljø, materiell/økonomiske verdier eller omdømme. Beredskap vil si å være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser/kriser hvis de oppstår og redusere konsekvensene. Safetecs metodikk ivaretar gjeldende regelverk og hjelper deg  å gjøre de mest effektive beslutningene, redusere dine kostnader og gjøre dine tjenester mer robuste.

Hva vi gjør

Safetecs metodikk for beredskapsplanleggingen bygger på et oppdatert risikobilde fra virksomheten. Sammen med beredskapskrav gitt i lovverk, krav fra sentrale samarbeidsaktører og egen virksomhet, vil risikobildet danne grunnlag for dimensjonering av beredskapen. Det vil si at det angir hvilke områder virksomheten skal ha beredskap for, og hvor omfattende (hvilken dimensjon) den skal være.

Vi planlegger og gjennomfører arbeidet i tett samarbeid med deg og din virksomhet. En full beredskapsgjennomgang inkluderer:

 • Fareidentifisering ved bruk av anerkjent risikoanalysemetodikk i samsvar med bla. NS-5814
 • Identifisering av verstefallshendelser
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplaner
 • Plan for øvelser/trening

Vi hjelper og bistår også våre kunder med:

 • Gjennomføring av øvelser
 • Kurs og opplæring
 • Sikring (sikringsanalyser)

Beredskapsanalyse

Mål med beredskapsanalysen:

 • Oversikt over tilgjengelige ressurser; både materielt og i organisasjonen
 • Avklare forventninger mellom de ulike aktørene som har en rolle i beredskapshåndteringen
 • Kartlegge interne og eksterne roller og ansvar

Beredskapsplan

Beredskapsplanlegging handler om å forberede seg på ekstraordinære hendelser som ikke kan håndteres ved hjelp av virksomhetens ordinære ressurser og rutiner.

Mål med beredskapsplanen:

 • Oversikt over organisering av virksomhetens innsats ved krise, fra hendelsen oppdages til den er avsluttet og evaluert
 • Utgangspunkt for informasjon og kommunikasjon internt og eksternt
 • Samordning, koordinering og avklaring av grensesnitt mellom samarbeidende parter
 • Utgangspunkt for opplæring av ansatte

Beredskapsplanen utgjør kun et startpunkt for håndteringen av en krise/uønsket hendelse. Når hendelsen først er i gang er det beredskapsorganisasjonens kompetanse og øvingsnivå som avgjør hvor godt hendelsen håndteres.

Fordeler og nytte

Safetec hjelper din virksomhet til å etablere et beslutningsgrunnlag som kan bidra til å velge de sikkerhetsmessig optimale løsningene samt de risikoreduserende tiltakene som skal iverksettes, på et riktig faglig og organisatorisk nivå.

« Betydelig involvering fra ulike nivåer i virksomheten sikrer kvalitet i resulterende planverk, men også god iboende kjennskap og eierskap til risikobildet og planverket i virksomheten.»

Kontakt oss

Safetec er et av landets ledende fagmiljøer innen risikostyring og beredskap, og gjennomfører flere risiko- og beredskapsanalyser, beredskapsplaner og øvelser hvert år. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra med å forbedre beredskapsarbeidet i din virksomhet.