Risikovurdering ved arbeidsvarsling på og ved veg

Kurset vil sette deltakerne i stand til å se hvilke risikovurderinger som må til for å kunne sette i gang arbeid på eller ved veg, og hvilke tiltak som er nødvendige for å ha et sikkert anleggsområde, både for de som arbeider på anlegget og de som ferdes ved anleggsområdet.

Er du interessert i dette kurset, enten som enkeltperson eller som gruppe, send en e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00, så kan vi sette opp nye kurs etter nærmere avtale.

Målgruppe

Dette endagskurset er rettet mot alle som planlegger eller leder arbeid på og ved veg, slik som for eksempel planleggere, stedsansvarlige, ansvarshavende, byggeledere, anleggsledere.

Kursinnhold

Kurset gir en kort innføring i generelle prinsipper og grunnleggende temaer innen risikovurdering, slik som terminologi og metodikk i NS5814 Krav til risikovurderinger, NS5815 Risikovurdering av anleggsarbeid og Statens vegvesens håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken. (Dette er en liten del av kurset, men en viktig innledning).

Kurset vil bidra til å klargjøre roller og ansvar i arbeidet med å skape et trygt anleggsområde på eller ved veg.

Barn og andre sårbare trafikantgrupper er overrepresentert i statistikken for vegarbeidsulykker. Ulykker skjer gjerne når det er uklare grensesnitt og forventninger mellom hvordan ulike aktører i anleggsarbeidet (byggherre, entreprenør, skiltmyndighet, andre) skal håndtere arbeidsvarslingen, og det er mangelfull varsling eller sikring i forhold til

  1. a) det arbeidet som pågår, eller
  2. b) de trafikantgruppene som må hensyntas

Kurset gir ikke bare en innføring i generelle prinsipper om risiko og risikovurderingsmetoder, men gir også en innføring i spesifikke forhold som er av avgjørende betydning for sikkerheten rundt et anleggsarbeid på eller ved vegen. (Dette er hoveddelen av kurset.)

Kursets undervisningsformer legger betydelig vekt på interaksjon med deltakerne underveis slik at alle deltakerne kan dra nytte av hverandres erfaringer.

Kursets varighet er kl. 08:30–15:30. Kursmateriell blir utlevert ved kursstart.
Deltakeravgift er kr 2.950,- inkl. mva.

Kursledere og ansvarlige for kurset er Stine U. Musæus og Øystein Skogvang.

Stine Utgaard Musæus er utdannet sivilingeniør innen metallurgi ved Norges tekniske høgskole i Trondheim (nå NTNU). Stine har over 30 års erfaring med sikkerhetsstyring og risikoanalyser, både innen samferdsel, offshore industri og landbasert industri.  Innenfor samferdsel har Stine har bred erfaring med risikovurdering av tunneler og RAMS vurderinger.  I tillegg omfatter kompetansen studier vedrørende arbeidsulykker (SHA/ HMS), ROS analyser, kursholder i SHA/HMS-opplæring og beredskapsanalyser, samt diverse andre sikkerhetsstudier. Stine har i flere år gjennomført tilsvarende kurs for byggherrepersonell for Statens vegvesen.

Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har betydelig erfaring med forskjellige typer risikovurderinger, blant annet innen RAMS, SHA, ROS, og har ledet flere kurs i SHA, RAMS, personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, og kontakt med tilsynsmyndigheter. Øystein har ledet flere kurs innen risikovurdering for arbeidsvarsling i Statens vegvesen.

Se også https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling

Meld deg på her.

For  mer informasjon, send e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00.

Avmelding:

  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften.
  • Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften.

Ved eventuell avmelding i forkant av kurs, kan andre i din bedrift/organisasjon overta kursplassen uten at avmeldingsgebyr påløper.

Kansellering av kurs:

Våre kurs forutsetter et minimum antall deltakere. Safetec forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Dersom et kurs blir kansellert, blir deltakeravgiften tilbakebetalt. Safetec står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.  Vennligst sjekk med oss om det er tilstrekkelig antall påmeldte før du evt. bestiller din reise.