Vi har også styrket oss betydelig innen sikring

11.12.2020

Det er med stolthet vi kan presentere fire nye medarbeidere med meget bred erfaringsbakgrunn – Politi, Forsvaret og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.  Med våre nye medarbeidere på laget er vi enda bedre i stand til å hjelpe våre kunder til å løse utfordringer innen bredden av sikringsutfordringer, fra sikringsrisikoanalyser til rådgiving innen ny sikkerhetslov, reisesikkerhet og innsiderisiko.

Det er ekstra hyggelig at Jens Christian Holst kommer tilbake til Safetec etter flere år i andre stillinger.

Jens Christian Holst – Principal sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo

Jens Christian har 25 års erfaring innen sikkerhetsstyring, både i forhold til tilsiktede og utilsiktede hendelser, fra en rekke forskjellige bransjer, men med hovedvekt fra olje og gass industrien og offentlig forvaltning. Han har bred erfaring med risiko og beredskapsanalyser, krise og beredskapsledelse, styringssystemer for sikkerhet og kvalitet, og analyser inn pålitelighet- og barrierestyring. Erfaringen omfatter også utviklingen av regelverket innenfor lov om nasjonal sikkerhet, samt rådgivning til virksomheter og statlige, fylkeskommunale og kommunale organer innenfor sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter. Jens Christian har over 15 års erfaring fra ulike lederstillinger, inkludert HMSSK-direktør, produkt og tjenesteansvarlig, kontorleder, avdelingsleder og prosjektleder.

Jens Christian kom fra stilling i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han blant annet deltok i NSMs arbeidsgruppe som jobbet tett mot Forsvarsdepartement i forbindelse med utarbeidelse av forskrifter til ny sikkerhetslov.

Jørgen Slettvold Tellefsen – Senior sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim

Jørgen S. Tellefsen har en bachelor fra Krigskolen. Han har 20 års erfaring fra Forsvaret hvor han har lang erfaring fra ulike stillinger både nasjonalt og i internasjonale operasjoner. Gjennom sin erfaring og utdannelse har han svært god kompetanse innenfor ledelse og beredskap, informasjonssikkerhet, risikovurdering og sikring. Han har god kompetanse og erfaring med å gjennomføre både risikovurderinger, sikringsrisikoanalyser og sikkerhetsrevisjoner, samt meget god kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter. Jørgen er sikkerhetsklarert for graderingsnivå HEMMELIG / NATO SECRET.

Jørgen kom fra stilling som regional Sikkerhets- og beredskapsansvarlig i Forsvarsbygg.

Stig B Stangeland – Principal sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger

Stig B. Stangeland har opprinnelig bakgrunn fra politiet (20 år). Fra politietaten har han operativ erfaring, bl.a. kontraterror, og etter hvert spesialetterforskning av alvorlige industriulykker innen olje & gass-næringen og annen landbasert industri. I tillegg hadde han et særskilt ansvar for å etterforske unaturlige (uventede) pasientdødsfall ved Stavanger Universitetssykehus, og hvor det forelå mistanke om feilbehandling. De siste 15 år har Stig arbeidet i privat sektor som leder og rådgiver innen helhetlig sikkerhets- og risikostyring. Han har bl.a. omfattende erfaring som fasilitator og work shop-ledelse – mer enn 100 gjennomganger HAZID/HAZOP/SAFOP m.m. Stig er særlig opptatt av å «løfte blikket» – se på sammenhenger og koblinger som i neste omgang danner grunnlaget for å forstå usikkerhet og risiko.

Stig kom fra stilling som seniorrådgiver innen sikring og beredskap i PTIL.

Tilbake til nyheter