Studie utført for Petroleumstilsynet

27.03.2019

Safetec, i samarbeid med Global Maritime utarbeidet i 2016-2017, på oppdrag fra Petroleumstilsynet, en studie for å identifisere og realitetsbehandle alternative løsninger til umiddelbar evakuering med livbåt for flyttbare innretninger. Hensikten med studien var å øke kunnskapen og forståelsen knyttet til alternative løsninger til umiddelbar evakuering, ved å identifisere styrker og svakheter ved de ulike alternativene. Denne rapporten er nå gjort tilgjengelig på Petroleumstilsynets hjemmeside.

http://www.ptil.no/rapporter-og-seminarer/studie-angaende-evakuering-fra-flyttbare-innretninger-article14450-1048.html

Tilbake til nyheter