Modellering av eksplosjonsrisiko

Hvorfor modellere eksplosjonsrisiko?

I alle områder med brennbare gasser eller aerosoler vil det være muligheter for eksplosjoner. Vi vurderer årsaker og sannsynlighet for eksplosjon og kan skissere mulige hendelsesforløp. Denne kunnskapen kan brukes i arbeidet med å minimere eksplosjonsrisikoen og identifisere de mest effektive risikoreduserende tiltak for ditt anlegg.

Forstå hvordan en eksplosjon kan påvirke ditt anlegg

Safetec har gjennom en årrekke opparbeidet seg inngående erfaring med avansert modellering av eksplosjoner. Vi bruker beste tilgjengelige programvarer, kombinert med ekspertvurderinger og detaljerte 3D-modeller av anlegget, til å gi innsikt i hvilke konsekvenser en eksplosjon kan gi for mennesker og/eller økonomiske verdier.

Safetec benytter CFD-verktøyet FLACS (Flame Acceleration Simulator) til å simulere eksplosjoner. FLACS er det ledende og best verifiserte verktøyet for denne type simuleringer. Våre erfarne ingeniører har lang erfaring i bruk av verktøyet FLACS, kjenner programmets muligheter og begrensinger, og bruker dette til å gi kunder realistiske simuleringer av reelle eksplosjonsscenarier. Vi kan vurdere mulige hendelsesforløp hjelpe våre kunder med å optimalisere design av vegger, dekk og utstyr med hensyn til eksplosjonslaster (Design Accidental Loads). Vi kan også se på tiltak som reduserer omfanget og sannsynligheten for eksplosjon, både tekniske og operasjonelle barrierer.

Fordeler og nytte

  • Godkjent og pålitelig industristandard programvare (FLACS)
  • Erfarne ingeniører og fokus på kvalitet
  • Erfaring fra prosjekteringsarbeid og praktisk bruk av eksplosjonsmodellering
  • Tverrfaglig samarbeid mellom flere fagdisipliner i Safetec
  • Erfaring fra flere bransjer og ulike kunder
  • Bilder og visualisering av simulerte eksplosjoner for å synliggjøre risiko

Kontakt oss

Ta kontakt for å få vite mer om hvordan modellering av eksplosjonsrisiko kan hjelpe din virksomhet å redusere risiko knyttet til gasseksplosjoner.