Strømnings- og spredningsmodellering

Hvorfor strømnings- og spredningsmodellering?

Eksos eller giftig/brennbargass kan utgjøre en fare for både personell, miljø og materielle verdier dersom den sprer seg til uønskede områder. Ved å bruke strømnings- og spredningsmodellering får man et klart bilde av spredning innendørs eller ute under ulike værforhold. Dette vil hjelpe deg i å designe installasjonen din sikkert og utarbeide retningslinjer og beredskap for ulike aktiviteter. Spredning av, eller i, væske kan modelleres på lignende vis.

Hva vi gjør

Safetec har dybdekunnskap og erfaring med avansert strømnings- og spredningsmodellering. Vi bruker den beste programvaren kombinert med detaljerte modeller av installasjonen, utendørs topografi, vær- eller ventilasjonsforhold, og opparbeidet kunnskap for å pålitelig predikere spredning.

Safetec bruker numerisk fluiddynamikk (de ledende programvarene FLACS, CFX eller KFX) til avansert spredningsmodellering og PHAST for enklere scenarier. Vårt team med erfarne ingeniører kjenner potensialet og begrensningene i verktøyene og bruker dette til å gi deg pålitelige simuleringer av spredningsforløp og praktisk rettede råd for å minimere risikoen. I tillegg vurderes årsakene og konsekvensene av spredningene og hvordan forandringer i området rundt og forutsetninger endrer gasskyen.

En strømnings- og spredningsanalyse fra Safetec kan består av følgende elementer:

  • En detaljert modell av installasjonen og omgivelsene etableres for å sikre realistiske resultater
  • Ventilasjonssimuleringer blir utført for å beregne luftutveksling per time i innendørs områder mot etablerte krav
  • Spredningssimuleringer blir utført for å beregne spredning av gass
  • Vurdering av konsentrasjoner ifht forgiftning, kontaminering, brennbarhet og andre farer
  • Bilder av simulerte gasskyer som gir et klart bilde av faren i området
  • Identifikasjon og vurdering av effektive risikoreduserende tiltak.

Fordeler og nytte

  • Godkjent og pålitelig programvare som er industristandard
  • Lang opparbeidet kunnskap benyttes for å gi gode vurderinger i tillegg til simuleringer
  • Godt samarbeid mellom fagdisiplinene i Safetec
  • Erfaring fra flere industrier og forskjellige kunder

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut om hva vi kan gjøre for å hjelpe din virksomhet med å redusere risikoen for gasslekkasje.