Risikovurdering ved arbeidsvarsling på og ved veg

Kurset vil sette deltakerne i stand til å se hvilke risikovurderinger som må til for å kunne sette i gang arbeid på eller ved veg, og hvilke tiltak som er nødvendige for å ha et sikkert anleggsområde, både for de som arbeider på anlegget og de som ferdes ved anleggsområdet.

(Link til påmelding her eller nederst på siden)

Målgruppe:

Dette endagskurset er rettet mot alle som planlegger eller leder arbeid på og ved veg, slik som for eksempel planleggere, stedsansvarlige, ansvarshavende, byggeledere, anleggsledere.

Kursinnhold:

Kurset gir en kort innføring i generelle prinsipper og grunnleggende temaer innen risikovurdering, slik som terminologi og metodikk i NS5814 Krav til risikovurderinger, NS5815 Risikovurdering av anleggsarbeid og Statens vegvesens håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken. (Dette er en liten del av kurset, men en viktig innledning).

Kurset vil bidra til å klargjøre roller og ansvar i arbeidet med å skape et trygt anleggsområde på eller ved veg.

Barn og andre sårbare trafikantgrupper er overrepresentert i statistikken for vegarbeidsulykker. Ulykker skjer gjerne når det er uklare grensesnitt og forventninger mellom hvordan ulike aktører i anleggsarbeidet (byggherre, entreprenør, skiltmyndighet, andre) skal håndtere arbeidsvarslingen, og det er mangelfull varsling eller sikring i forhold til

  1. a) det arbeidet som pågår, eller
  2. b) de trafikantgruppene som må hensyntas

Kurset gir ikke bare en innføring i generelle prinsipper om risiko og risikovurderingsmetoder, men gir også en innføring i spesifikke forhold som er av avgjørende betydning for sikkerheten rundt et anleggsarbeid på eller ved vegen. (Dette er hoveddelen av kurset.)

Kursets undervisningsformer legger betydelig vekt på interaksjon med deltakerne underveis slik at alle deltakerne kan dra nytte av hverandres erfaringer.

Det gjennomføres følgende kurs vinter/våren 2018:

Oslo, 8. februar, kurslokale i tilknytning til Safetecs kontor på Lilleaker, kurslokalet ligger i Lilleakerveien 2A, rett ved jernbanestasjonen på Lysaker.
Bodø eller Tromsø, 8. mars, avklares i løpet av kort tid.
Trondheim 14. mars,  kurslokale i tilknytning til Safetecs kontor i Klæbuveien 194 på Nidarvoll, «gamle statens hus».
Stavanger, 5. april, kurslokale ikke bestemt.
Bergen, 18. april, kurslokale på Comfort Hotel Bergen Airport, Lønningsvegen 45, 5258 Blomsterdalen Bergen, 2-3 min. gangavstand fra Bybanen/flyplassen.

Kursets varighet er kl. 08:30–15:30. Kursmateriell blir utlevert ved kursstart.
Deltakeravgift er kr 2.490,- inkl. mva.

Kursledere og ansvarlige for kurset er Stine U. Musæus og Øystein Skogvang.

Stine Utgaard Musæus er utdannet sivilingeniør innen metallurgi ved Norges tekniske høgskole i Trondheim (nå NTNU). Stine har over 30 års erfaring med sikkerhetsstyring og risikoanalyser, både innen samferdsel, offshore industri og landbasert industri.  Innenfor samferdsel har Stine har bred erfaring med risikovurdering av tunneler og RAMS vurderinger.  I tillegg omfatter kompetansen studier vedrørende arbeidsulykker (SHA/ HMS), ROS analyser, kursholder i SHA/HMS-opplæring og beredskapsanalyser, samt diverse andre sikkerhetsstudier. Stine har i flere år gjennomført tilsvarende kurs for byggherrepersonell for Statens vegvesen.

Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har betydelig erfaring med forskjellige typer risikovurderinger, blant annet innen RAMS, SHA, ROS, og har ledet flere kurs i SHA, RAMS, personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, og kontakt med tilsynsmyndigheter. Øystein har ledet flere kurs innen risikovurdering for arbeidsvarsling i Statens vegvesen.

Se også https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling

Meld deg på her.

For mer informasjon, send e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00.

Avmelding: Melder du deg av kurset inntil 2 uker før kursdato vil 50 % av kursavgiften bli refundert. Ved avmelding etter dette må hele kursavgiften betales, andre i bedriften/organisasjonen kan overta din kursplass.