Beredskapsanalyse, offshore

Sørg for at beredskapen er tilpasset de faktiske behov

Hvorfor beredskap?

Beredskap vil si å være forberedt på å kunne håndtere uønskede hendelser/kriser hvis de oppstår og redusere konsekvensene. Beredskapsanalysen danner basisen for hele beredskapen på innretningen. Riktig dimensjonert beredskap sikrer at virksomheten er i god stand til å håndtere situasjoner som kan oppstå uten å være overdimensjonert, noe som kan være kostnadsdrivende – spesielt offshore. Beredskapsanalysen gir det riktige utgangspunktet for en god beredskapsplan og er også et godt grunnlag ved planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.

Hva vi gjør

Vi utfører beredskapsanalyser for ulike typer olje- og gassinnretninger, i alle prosjektfaser fra konseptvalg, gjennom design, bygging, drift, ved modifikasjoner og helt til fjerning av innretningen. Vår strukturerte metodikk ivaretar gjeldende regelverk og hjelper deg å gjøre de mest effektive beslutningene, redusere dine kostnader og gjøre dine tjenester mer robuste.

Arbeidet planlegges og utføres i tett samarbeid med kunden.

En typisk beredskapsanalyse vurderer følgende aspekter:

 • Definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU) – for hver DFU er mulig skadeomfang, potensiale for eskalering, og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner beskrevet med input fra risikoanalysen.
 • Dimensjonering av beredskapsorganisasjonen
 • Kompatible beredskapsroller
 • Relevante/kritiske barrierer
 • Beredskapsstrategier
 • Mønstringsstrategier
 • Ønskede ytelseskrav, for eksempel hvor raskt og effektivt evakuering skal kunne gjennomføres og hvor raskt de ulike beredskapslagene skal mønstre.
 • Tilgjengelige/nødvendige eksterne beredskapsressurser

I tillegg til den tradisjonelle beredskapsanalysen utfører vi også andre studier som områdeberedskapsanalyser, livbåtstudier, og beredskapsanalyser for operasjoner i arktisk klima.

Fordeler og nytte

Safetecs beredskapsanalyseprosess anses som beste praksis i industrien og sikrer en riktig og robust beredskap mot definerte fare- og ulykkeshendelser. Safetecs foretrukne arbeidsmåte med god involvering fra kunden sikrer også eierskap og tillit til resultatet hos kunden. Vi utvikler stadig metoden for å sikre at beredskapen på din innretning er vurdert på best mulig måte. Arbeidet utføres selvsagt i henhold til relevante regelverk og retningslinjer.

Beredskapsanalysen vi produserer er konkret og lettlest, hvor nøkkelresultater fra tilhørende risikoanalyse er presentert på en god og forståelig måte. På denne måten sørger vi for at beredskapen på innretningen samsvarer med funnene i risikoanalysen.

Har du en god plan for å håndtere en hendelse på din innretning?

Tid er en avgjørende faktor når en uønsket hendelse inntreffer. Det er derfor viktig å ha en oppdatert beredskapsplan som beskriver hvordan man skal opptre på best mulig måte. Alle offshore innretninger har krav om en egen beredskapsplan.

Hvorfor beredskapsplan?

Beredskapsplanen er driftsmanualen for beredskapsorganisasjonen dersom/når en uønsket hendelse inntreffer. En oversikt over alle tilgjengelige ressurser, varslingsprosedyrer og nødvendige aksjoner for hver uønsket hendelse etableres, for å forsikre at beredskapsorganisasjonen tar veloverveide valg underveis. Beredskapsplanen sørger for den uønskede hendelsen blir håndtert på best mulig måte av beredskapsorganisasjonen, og bidrar til å redusere skadepotensialet ved en uønsket hendelse.

Hva vi gjør

Arbeidet planlegges og utføres i tett samarbeid med kunden og sikrer at strategier fra beredskapsanalysen er implementert i aksjonsplanen.

Vi etablerer beredskapsplan for ulike typer olje- og gassinnretninger i alle driftsfaser. En beredskapsplan har typisk to deler – en operativ og en administrativ del.

Den operative delen inneholder primært beskrivelse av håndtering av en uønsket hendelse. Dette inkluderer typisk:

 • Aksjonsplan
 • Beskjeder som skal gå over høyttalerne
 • Varslingsmatriser

Den administrative delen inneholder primært en beskrivelse av hvordan beredskapen på innretningen er organisert. Dette inkluderer typisk:

 • Beskrivelse av innretningen – inkludert en oversikt over tilgjengelige evakueringsmidler
 • Oversikt over beredskapsorganisasjonen
 • Beskrivelse av ansvar og oppgaver som skal utføres av beredskapsledelsen og den operative delen av beredskapen
 • Liste over nestkommanderende
 • Alarminstruks / Station Bill
 • Beskrivelse av ulike alarmtyper
 • Mønstringsstrategier
 • Sjekklister

Fordeler og nytte

En nøye forberedt beredskapsplan vil gi beredskapsorganisasjonen nødvendig informasjon for å kunne ta veloverveide valg i en beredskapssituasjon. Safetec har veldig god erfaring med å etablere beredskapsplaner i tett samarbeid med sluttbrukeren. Derfor anbefaler vi våre kunder å være involvert i prosessen for å forsikre god kjennskap og eierskap til beredskapsplanen.

Kontakt oss

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra med å forbedre beredskapsarbeidet i din virksomhet.