Risikovurdering ved bruk av hydrogen

02.07.2020

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og bruk av hydrogen som energikilde vurderes i mange tilfeller som et nullutslippsalternativ. Hydrogen er en fargeløs og luktfri gass, som i seg selv ikke er farlig, men når gassen trykksettes utgjør det en risiko som må håndteres. Bruk av hydrogen er ikke noe nytt, selv om det nå får mye oppmerksomhet, blant annet gjennom Regjeringens hydrogenstrategi og i Klimakur 2030 hvor hydrogen trekkes frem som erstatning for tradisjonelt drivstoff, på lik linje som ammoniakk, naturgass og biodrivstoff.

Hydrogen har blitt brukt i stor skala industrielt, men har i de senere årene fått et bredere bruksområde som en miljøvennlig energikilde. Dette medfører at bruk av hydrogen kommer tettere på folk flest. Ved planlegging av bruk av energikilder som hydrogen er det viktig at man tidlig vurderer risikoen knyttet til bruk av hydrogen og de rammebetingelsene dette legger for et prosjekt.

Safetec har nylig gjennomført en risikovurdering på vegne av Ørlandet kommune knyttet til bruk av hydrogen som et miljø- og klimatiltak i byutvikling på Uthaug/Brekstad. Hensikten med arbeidet har vært å kartlegge hensynssoner i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt regelverk. Dette gir føringer for båndlegging av areal omkring de ulike delene av produksjons- og distribusjonsanlegget. Dette er en viktig del av arbeidet for å sikre at man har tilstrekkelig areal tilgjengelig og henssynssonene er derfor viktig premiss for videre design av anlegget.

Figur: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer, Kriterier for akseptabel risiko, 2012

Er du interessert i å vite mer om hvordan vi kan hjelpe med risikovurderinger knyttet til hydrogen eller andre alternative energikilder?

Ta kontakt med Reidun Kristine Opsahl (reidun.kristine.opsahl@safetec.no)

Tilbake til nyheter