Kartlegging av områdeberedskap

08.07.2020

Evaluering av samarbeid om beredskap (områdeberedskap) – fase 2

Safetec har på oppdrag fra Petroleumstilsynet utført fase 2 av kartlegging av områdeberedskapen på norsk sokkel. Målet med kartleggingen har vært å se nærmere på utnyttelsen av områdeberedskapsressursene, samt områdeberedskapsfartøyenes kapasiteter.

Styrker og svakheter ved dagens ordning har blitt belyst og danner grunnlag for 4 konkrete anbefalinger knyttet til petroleumsnæringens ytelseskrav for å ivareta et robust områdeberedskapsnivå.

Studien ble publisert på Petroleumstilsynets nettsider 1. juli 2020.

Safetec vant også nylig anbudet med en videreføring av områdeberedskapskartleggingen. Dette blir fase 3 av kartleggingen og skal spesielt se på mann-over-bord (MOB) beredskap. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2020.

Tilbake til nyheter