Arealtilgang og lokasjonsklarering

Safetec har omfattende erfaring med risikoanalyser av farleder langs norskekysten og bruk av skipstrafikkdata (AIS) til å visualisere og estimere skipstrafikk. Vi har også brukt dette i hundrevis av prosjekter der vi har beregnet kollisjonsrisiko for offshore installasjoner.

Denne kunnskapen bruker vi nå til å hjelpe aktører innen havbruk som søker tilgang til nye arealer for å ekspandere. Dette gir en rekke fordeler for aktører som er i slike prosesser. For det første dokumenteres hvordan plasseringen er i forhold til faktisk skipstrafikk, fyrlyktsektorer og sjømerking. På bakgrunn av dette gjør vi risikoanalyser av plasseringen og foreslår tiltak, for eksempel nye sjømerker.

Illustrasjonen nedenfor viser et utsnitt fra et sjøkart med rød, hvit og grønn sektormarkering fra en fyrlykt.

havbruk1

Illustrasjon med skipstrafikk

havbruk2

Analyser av skipstrafikk i nærheten av produksjonsområder gir et bedre kunnskapsgrunnlag til å ta beslutninger, og bidrar til å styrke kvaliteten i konsesjonssøknadene.