Hva skjuler seg bak tallene?

10.09.2019

Petroleumstilsynets store spørreundersøkelse om HMS og arbeidsmiljø i petroleumsbransjen gjennomføres annethvert år, og det er siden 2001 samlet inn over 60 000 besvarelser. Ansatte i petroleumsbransjen ga uttrykk for mer negative oppfatninger om HMS og arbeidsmiljø i 2017, sammenlignet med tidligere år. Petroleumstilsynet ønsket derfor å undersøke mulige forklaringer til hva som kan ligge bak denne utviklingen, og Safetec ble tildelt oppdraget.

Vi ble tidlig enige med Petroleumstilsynet om at for å forstå tallenes tale måtte vi ut hvor arbeidet gjøres og snakke med offshorearbeiderne. Vi gjennomførte derfor en feltstudie hvor vi besøkte 7 innretninger, både offshoreinnretninger og landanlegg. Det ble gjennomført observasjoner av ulike operasjoner og over 100 personer ble intervjuet.

Resultatene viser at den negative utviklingen i spørreundersøkelsen speiler ansattes uttrykte bekymringer og usikkerhet knyttet til endringer i bransjen de senere årene, særlig knyttet til effektivisering og kostnadskutt. Arbeiderne er blant annet bekymret for at endringene har medført redusert omfang og kvalitet av vedlikehold, redusert kompetanse innenfor ulike stillingsgrupper, og ført tiløkt effektivitetspress. I tillegg indikerer resultatene en svekket tillit mellom ulike grupper, for eksempel mellom ansatte på land og offshore.

En hovedutfordring for bransjen vil ifølge Safetec være å holde god nok oversikt over risikobildet i en tid hvor det skjer teknologiske og organisatoriske endringer i høy takt. Dette stiller krav til tilpassede metoder og prosesser for styring av risiko.

Last hele rapporten for offshore her  og for landansatte her .
For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Jens Christen Rolfsen (jens.christen.rolfsen@safetec.no)

Tilbake til nyheter