Modellering av kollisjonsrisiko

Maritime leveranser

(For ordens skyld; Safetec er ikke lenger en del av ABS Group company, men ansatteid siden 2016).

I 30 år har Safetec hjulpet en rekke kunder med ulike risikovurderinger relatert til skipstrafikk. Eksempler på risikovurderinger/analyser er kollisjonsrisiko for innretninger til havs, rørledninger, trafikk i led, aquakultur og lokasjonsklarering, havner, brygger nær bebyggelse og broprosjekter. Analyse av skipstrafikkdata utføres ved hjelp av GIS-verktøyet COAST. COLLIDE modeller kollisjonsrisiko for enheter til havs.

I offshore industrien er COAST og COLLIDE brukt på både britisk og norsk kontinentalsokkel i årtider og er industristandard for å beregne kollisjonsrisikofrekvenser for fartøy.

COAST er et egenutviklet programvare for analyse av AIS-data. Safetec har tilgang til AIS-data fra hele verden samlet inn fra både satellitt og landbaserte basestasjoner. I COAST er det også mulig å legge inn data fra andre kilder som informasjon fra operatører. Safetec har kompetanse til å utføre skreddersydde analyser av skipstrafikkdata tilpasset kundens behov.

COLLIDE er Safetecs modelleringsverktøy for beregning av kollisjonsrisiko mot enheter til havs, som for eksempel vindmøller, merder og installasjoner. I COLLIDE benyttes lokasjonsspesifikk informasjon som data fra COAST, værdata og informasjon om enheten.

Vurdering av kollisjonsrisiko

For alle nye boreoperasjoner på norsk kontinentalsokkel skal kollisjonsrisikoen identifiseres. Planlagte offshore prøveboringer og utvikling av prosjekt innebærer at man må behandle mange bekymringer i operasjonell sikkerhet. En av bekymringene et prosjekt møter er risikoen for at et skip kolliderer med installasjonen. Konsekvensene kan være omfattende og kan innebære tap av liv, miljøfarer, ødeleggelse av struktur og økonomiske konsekvenser.

For å kunne vurdere den helhetlige risikoen har Safetec også en beregningsmodell for kollisjoner mellom forsyningsfartøy og offshore installasjoner i forbindelse med lasteoperasjoner. Denne modellen beregner kollisjonsrisikoen for det besøkende fartøyet (i hovedsak forsyningsfartøy) og fartøy som opererer i umiddelbar nærhet til en installasjon (flyttbare eller faste). Siden størrelsen og dermed også energien til forsyningsfartøy øker er påvirkningen av kollisjoner også ved lave hastigheter økende.

For alle nye boreoperasjoner på norsk kontinentalsokkel skal kollisjonsrisikoen identifiseres. Planlagte offshore prøveboringer og utvikling av prosjekt innebærer at man må behandle mange bekymringer i operasjonell sikkerhet. En av bekymringene et prosjekt møter er risikoen for at et skip kolliderer med installasjonen. Konsekvensene kan være omfattende og kan innebære tap av liv, miljøfarer, ødeleggelse av struktur og økonomiske konsekvenser.

For å kunne vurdere den helhetlige risikoen har Safetec også en beregningsmodell for kollisjoner mellom forsyningsfartøy og offshore installasjoner i forbindelse med lasteoperasjoner. Denne modellen beregner kollisjonsrisikoen for det besøkende fartøyet (i hovedsak forsyningsfartøy) og fartøy som opererer i umiddelbar nærhet til en installasjon (flyttbare eller faste). Siden størrelsen og dermed også energien til forsyningsfartøy øker er påvirkningen av kollisjoner også ved lave hastigheter økende.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om dere vil diskutere maritime utfordringer som vi kan bruke vår ekspertise til å hjelpe dere med.