Fra ROS til Beredskap sammen med KRUS

20.06.2022

Denne våren har Safetec bistått Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS med å få på plass nytt og oppdatert beredskapsplanverk. Formålet med arbeidet har vært å få etablert et planverk som ivaretar praktiske behov, er lett anvendelig, tilfredsstiller lovkrav og som samtidig er dimensjonert for driften til KRUS. I tett samarbeid med KRUS har Safetec gjennomført et komplett opplegg («fra ROS til beredskap») hele veien fra ROS-analyse, via beredskapsanalyse, til etablering av beredskapsplan, tiltakskort og støttedokumenter. Oppdraget ble avsluttet med en beredskapsøvelse.

Aktiv deltagelse av KRUS i planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter har sørget for at kompetanseheving, ledelsesforankring og opplæring av ansatte innenfor beredskap ble en sentral del av prosessen, og har gitt en betydelig merverdi for alle involverte.

Arbeidet med KRUS er virkelig et drømmeoppdrag for oss som jobber med sikkerhet og beredskap i Safetec! Vår erfaring gjennom mange år med rådgivning innenfor en rekke sektorer er at involvering av brukere og en sterk ledelsesforankring er et avgjørende suksesskriterium. Det er arbeidet med KRUS et tydelig eksempel på. Resultatet er et godt forankret og spesialtilpasset beredskapsplanverk som setter KRUS i stand til å håndtere de risiko- og sårbarhetsforholdene som KRUS står overfor i sin høgskoledrift.  

– Vi ba om bistand til utvikling av et enkelt operativt beredskapsplanverk som er lett å bruke og som utvikles i en involverende prosess som også gir kompetanseheving og opplæring i beredskapsroller. Prosessen har vært lærerik og resultatet er blitt til i nært samarbeid med mange medarbeidere i organisasjonen samt sentrale roller i beredskapsarbeidet. I samarbeid med Safetec har vi fått et planverk som er fremstilt på en ryddig og brukervennlig måte og som er enkelt å bruke i stressede situasjoner. Safetec sin bistand har bidratt til at KRUS har hevet sin beredskapskompetanse og vi er nå godt rustet til å vedlikeholde og videreutvikle planverket slik at det til enhver tid er et godt og oppdatert planverk for oss.

– Med det nye beredskapsplanverket føler jeg meg trygg på at vi er godt forberedt dersom det uforutsette skulle inntreffe, sier direktør Kristina Vee Lægreid

Kristina Vee Lægreid. Direktør. KRUS – Foto: Studio Wangberg

Safetecs metode for sikkerhets- og beredskapsarbeid sørger for at kunden får en grundig forståelse for eget risikobilde, eierskap til prosessen og etablerte løsninger og et spesialtilpasset sluttprodukt (beredskapsplanverk) som er forankret i ledelsen.

Er din bedrift interessert i å høre mer om ROS-analyser og/eller beredskapsplaner eller beredskapsøvelser? Ta kontakt med prosjektleder Martin Hassel (martin.hassel@safetec.no, +47 920 11 745) for en uforpliktende prat.

Om KRUS:

Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter KRUS har omtrent 65 ansatte og tilbyr grunnutdanning for fengselsbetjenter gjennom høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring, et bachelor-påbygg samt etter- og videreutdanning for fengselsbetjenter og andre profesjonsgrupper. Per 2021 har KRUS om lag 400 fulltidsstudenter og rundt 100 deltidsstudenter.

KRUS gjennomfører også forsknings- og utviklingsarbeid innen straffegjennomføring. For nærmere informasjon om KRUS, se www.krus.no.

Tilbake til nyheter