Metodeutvikling innen hydrogensikkerhet

04.11.2020

Safetec har nylig fått godkjent en prosjektsøknad hos Innovasjon Norge knyttet til metodeutvikling innen hydrogensikkerhet.

Produksjon, transport og lagring av hydrogen får stadig økende oppmerksomhet og plass i ulike samfunnsdebatter, blant annet grunnet hydrogen sitt betydelige potensial som en bærekraftig og miljøvennlig energibærer. Både hydrogen i gassform og flytende er aktuelt, samt lagret i andre former, som ammoniakk (NH3).

I tillegg til hydrogenindustriens grønne potensial, er det nå også en økende kommersiell interesse. Dette ser man blant annet i faglige konferanser, offentlige diskusjoner i departementer, på Stortinget og i Regjeringen. Samtidig kan man også se økte handelsvolumer på offentlig markedsplasser (som Oslo Børs og Merkur) av selskaper som er knyttet til hydrogenindustrien.

En økende interesse for hydrogen inspirerer til videreutvikling og innovasjon. Produksjon, transport og lagring av hydrogen reiser mange problemstillinger slik som energieffektivisering, økonomi- og logistikkbetraktninger. Et annet aspekt som også aktualiseres er sikkerhetsaspektet.

Utvikling og tilpasning av etablerte metoder for risikoanalyse til hydrogenindustrien er nødvendig for å kunne reflektere risikoaspektene. I Safetec har vi erfaring med at slike metoder må inkludere både tekniske og operasjonelle forhold.

Nedenfor beskrives bakgrunnen for utviklingsbehovet nærmere.

Hydrogen og teknisk integritet – hvorfor er det behov for utvikling av metodikk for risikovurderinger?

Hydrogen har et stort potensial som energibærer, men er også ekstremt brennbart. I gassform vil den kunne brenne med så lite som 4 % konsentrasjon hydrogen i luft. Det er også andre aspekt ved en hydrogenlekkasje og brann som er annerledes enn bruk av hydrokarboner, som er mer utbredt brukt som drivstoff. Selv om prosessering av hydrogen lenge har vært brukt som en ingrediens i ulike industrielle prosesser, så er risikoen knyttet til å behandle hydrogen i stor skala mindre kjent. På grunn av hydrogen sine egenskaper har risikohåndteringen vært å begrense mengden og tiden hydrogen er lagret på tank, altså bruke systemer som raskt overfører hydrogen videre i prosessen (for eksempel produksjon av ammoniakk).

Hydrogen som energibærer innebærer lagring i stor skala og dette stiller andre krav til risikohåndteringen av prosessen enn hva industrien har erfaring med i dag. Det er derfor mange spørsmål som gjenstår, for eksempel om hydrogen skal lagres lokalt eller i storskalaanlegg og så transporteres lokalt. Parallelt med utviklingen av teknologien, logistikken og infrastrukturen rundt dette, må sikkerheten ivaretas. Dette er særlig aktuelt der hydrogen skal benyttes som drivstoff.

Det er nødvendig at fyllestasjoner for hydrogen er tilgjengelige for sjåfører på like linje med fyllestasjoner for tradisjonelt drivstoff. Dette innebærer å ha fyllestasjoner i tettbebygde strøk, noe som setter økte krav til sikkerheten og hensynssonene rundt omkring fyllestasjonene. I tillegg til fyllestasjoner for bil/lastebil som allerede eksisterer i liten skala kan det også bli aktuelt med fyllestasjoner for større transportmidler som hurtigbåt og ferjer. Risikoanalyser av landanlegg for å sikre teknisk integritet krever altså egnede og validerte metoder spesifisert for hydrogenindustrien.

Offshoreinstallasjoner i petroleumsindustrien, i motsetning til landanlegg, skåner som sagt befolkningen for eksplosjonsfare med å ha naturlige «hensynssoner» i Nordsjøen omkring installasjonene. Dette gjør at modellene for å beregne hensynssoner i petroleumsindustrien ikke må være like presise som ved landanlegg (Nordsjøen er uansett en naturlig barriere for sivil eksplosjonsfare). For landanlegg kan en slik tilnærming konkludere i unødvendig store hensynssoner, noe som gjør det dyrt og vanskelig å plassere fyllestasjoner langs viktige trafikkårer og bebygde strøk. Spesifikk og tilpasset metodikk som baserer seg på data og modeller utviklet for landanlegg må dermed utvikles for å sikre en presis vurdering av teknisk integritet.

Tilbake til nyheter