Safetec har bistått Koronakommisjonen

15.04.2021

Bakgrunn

På vegne av Koronakommisjonen har Safetec gjennomført en utredning av beredskapslager og organisering for smittevernutstyr, medisinskteknisk utstyr og legemidler. Utredningen ble gjennomført i perioden november og desember, og inngår som en underlagsrapport for Koronakommisjonens rapport, som ble offentliggjort 14. april 2021.

Ifølge mandatet skal Koronakommisjonen kartlegge alle relevante sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.

Om Safetecs utredning

I utredningen har Safetec vurdert alternative modeller for beredskapslager av smittevernutstyr og medisinsk-teknisk utstyr, samt vurdert hvordan legemiddelberedskapen kan styrkes for helsekriser som pandemi. Safetec har gjort sine vurderinger med hensyn på kriterier som forsyningssikkerhet, risikoreduksjon, gjennomførbarhet og kostnadseffektivitet. Aktuelle spørsmål har vært knyttet til forvaltning, organisering og eierskap, rollefordeling mellom stat og marked, behov for internasjonalt samarbeid, og lokal produksjon.

En viktig del av oppdraget har vært å innhente erfaringer fra nøkkelaktører hos både statlige og lokale myndigheter. Aktørene Safetec har snakket med har alle praktisk erfaring med gjennomføring av påkrevde tiltak fra nasjonale myndigheter. Aktørene har gitt verdifull innsikt i utfordringer knyttet til opprettholdelse av gode helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten gjennom pandemien.

Følgende aktører har vært viktige bidragsytere i arbeidet med utredningen:

 • Helsedirektoratet
 • Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten («Mangelsenteret»)
 • Legemiddelverket
 • Helse Sør-Øst HF
 • Helse Vest HF
 • Sjukehusapoteka Vest
 • Trondheim kommune
 • Ålesund kommune
 • Stavanger kommune
 • Agder fylkeskommune
 • Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Agder

Arbeidet med utredningen har foregått gjennom to ulike spor, hvorav ett vektla legemidler, og det andre vektla smittevernutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Dette ble blant annet gjort fordi legemiddelinnkjøp styres av et annet regelverk, for eksempel når det gjelder krav til kvalitetssikring, konkurranse og myndighetsstyring, enn øvrige innkjøp. Informasjonen Safetec har benyttet i arbeidet ble hentet fra rapporter og tidligere utredninger, notater fra helsemyndighetene, og intervjuer med nøkkelpersoner fra aktørene som er listet opp over. For Safetec har det vært spesielt nyttig og givende å få tilgang til noen av de fremste fagpersonene i Norge innenfor legemidler og smittevernutstyr, og personer som i praksis er svært nær frontlinjen i håndteringen av pandemien. Dette er personer som fortsatt står midt i en langvarig krisehåndtering i enten primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Utredningen ble offentliggjort 14. april 2021 samtidig med Korona­kommisjonens rapport. For oss er det gledelig at kommisjonen har valgt å ta inn våre anbefalinger i sin rapport, og viet betydelig oppmerksomhet til beredskapslager for både legemidler og smittevernutstyr. Kommunenes rolle i nasjonal beredskap og krisehåndtering er også løftet frem i rapporten.

 

Safetecs forslag er omtalt på side 99–100 og side 111–112 i koronakommisjonens rapport.

Safetecs underlagsrapport er vedlegg 10 til rapporten.

Kommisjonens rapport og presentasjoner – koronakommisjonen.no

Hele rapporten med underlagsrapporter – NOU 2021: 6 – regjeringen.no

 

Forsidebilde: Tegning av Selja Sand Tenmann, Illustrasjon av Bjørn Sæthren, 07 Media

Tilbake til nyheter