Safetec er godt etablert på Svalbard

05.10.2020

I Safetec har vi en ambisjon om å etablere oss som en foretrukken samarbeidspartner når det gjelder risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Ved å etablere oss med Safetec Arctic på Svalbard og eget kontor i Longyearbyen utvidet vi for et drøyt år siden vårt geografiske virkeområde til å inkludere operasjoner i arktiske strøk.

All virksomhet er utsatt for en eller annen form for risiko som ikke kan elimineres, og operasjoner i arktiske strøk er som oftest utsatt for et eskalert risikobilde under til dels ekstreme forhold. Et krevende klima og svært begrenset infrastruktur forutsetter spesielle hensyn og lokasjonsspesifikke vurderinger av både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold. Safetec Arctic fokuserer på at FNs bærekraftsmål for bærekraftig utvikling alltid skal inkluderes i evalueringsgrunnlaget og at det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold vurderes. På Svalbard er det i tillegg særskilte lover og forskrifter som ofte må hensyntas, herunder Svalbardmiljøloven. Safetec Arctic har siden oppstarten vært involvert i rådgivningstjenester innen sikkerhet, pålitelighet og beredskap (helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, ROS med mer). Vi yter blant annet byggherrestøtte (SHA og YM) for Store Norske i Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, hvor et helt gruvesamfunn skal tilbakeføres til naturen. Dette er Norgeshistoriens mest ambisiøse og omfattende opprydningsprosjekt, og et unikt prosjekt i global sammenheng.

Hvert år rapporteres det mange alvorlige arbeidsmiljørelaterte hendelser som både kunne og burde vært unngått. Vær føre var, og reduser risikoen for uønskede hendelser som kan medføre fare for liv, helse, miljø, omdømme og/eller gi økonomiske ringvirkninger som kan true driftsgrunnlaget.

Ta kontakt med avdelingsleder Ove Haugen,  epost: ove.haugen@safetec.no eller tel: +47 918 82 813 for et uforpliktende møte om hvordan Safetec Arctic kan støtte dere i arbeidet med å ta kontroll over eget risikobilde. Våre tjenester er universelle, og vi kan bistå i alle bransjer og virksomheter.

Tilbake til nyheter