HMS og internkontroll

Alle virksomheter må kartlegge mulige farer og problemområder i henhold tilinternkontrollforskriftene.
Safetec kan bistå din virksomhet i oppbyggingen av et godt internkontroll- og HMS-styringssystem. Med velprøvde og enkle metoder bidrar Safetec til at relevante farer kartlegges, risikovurderes og behandles i et helhetlig perspektiv. Videre utarbeides et oversiktlig risikobilde som er godt egnet for bruk i den daglige driften og ved planlegging av operasjoner ved anlegget, og som også gir et velegnet underlag for tilsyn.